Gwerthusiad o’r Rhaglen Mynediad

 

CEFNDIR I’R YMCHWIL

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o raglen ‘Mynediad’ Llywodraeth Cymru. Dechreuodd y gwerthusiad ym mis Ionawr 2019 a disgwylir iddo ddod i ben ym mis Ebrill 2019. Bydd gwerthusiad annibynnol yn sicrhau asesiad cadarn o gynllun, gweithrediad a deilliannau’r rhaglen Mynediad, ac yn darparu gwersi a ddysgwyd ar gyfer gweithredu yn y maes hwn yn y dyfodol.

 

Bydd y gwerthusiad yn edrych ar y broses a ddefnyddiwyd i ddarparu’r rhaglen, gan ddatgelu llwyddiannau allweddol a meysydd ar gyfer datblygiad pellach yng nghyd-destun y rhaglen Cymru’n Gweithio a Chyngor Gwaith Cymru, yn ogystal ag asesu effaith y rhaglen ar fuddiolwyr a’r effaith ehangach ar yr ardal Tasglu’r Cymoedd. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, mae Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy gyfweliadau gyda buddiolwyr a gyllidwyd, swyddogion Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid sector sydd wedi ymwneud â’r rhaglen.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, ac o bosib hefyd mewn cyhoeddiadau eraill, gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy’r cyfweliadau, a bydd yn gwneud y data amrwd yn ddienw, cyn ei rannu gyda Llywodraeth Cymru.  

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r gwerthusiad, cysylltwch â Tom Marshall yn Wavehill (tom.marshall@wavehill.com)

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

 

Data Personol
 

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel “unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr”.
 

Bydd Wavehill yn defnyddio eich data personol i gysylltu â chi er mwyn trefnu cyfweliad. Rhoddir y cyfeiriadau e-bost a’r rhifau ffôn i Wavehill gan Lywodraeth Cymru.
 

Ymgynghoriad buddiolwyr rhaglen Mynediad:

 • Rhoddir cyfeiriadau e-bost/rhifau ffôn cyswllt y buddiolwyr i Wavehill gan Lywodraeth Cymru.
   

Cyfweliadau cyflogwyr:

 • Rhoddir cyfeiriadau e-bost/rhifau ffôn cyswllt y cyflogwyr i Wavehill gan Lywodraeth Cymru
  .

Cyfweliadau Gyrfa Cymru:

 • Rhoddir cyfeiriadau e-bost/rhifau ffôn cyswllt gweithwyr Gyrfa Cymru i Wavehill gan Lywodraeth Cymru.
   

Cyfweliadau rhanddeiliaid allweddol:

 • Rhoddir cyfeiriadau e-bost/rhifau ffôn cyswllt y rhanddeiliaid allweddol i Wavehill gan Lywodraeth Cymru.
   

Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych eisiau cymryd rhan na derbyn negeseuon atgoffa, yna atebwch y gwahoddiad e-bost ac fe gaiff eich manylion eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost a’r rhif ffôn at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig.

Os darperir data personol mewn atebion i gwestiynau penagored, nid ydym yn ceisio eich adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu.
 

Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog Llywodraeth Cymru yn unig, ac yna’n ei ddileu o’r data ymchwil. Caiff yr holl wybodaeth bersonol adnabyddadwy ei dileu o’r data amrwd gan Wavehill cyn y dadansoddi, a chedwir y canlyniadau yn ddienw.

 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu data?
 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag, mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth.

 

Pa mor ddiogel yw unrhyw ddata personol a gyflwynir?
 

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y gwerthusiad sy’n medru defnyddio’r data. Bydd ymchwilwyr Wavehill yn defnyddio manylion cyswllt cyfranogwyr i gysylltu â nhw at ddibenion ymchwil yn unig.

