Datganiad Preifatrwydd y gwerthusiad ADTRAC

 

Mae'r datganiad preifatrwydd yma yn cynnwys dau arolwg a gynhaliwyd fel rhan o werthusiad ADTRAC:

 • Arolwg efo staff sy'n rheoli a darparu ADTRAC

 • Arolwg ffôn efo cyfranogwyr

 

Sut rydym yn cadw a phrosesu eich gwybodaeth

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad o ADTRAC ar ran Grŵp Llandrillo Menai. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i helpu Grŵp Llandrillo Menai a phartneriaid prosiect eraill i ddeall y gwahaniaeth mae’r rhaglen yn ei wneud, ac i ddysgu o’r profiad o ddarparu’r rhaglen.

Dewiswyd yr unigolion y cysylltwyd â nhw fel rhan o’r arolwg oherwydd eu bod yn cymryd rhan yn y gwaith o ddarparu ADTRAC. Fodd bynnag, mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan yn yr ymchwil cyn neu yn ystod yr arolwg, neu gallwch ddewis peidio ateb cwestiynau penodol os ydych yn dymuno gwneud hynny.

 

Dilëir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r arolwg hwn cyn ei ddadansoddi. Ni chaiff eich atebion i’r arolwg eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod gan bartneriaid darparu ADTRAC neu unrhyw un arall. Caiff y data dienw ei storio’n ddiogel ac fe’i defnyddir at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, yn benodol gwerthusiad ADTRAC.

 

Caiff eich data personol ei ddileu chwe mis wedi diwedd y gwerthusiad. Ar hyn o bryd, disgwylir mai mis Mawrth 2021 fydd hyn.

 

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu os hoffech chi drafod unrhyw fater mewn cysylltiad â’r gwerthusiad hwn, gallwch gysylltu â Endaf Griffiths sy’n arwain y tîm sy’n cynnal yr arolwg yn Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) neu gallwch gysylltu â Sara Williams yn Grŵp Llandrillo Menai (willia16s@gllm.ac.uk).

 

O dan y deddfau diogelu data newydd (GDPR), mae gennych chi’r hawl i:

 • Gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Grŵp Llandrillo Menai.

 • I fynnu bod Grŵp Llandrillo Menai yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

 • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu.

 • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’.

 

Cysylltwch â Sara Williams yn Grŵp Llandrillo Menai os hoffech wneud unrhyw un o’r rhain.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu drwy ysgrifennu at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Beth yw’r gwerthusiad ADTRAC?

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o ADTRAC. Mae’r gwerthusiad yn helpu Grŵp Llandrillo Menai a phartneriaid prosiect eraill i ddeall y gwahaniaeth mae’r rhaglen yn ei wneud, ac i ddysgu gwersi am ddarpariaeth rhaglen, a nodi lle gellir cryfhau’r rhaglen.

Ar hyn o bryd, mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad proses fydd yn helpu Grŵp Llandrillo Menai a phartneriaid prosiect eraill i ddeall cryfderau a gwendidau’r model darparu.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy’r holiaduron?

Bwriad yr arolwg efo rheolwyr a staff sy'n darparu Adtrac yw helpu Wavehill i ddeall y ffordd y mae'r rhaglen yn cael ei darparu. Bydd yr arolwg yn canolbwyntio ar:

 • Y gefnogaeth a ddarperir i gyfranogwyr

 • Rhwystrau cyffredin i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant a wynebir gan bobl ifanc sydd wedi cofrestru ar ADTRAC

 • Beth sy’n gweithio’n dda a beth sydd angen ei newid am ADTRAC

 • Yr effaith mae ADTRAC yn ei gael ar gyfranogwyr

 

Bydd yr arolwg efo cyfranogwyr yn canolbwyntio ar:

 • Y rhwystrau yr oeddent yn eu hwynebu cyn cymryd rhan yn Adtrac wrth geisio ennill swydd neu ddechrau cwrs addysg neu hyfforddiant 

 • Safbwyntiau'r cyfranogwyr am y gefnogaeth a gafwyd trwy ADTRAC

 • Y gwahaniaeth y mae ADTRAC wedi'i wneud i'w bywydau

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

 

4. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu’r data a gesglir? 

Y sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data yw bod Grŵp Llandrillo Menai yn cyflawni tasg gyhoeddus.

 

5. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion?

Defnyddir y data i gyfrannu at werthusiad ADTRAC. Drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu Grŵp Llandrillo Menai a phartneriaid prosiect eraill i ddeall beth sy’n gweithio o fewn ADTRAC ac i nodi meysydd lle gellir gwella’r ddarpariaeth.

6. Pwy sydd â mynediad at y data a gasglwyd drwy’r arolwg?

Bydd data wedi ei wneud yn ddienw ar gael i’r tîm gwerthusiad yn Wavehill. Caiff y data hwn ei adrodd i Grŵp Llandrillo Menai a phartneriaid prosiect eraill ar ffurf gyfansymiol yn unig fel rhan o adroddiad gwerthusiad.

 

ADTRAC evaluation Privacy Notice

 

This privacy notice covers two surveys carried out as part of the ADTRAC evaluation:

 • A management and delivery survey with staff involved in delivering ADTRAC

 • A participant telephone survey

How we hold and process your information

Wavehill is undertaking an evaluation of ADTRAC on behalf of Grŵp Llandrillo Menai. The information gathered will be used to used to help Grŵp Llandrillo Menai and other project partners understand the difference that the programme makes, and to learn from the experience of delivering the programme.

 

Individuals contacted as part of the survey have been chosen because they are involved in the delivery of ADTRAC. Participation in the survey is, however, voluntary. You can decide to not engage with the research before or during survey and can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

Any personal information collected as part of the survey will be removed prior to analysis. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you being identified by ADTRAC delivery partners or anyone else. The anonymised data will be held securely and will only ever be used for non-commercial research purposes, specifically the evaluation of ADTRAC.

 

Your personal data is deleted will be deleted six months after the completion of the evaluation is completed. This is currently anticipated to be March 2021.

 

If you have any comments or would like to discuss any issue in relation to this evaluation, you can contact Endaf Griffiths who is leading the team undertaking the evaluation at Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) or, alternatively, you can contact Sara Williams at Grŵp Llandrillo Menai (willia16s@gllm.ac.uk).

 

Under the new data protection legislation (GDPR), you have the right:

 • To access your personal data held by Grŵp Llandrillo Menai.

 • To require Grŵp Llandrillo Menai to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact Sara Williams at Grŵp Llandrillo Menai if you wish to do any of these things.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

 

1. What is the ADTRAC evaluation?

Grŵp Llandrillo Menai has commissioned Wavehill to carry out an evaluation of ADTRAC. Evaluation helps Grŵp Llandrillo Menai and other project partners understand the difference that the programme makes, as well as learning lessons about programme delivery, and where the programme can be strengthened.

Wavehill is currently undertaking a process evaluation that will help Grŵp Llandrillo Menai and other project partners understand the strengths and weaknesses of the delivery model.

 

2. What type of information is collected through the surveys?

The management and delivery survey is intended to help Wavehill understand the way that the programme is being delivered. It will focus on:

 • The support provided to participants

 • Common barriers to entering employment, education or training facing young people enrolled on ADTRAC

 • What is working well and what needs to be changed about ADTRAC

 • The impact that ADTRAC is having on participants

The participant survey will focus on:

 • The barriers they faced to entering employment, education or training prior to participating in ADTRAC

 • Participants' perspectives on the support received through ADTRAC

 • The difference that ADTRAC has made to their lives

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

4. What is the legal basis for collecting and processing the data collected?  

The legal basis for collecting and processing data is that Grŵp Llandrillo Menai is carrying out a public task.

 

5. What is the purpose of processing your answers?

The data is used in order to contribute to the evaluation of ADTRAC. By taking part, you will be helping Grŵp Llandrillo Menai and other project partners to understand what is working within ADTRAC and about areas in which the offer can be improved.

6. Who has access to the data collected through the survey?

Anonymised data will be available to the evaluation team at Wavehill. It will be reported only in aggregate form to Grŵp Llandrillo Menai and other project partners as part of an evaluation report.