Gwerthusiad o dîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3 SET): Cyfweliadau â Rhanddeiliaid

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Dîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3-SET).

 

Nod y gwerthusiad yw asesu effaith gweithgareddau 3-SET a mesur y cynnydd a wnaed tuag at gyflawni'r amcanion 3-SET erbyn diwedd y cyfnod gweithredu yn 2023.

 

Defnyddir y wybodaeth a gesglir ar gyfer y gwerthusiad i helpu Llywodraeth Cymru a CGGC i asesu perfformiad y 3-SET, effaith eu gweithgareddau a hefyd i gefnogi a llywio cynllunio ar gyfer y dyfodol.

 

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau galwadau fideo Timau ffôn neu Microsoft gyda rhanddeiliaid.

 

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a gesglir trwy'r cyfweliadau â rhanddeiliaid, ac yn anhysbysu data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y gwerthusiad yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Dyfan Powell

Cyfeiriad e-bost: dyfan.powell@wavehill.com

Rhif ffôn: 0154 557 1711

 

DATGANIAD PREIFATRWYDD

 

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth o?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei hadnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

 

Mae Wavehill wedi cael eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i asesu'r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni amcanion 3-SET erbyn diwedd y cyfnod gweithredu yn 

2023. Mae Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector (3-SET) 

yn gweithredu yng NghyngorGweithredu Gwirfoddol

Cymru (WCVA) i darparu cymorth technegol i'r trydydd 

sector ledled Cymru mewn perthynas â rhaglenni Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) 2014-2020.

 

Dewiswyd rhanddeiliaid sy'n cymryd rhan yn y cyfweliadau hyn mewn ymgynghoriad â Llywodraeth Cymru a CGGC (WCVA). Mae'r CGGC (WCVA) wedi darparu manylion cyswllt rhanddeiliaid ar ffurf enwau, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn achos nhw sydd wedi darparu cymorth technegol i'r trydydd sector ledled Cymru mewn perthynas â rhaglenni Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) 2014-2020. 

 

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn neu gasglu unrhyw ddata personol ychwanegol ac ni fydd cyfweliadau galwadau fideo 'Microsoft Teams' na ffôn yn cael eu recordio'n electronig. Ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a gymerir yn ystod y cyfweliadau.

 

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio eich enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu eisiau derbyn mwy o nodiadau atgoffa yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiadol a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

Os dewiswch i ddarparu data personol ychwanegol fel rhan o'r ymchwil ni fyddwn yn eich adnabod o'r ymatebion a ddarperir gennych, nac yn cysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Y sylfaen cyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft:

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r gweithrediad 3-SET,

 • Penderfynu a ddylai gweithrediadau fel 3-SET barhau yn y dyfodol, a

 • Deall y dulliau cymorth gorau ar gyfer y trydydd sector a sut y gellir gwella hyn yn y dyfodol.  

 

Pa mor ddiogel y cyflwynir unrhyw ddata personol?

 

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad Cyber Essentials dilys.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

 

Pa mor hir ydyn ni'n cadw unrhyw ddata personol yn cael ei gyflwyno?

Os darperir unrhyw ddata personol i Wavehill yn ystod cyfnod y contract sydd dim yn cael ei ddileu fel rhan o drawsgrifiad cyfweliad bydd y ddata personol yn cael ei ddileu dri mis ar ôl diwedd y contract, mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt a'ch holl recordiadau.

 

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill (lle y'u darperir) yn cael eu dileu o'r set ddata hon.

Eich Hawliau fel unigolyn

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r gwerthusiad hwn, mae gennych chi'r hawl:

 • i gael mynediad at gopi o'ch data;

 • i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data;

 • gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data (mewn rhai amgylchiadau);

 • ofyn i'ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau); a

 • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar  gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

 

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno defnyddio eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: Charlotte Guinee

Cyfeiriad e-bost: Charlotte.Guinee@gov.wales

Rhif ffôn: 0300 025 0734

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, 

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

 

Evaluation of the Third Sector European Team (3‑SET): Interviews with Stakeholders

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Third Sector European Team (3-SET).

 

The aim of the evaluation is to assess the impact of 3-SET activities and to measure the progress made towards meeting the 3-SET objectives by the end of the operation period in 2023. 

 

The information gathered for the evaluation will be is used to help Welsh Government and WCVA to assess the performance of the 3-SET, the impact of their activities and also to support and inform future planning.

 

As part of this evaluation Wavehill will gather information through telephone or Microsoft Teams video call interviews with stakeholders.

 

The Welsh Government is the data controller for the research. Wavehill will delete any personal data collected via the stakeholder interviews, and anonymise raw data, before it is shared with the Welsh Government.  

 

The information collected during the evaluation will be included in a report published on the Welsh Government website.

 

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

 

The contact for this research at Wavehill is Dyfan Powell

E-mail address: dyfan.powell@wavehill.com

Telephone number: 0154 557 1711

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Wavehill have been commissioned by the Welsh Government to assess the progress made towards meeting the 3-SET objectives by the end of the operation period in 2023. The Third Sector European Team (3-SET) operates within the Wales Council for Voluntary Action (WCVA) providing technical assistance to the third sector across Wales in relation to the 2014-2020 European Structural and Investment Funds (ESIF) programmes.

Stakeholders taking part in these interviews have been chosen in consultation with the Welsh Government and WCVA. WCVA  have provided stakeholder contact details in the form of names, email addresses and telephone numbers as they have been providing technical assistance to the third sector across Wales in relation to the 2014-2020 European Structural and Investment Funds (ESIF) programmes.

This research does not require the collection of additional personal data from you  and both the telephone or Microsoft Teams video call interviews will not be electronically recorded. Personal data will not be included in written notes taken during the interviews.

 

Wavehill will only use name, email address and telephone number for the purposes of this evaluation. Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will not identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example will be used to:

 • Decide whether changes need to be made to the 3-SET operation,

 • Decide whether operations like 3-SET should continue in the future, and

 • Understand the best methods of support for the third sector and how this may be improved in the future.

How secure is any personal data submitted?

Any personal information that is provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has valid Cyber Essentials certification.

Wavehill have procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep any personal data submitted?

If Wavehill are provided with any personal data during the contract period then any personal data not deleted as part of interview transcription will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract, this includes your contact details and all recordings.

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details (where provided) will be deleted from this dataset.

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation, you have the right:

 • To access a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Charlotte Guinee

E-mail address: Charlotte.Guinee@gov.wales

Telephone number: 0300 025 0734

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB