Gwerthusiad o Dîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3SET): Cyfweliadau â Buddiolwyr  

 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i  gynnal gwerthusiad o Dîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3-SET). 

 

Nod y gwerthusiad yw asesu effaith gweithgareddau 

3-SET a mesur y cynnydd a wnaed tuag at gyflawni'r

amcanion 3SET erbyn diwedd y cyfnod gweithredu yn 2023. 

Mae Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3-SET) yn 

gweithredu yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) sydd wedi rhoi eich enw a'ch manylion 

cyswllt i Wavehill.  

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu 

gwybodaeth trwy gyfweliadau ffôn neu gyfweliadau 

fideo 'Teams' gyda buddiolwyr sydd wedi ymgysylltu â 3SET a  CGGC (WCVA), gan ddal barn am effaith 

eu gweithgareddau a hefyd i gefnogi a llywio cynllunio ar gyfer y dyfodol. Hefyd, bydd buddiolwyr yn cael 

e-bost efo dolen i holiadur ar-lein yn gofyn iddyn nhw 

i nodi eu barn ynghylch 3-SET.

 

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a 

gesglir trwy'r cyfweliadau buddiolwyr, ac yn ddienw 

data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru. 

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y gwerthusiad 

yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. 

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau 

yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth 

Cymru. 

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon efo Wavehill yw 

Dyfan Powell 

Cyfeiriad e-bost: dyfan.powell@wavehill.com 

 

Rhif ffôn: 01545 571711 

 

DATGANIAD PREIFATRWYDD  

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon? 

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n 

ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei 

hadnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy 

gyfeirio at ddynodwr’. 

 

Mae Wavehill wedi cael eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu'r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni 

amcanion 3-SET erbyn diwedd y cyfnod gweithredu yn 

2023. Mae Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector

(3-SET) yn gweithredu yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)i darparu cymorth 

technegol i'r trydydd sector ledled Cymru mewn perthynas â rhaglenni Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) 2014-2020. Mae WCVA wedi 

darparu manylion cyswllt buddiolwyr i Wavehill ar ffurf enwau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn. Mae CGGC (WCVA) yn dal y manylion cyswllt hyn achos mae'r 

CGGC (WCVA) wedi cael cysylltiad efo'r buddiolwyr 

ac wedi darparu cefnogaeth trwy'r rhaglen.  

 

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol gennych ar wahân i'ch delwedd. Efallai y bydd angen i ni recordio cyfweliadau galwadau fideo 'Teams' am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Os bydd galwad fideo yn cael ei recordio bydd yn cael ei recordio gan ddefnyddio'r opsiwn recordio ym meddalwedd 'Teams'. Bydd yr holl gyfweliadau yn cael eu dileu cyn gynted ag y bydd yr adolygiad hwn wedi'i gwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau.   

 

Fel rhan o'r ymchwil hon byddwch yn cael e-bost yn gofyn ichi gymryd rhan mewn holiadur ar-lein os ydych chi'n cytuno i wneud hyn yn ystod y cyfweliad. Nid yw'r holiadur ar-lein yn gofyn am unrhyw 

ddata personol ychwanegol. 

 

Os dewiswch ddarparu unrhyw ddata personol pellach fel rhan o'r ymchwil (er enghraifft mewn cwestiynau agored o gyfweliadau neu'r holiadur ar-lein) bydd Wavehill yn tynnu'r manylion hyn o 

unrhyw wybodaeth a rennir â Llywodraeth Cymru ac ni fydd y data personol yn cael ei chynnwys 

mewn allbynnau ymchwil cyhoeddedig. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol 

yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y 

cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn 

ei ddileu o'r data ymchwil.  

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio enwau, cyfeiriadau e-bost neu rifau 

ffôn. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os 

nad ydych yndymuno cymryd rhan neu dderbyn unrhyw nodiadau atgoffa ychwanegol yna ymatebwch i'r e-bost sy'n gwahoddi i chi cymryd rhan a bydd eich 

manylion yn cael eu dileu.  

 

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data? 

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ein hawdurdod swyddogol i gario allan rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth.Defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil 

hon,er enghraifft: 

 • i benderfynu a oes angen gwneud newidiadau weithrediad 3-SET, 

 • i benderfynu a ddylai gweithrediadau fel 3-SET barhau yn y dyfodol, ac i 

 • deall y dulliau gorau o gefnogi'r trydydd sector a sut y gellir gwella hyn yn y dyfodol. 

Pa mor ddiogel yw'r data personol rwy'n cyflwyno? 

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir i 

Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio 

ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at 

ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad Cyber Essentials 

dilys. 

Mae recordiadau galwadau fideo 'Teams' yn cael eu 

storio'n ddiogel yn storfa cwmwl Microsoft. Bydd y recordiad galwad fideo yn cael ei lawr lwytho gan 

Wavehill i'w gweinyddwyr diogel eu hunain o fewn 20 diwrnod ar ôl y recordiad, ac yna ei ddileu o storfa 

cwmwl Microsoft.  

Bydd Wavehill yn dylunio'r holiadur gan ddefnyddio 

rhaglen feddalwedd o'r enw Qualtrics. Bydd yr arolwg 

yn cael ei gynnal trwy system rheoli arolwg ar-lein diogel Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR ac yn cwrdd â'n 

disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir 

trwy'r feddalwedd a chaiff yr holl ddata ei brosesu yn yrAEE (EEA). 

  

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn cyfathrebu hyn i Lywodraeth 

Cymru ac yn hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr 

cymwys lle mae'n ofynnol dan gyfraith i ni wneud hyn. 