Caiff data personol ac unrhyw fanylion a allai achosi unigolyn gael ei adnabod ei adael allan o adroddiadau’r gwerthusiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. Er mai Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn, bydd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy yn cael ei dileu o drawsgrifiad y cyfweliad gan Wavehill. O ganlyniad, ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy o’r gwerthusiad hwn ei darparu i Lywodraeth Cymru. 

Mae gan Wavehill weithdrefnau mewn lle i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle bo gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy’r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw

wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Yn ogystal â hyn, bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain at eich adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o’r set ddata hon.

Am ba hyd ydych chi’n cadw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol nad sydd wedi ei ddileu yn cael ei ddileu dri mis wedi diwedd y cytundeb. 

 

Hawliau unigolion
 

O dan GDPR, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r gwerthusiad: mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;

 • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

 • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

 • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.
   

Y manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

 

Gwybodaeth Bellach
 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Jenny Madge (Is-adran Cyflogadwyedd a Sgiliau, Llywodraeth Cymru), Ffôn: 03000255948, E-bost: Jenny.Madge@gov.wales

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Access Programme Evaluation

 

RESEARCH BACKGROUND

 

Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Welsh Government’s Access Programme. The evaluation started in January 2019 and is expected to complete in April 2019.  An independent evaluation will enable a robust assessment of design, implementation and outcomes of the Access Programme and provide learning for future practice in this area.

 

The evaluation will explore the process by which the programme has been delivered, bringing out key successes and areas for further development in the context of the new Working Wales programme and Work Advice Wales, as well as assessing the impact of the programme on beneficiaries as well as the broader impact on the Valleys Taskforce area. As part of this evaluation, Wavehill is gathering information through interviews with funded beneficiaries, Welsh Government officials and sector stakeholders who have engaged with the programme.

 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website, and possibly other publications, by Wavehill and Welsh Government.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.  

If you have any questions about the evaluation, please contact Tom Marshall at Wavehill (tom.marshall@wavehill.com)

 

PRIVACY NOTICE

 

Personal Data

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier”.

Wavehill will use your personal data to contact you for the purpose of setting up an interview. The email addresses and telephone numbers are provided to Wavehill by Welsh Government.

Access Programme beneficiary consultation:

 • Email addresses / contact telephone of beneficiaries will be provided to Wavehill by Welsh Government.

 

Employer interviews:

 • Email addresses / contact telephone of employers will be provided to Wavehill by Welsh Government.

 

Careers Wales interviews:

 • Email addresses / contact telephone of Careers Wales employees will be provided to Wavehill by Welsh Government.

 

Key stakeholder interviews:

 • Email addresses / contact telephone of key stakeholders will be provided to Wavehill by Welsh Government.

 

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this evaluation.

If personal data is provided in open ended question responses, we do not try and identify you from, or link your identity to, the responses you provide.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the Welsh Government officer and subsequently delete it from the research data. All personally identifiable information will be removed from the raw data by Wavehill before analysis and the results will be made anonymous.

 

What is the lawful basis for collecting the data?

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. However, research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities.

 

How secure is any personal data submitted?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be used by a limited number of researchers who are working on the evaluation. Researchers from Wavehill will only use participant contact details to contact them for research purposes.

Personal data and any details which could identify an individual will be omitted from the evaluation reports that will be published on the Welsh Government website. Although the Welsh Government is the data controller for this evaluation, any personally identifiable information will be removed from the interview transcripts by Wavehill. As a result, no personally identifiable information from this evaluation is provided to the Welsh Government. 

Wavehill has put in place procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  Wavehill has Cyber Essentials certification.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the data to produce a report for Welsh Government. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

In addition, Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details will be deleted from this dataset.

How long do you keep any personal data submitted?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed will be deleted three months after the end of the contract. 

 

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation, you have the right to:

 • Access  a copy of your own data;

 • Require us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Jenny Madge (Employability and Skills Division, Welsh Government), Telephone: 03000255948, Email: Jenny.Madge@gov.wales

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.