Ymchwil ail gartrefi

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i wneud gwaith ymchwil ar ail gartrefi.  Nod yr ymchwil hon yw archwilio a chyfuno'r dystiolaeth bresennol mewn perthynas ag effaith ail gartrefi ar gymunedau, ac opsiynau polisi sy'n ceisio mynd i'r afael ag ail gartrefi a'u heffaith. Fel rhan o'r ymchwil hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy adolygiad o lenyddiaeth a chyfweliadau lled-strwythuredig.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy'r cyfweliadau, ac yn cadw’r data crai yn ddienw, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfraniad i’r yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Llywodraeth Cymru yw Dyfan Powel

Cyfeiriad e-bost: dyfan.powel@wavehill.com

Rhif Ffon: 01545 571711

 

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol yr rydym yn ei gadw, a ble rydym  yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel  ' unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud  â pherson adnabyddadwy y gellirei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr'.

Cafodd eich manylion cyswllt naill ai'n cael eu rhannu â ni gan gyfryngwr neu gydweithiwr i chi, neu roeddent ar gael yn gyhoeddus ar-lein. Bydd un o'n hymchwilwyr yn cysylltu â chi'n uniongyrchol gyda gwahoddiad i gymryd rhan yn yr ymchwil.

Efallai fod eich manylion cyswllt yn cael eu cadw gan Lywodraeth Cymru, Awdurdod Lleol neu ar gael i'r cyhoedd (h.y. fe'i cyhoeddir ar wefan) oherwydd eich swydd. Efallai y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu trosglwyddo i Wavehill er mwyn iddynt eich gwahodd i gymryd rhan yn yr ymchwil.

Nid yw'r ymchwil hon yn gofyn am gasglu unrhyw ddata personol ychwanegol.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych am gymryd rhan yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad ac ni fyddwn yn cysylltu â chi mwyach ar gyfer yr ymchwil hwn.

Bydd Wavehill ond yn defnyddio cyfeiriad e-bost a rhif ffôn at ddibenion yr ymchwil  hwn.

Os byddwch yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o'r ymchwil  byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, neu gysylltu unrhyw wybodaeth fydd yn galluogi hyn. Os byddwch yn codi ymholiad  neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o'r data ymchwil.

Mae unrhyw ddata personol yn cael ei gadw yn ddienw ar ôl y cyfweliad, a chyn dadansoddi. Gall Wavehill ofyn am gael recordio’r cyfweliad gan y bydd sampl yn cael ei thrawsgrifio. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn fodlon i'r drafodaeth gael ei chofnodi. Dim ond gyda'ch caniatâd y bydd y cyfweliad yn ei recordio. Os y recordir cyfweliadau, caiff data personol ei ddileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na recordir y trafodaethau, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig fydd yn cael eu paratoi yn dilyn y cyfweliadau.

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich  data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, yn unol a’n hawdurdod swyddogol, i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae cyfrannu yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth ymarferol am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, er mwyn:

 • Datblygu a llywio polisi.

 • Llywio penderfyniadau polisi.

 • Briffio cydweithwyr a gweinidogion Llywodraeth Cymru.

 

Pa mor ddiogel yw eich  data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn all gael gafael ar y data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad ‘cyber essentials’.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw achosion tybiedig o dorri rheolau diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri'r rheolau, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru a fydd yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hon yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Am ba hyd ydyn ni'n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu wrth gasglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis  ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill  yn rhoi fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod.

 

Hawliau unigol

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarparwch fel rhan o'r ymchwil hon, mae gennych yr hawl:

 • I gael gafael ar gopi o'ch data eich hun;

 • I ni gywiro gwallau yn y data hwnnw;

 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

 • I'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); A

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy'n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. 

 

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy'r wefan www.ico.gov.uk  , neu ysgrifennu at: Y Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: Hannah Browne Gott

Cyfeiriad e-bost: Hannah.brownegott@gov.wales

Rhif ffon: 029 2278 3612

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Second Homes Research

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake research on second homes.  This aim of this research is to explore and synthesise the existing evidence in relation to the impact of second homes upon communities, and policy options that seek to address, limit or affect homes and their impact. As part of this research, Wavehill will be gathering information through a literature review and semi-structured interviews.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website.

Your Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

 

The contact for this research at Welsh Government is Dyfan Powel

E-mail address: dyfan.powel@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

 

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

Your contact details were either shared with us by an intermediary or colleague of yours, or were available online. You will be contacted directly by one of our researchers with an invitation to participate in the research.

Your contact details may be held by Welsh Government, a Local Authority or available to the public (i.e. it is published on a website) because of your job. Your contact details may be passed on to Wavehill in order for them to invite you to participate in the research.

This research does not require the collection of additional personal data from you.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this research.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

Any personal data is anonymised after the interview, and before analysis. Wavehill may request to record the interview as a sample will be transcribed. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. The interview will only be recorded with your permission. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following the interviews.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to:

 • Develop and inform policy proposals.

 • Inform policy decisions.

 • Brief Welsh Government colleagues and ministers.

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

The interviews are anonymous, and Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data collection will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details if you supply them. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right:

 • To accessa copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Hannah Browne Gott

E-mail address: Hannah.brownegott@gov.wales

Telephone number: 029 2278 3612

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.