 

Adroddir yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon 

mewn fformat dienw. Ni fydd y data yn cynnwys 

eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellirarwain i rywun eich ei hadnabod o atebion penagoredyn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r 

wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd 

yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw 

wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr 

unigol. 

 

Pa mor hir ydyn ni'n cadw unrhyw ddata personol 

rydych yn cyflwyno? 

Os darperir unrhyw ddata personol i Wavehill yn ystod cyfnod y contract, yna bydd unrhyw ddata 

personol na chaiff ei ddileu fel rhan o drawsgrifio 

cyfweliad yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl 

diwedd y contract, mae hyn yn cynnwys eich manylion 

cyswllt a'r holl recordiadau. 

 

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i rywun eich adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill (lle y'u darperir) yn cael eu dileu o'r set ddata hon. 

 

Eich Hawliau fel unigolyn 

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol 

mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r gwerthusiad hwn, mae gennych chi'r hawl: 

 • i gael mynediad at gopi o'ch data; 

 • i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data; 

 • gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data (mewn rhai amgylchiadau); 

 • ofyn i'ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau); a 

 • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar  gyfer diogelu data. 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.  

Gwybodaeth Bellach 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â 

sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth 

hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno defnyddio eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â: 

Enw: Charlotte Guinee 

Cyfeiriad e-bost: Charlotte.Guinee@gov.wales 

Rhif ffôn: 0300 025 0734 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth 

Cymru trwy: 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,  

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.  

 

Evaluation of the Third Sector European Team (3SET): Interviews with Beneficiaries 

 

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Third Sector European Team (3-SET).  

The aim of the evaluation is to assess the impact of 3-SET activities and to measure the progress made towards meeting the 3-SET objectives by the end of the operation period in 2023.  

The Third Sector European Team (3-SET) operates within Wales Council for Voluntary Action (WCVA) who have provided Wavehill with your name and contact details.  

As part of this evaluation Wavehill will gather information through telephone or Microsoft Teams video call interviews with beneficiaries who have engaged with 3SET and WCVA, capturing views about the impact of their activities and also to support and inform future planning. In conjunction, beneficiaries will be emailed a link and asked whether they would like to take the opportunity to complete an online survey capturing their views regarding 3-SET. 

The Welsh Government is the data controller for the research. Wavehill will delete any personal data collected via the beneficiary interviews, and anonymise raw data, before it is shared with the Welsh Government.    

The information collected during the evaluation will be included in a report published on the Welsh Government website. 

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies. 

 

The contact for this research at Wavehill is Dyfan Powell 

 

E-mail address: dyfan.powell@wavehill.com 

 

Telephone number: 0154 557 1711 

PRIVACY NOTICE 

What personal data do we hold and where do we get this information? 

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’. 

 

Wavehill have been commissioned by the Welsh Government to assess the progress made towards meeting the 3-SET objectives by the end of the operation period in 2023. The Third Sector European Team (3-SET) operates within Wales Council for Voluntary Action (WCVA) providing technical assistance to the third sector across Wales in relation to the 2014-2020 European Structural and Investment Funds (ESIF) programmes. WCVA have provided Wavehill with contact details of beneficiaries in the form of names, email addresses and telephone numbers. WCVA hold these contact details as they are beneficiaries that WCVA have direct contact with because of their role in supporting the beneficiaries directly in the scheme.

This research does not require the collection of additional personal data from you apart from your image. We may need to record telephone or Microsoft Teams video call interviews for operational reasons. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. If a video call is recorded it will be recorded using the call recording option in the Microsoft Teams software. All interview recordings will be deleted as soon as this review is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following the interviews.  

As part of this research you will be emailed asking for you to take part in an online survey if you agree beforehand during interview. The survey does not require the collection of additional personal data. 

 

If you choose to provide any further personal data as part of the research (for example in open questions from interviews or the online survey) Wavehill will remove these details from any information shared with the Welsh Government and it will not be included in published research outputs. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.  

 

Wavehill will only use name, email address and telephone number for the purposes of this evaluation. Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed.  

 

What is the lawful basis for using your data? 

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government. 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example will be used to: 

 • Decide whether changes need to be made to the 3-SET operation, 

 • Decide whether operations like 3-SET should continue in the future, and 

 • Understand the best methods of support for the third sector and how this may be improved in the future.  

How secure is any personal data submitted? 

Any personal information that is provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has valid Cyber Essentials certification. 

Microsoft Teams video call recordings are stored securely in Microsoft Stream cloud storage. The video call recording will be downloaded by Wavehill to their own secure servers within 20 days of the recording, and then deleted from the Microsoft Stream cloud storage. 

 

Wavehill will design the survey using a software programme called Qualtrics. The survey will be hosted via Qualtrics’ secure online survey management system. We have ensured that Qualtrics Survey is GDPR compliant and meets our expectations in terms of the security of any data collected via the software and all data is processed within the EEA. 

 

Wavehill have procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  

 

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants. 

 

How long do we keep any personal data submitted? 

 

If Wavehill are provided with any personal data during the contract period then any personal data not deleted as part of interview transcription will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract, this includes your contact details and all recordings.  

 

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details (where provided) will be deleted from this dataset.  

Individual rights 

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation, you have the right: 

 • To access a copy of your own data;  

 • For us to rectify inaccuracies in that data; 

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances); 

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and 

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection. 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk 

Further Information 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact: 

Name: Charlotte Guinee 

E-mail address: Charlotte.Guinee@gov.wales  

Telephone number: 0300 025 0734 

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:  

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.