Holiadur Ynys Môn ar-lein ar gyfer Rhanddeiliaid Prosiect

Sut rydym yn storio ac yn prosesu eich gwybodaeth

Mae Menter Môn, ar ran Arloesi Môn, Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad annibynnol o weithrediad a deilliannau’r rhaglen LEADER yn Ynys Môn sef Arloesi Môn. 

 

Fel rhan o'r gwerthusiad, dosbarthwyd yr holiadur hwn i'r gronfa ddata o unigolion a sefydliadau sydd wedi bod yn gysylltiedig â phrosiectau a ariennir gan Arloesi Môn.

 

Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae'r rhaglen wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yng Ynys Môn.

 

Mae cymryd rhan yn yr arolwg ar-lein yn hollol wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan neu ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn gwbl gyfrinachol. Ni chaiff eich atebion i’r arolwg eu gwneud yn gyhoeddus mewn unrhyw ffordd a fyddai’n ei gwneud hi’n bosib i’ch adnabod chi neu eich sefydliad. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad ar sail y data ond ni fydd yr adroddiad hwn yn enwi unrhyw unigolion na sefydliadau.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r cyfweliad neu’r gwerthusiad yn fwy cyffredinol, cysylltwch ag Endaf Griffiths yn Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) neu Sioned Morgan efo Menter Mon (sioned@mentermon.com). 

 

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Menter Môn

 • I fynnu bod Menter Môn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Sioned Morgan os hoffech wneud unrhyw un o’r rhain mewn perthynas â’r prosiect hwn.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Rydym yn awyddus i siarad ag unigolion a sefydliadau sydd wedi bod yn gysylltiedig â phrosiectau a ariennir gan Arloesi Môn i gael adborth am y prosiect a dulliau gweithio Arloesi Môn.

 

Nod y gwerthusiad yw asesu pa mor dda y cafodd y rhaglen LEADER ei rheoli a pha wahaniaeth mae hi’n ei wneud yn Ynys Môn.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar eich profiad o'r rhaglen LEADER, yn enwedig y broses ymgeisio, ac (os yw'n berthnasol) yr hyn y mae eich prosiect wedi'i gyflawni hyd yn hyn.

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarparwyd gan Menter Môn i hwyluso’r arolwg hwn, e.e. eich enw a’ch manylion cyswllt.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu 3 mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg? 

Mae gwerthusiad y rhaglen LEADER yn galluogi Menter Môn, ac Arloesi Môn Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) i ddeall a yw’r rhaglen yn gweithio’n effeithiol. Felly fe’i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Ynys Môn. Hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau’r Cyngor. Er enghraifft, gall y wybodaeth a gesglir cael ei defnyddio er mwyn:

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i’r rhaglen LEADER

 • Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn y dyfodol

 • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn Ynys Môn.

 

Comisiynwyd y gwerthusiad gan Fenter Môn ar ran Arloesi Môn Grŵp Gweithredu Lleol (LAG). Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi Menter Môn and Arloesi Môn Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu wrth benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r rhaglen LEADER, a sut y dylid datblygu’r gefnogaeth a gynigir i sefydliadau yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol na dibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn na’ch sefydliad.

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg. Bydd yn dileu data personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben.   

Bydd yr atebion a rowch yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Grŵp Gweithredu Lleol Menter Môn ac Arloesi Môn (LAG) . Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni chaiff yr atebion eu rhannu gyda Menter Môn ac Arloesi Môn, Grŵp Gweithredu Lleol (LAG)  nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu pob data personol o fewn tri mis i ddiwedd y prosiect. Ni fydd gan Fenter Môn ac Arloesi Môn (LAG) fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r arolwg ar-lein.

Anglesey Online Questionnaire for Project Stakeholders

How we hold and process your information

 

Wavehill have been commissioned by Menter Môn, on behalf of the Arloesi Môn Local Action Group, to undertake an independent evaluation of the implementation and outcomes of the LEADER programme in Anglesey which is Arloesi Môn.

 

As part of the evaluation this questionnaire has been distributed to the database of individuals and organisations that have been involved with a project funded by Arloesi Môn.

 

Essentially, we are looking at how well the programme has been managed and what difference it is making in Anglesey.

 

Participation in the online survey is voluntary. You can decide to not take part or can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

Any personal information collected as part of the survey is kept confidential. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you or your project being identified. The information is only used for research and evaluation purposes. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals

 

If you have any questions regarding the survey or the evaluation more generally, please contact Endaf Griffiths at Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) or Sioned Morgan at Menter Mon (sioned@mentermon.com). 

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by Menter Môn

 • To require Menter Môn to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the Sioned Morgan if you wish to do any of these things in relation to this project.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection. You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

 

1. Why is this research happening?

We are looking to speak to individuals and organisations that have been involved with a project funded by Arloesi Môn to obtain feedback about the project and working with Arloesi Môn.

 

The aim of the evaluation is to look at how well the LEADER programme has been managed and what difference it is making in Anglesey.  

2. What type of information is collected through the survey?

The survey focuses on your experience of the LEADER programme, particularly the application process, and (if applicable) what your project has achieved to date.

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

Wavehill uses personal data provided by Menter Môn to facilitate this online survey, for example, your name and contact details.

 

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it within three months of the end of the project.

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The evaluation of the LEADER programme enables Menter Môn and Arloesi Môn Local Action Group to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within Angleseys' Council’s public task. That is, the core role and functions of the Council. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to the LEADER programme

 • To decide whether schemes like the LEADER programme should continue in the future

 • To understand the best ways to support organisations in Anglesey.

 

The evaluation has been commissioned by Menter Môn on behalf of Arloesi Môn Local Action Group. Your individual participation in the research is voluntary.

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Menter Môn and Arloesi Môn Local Action Group to understand the impact and effectiveness of the LEADER programme. This will help to decide whether any changes need to be made to LEADER programme and how support for organisations should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual or your organisation.

 

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey. They will delete personal data within three months of the end of the project.

 

The answers you provide will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for Menter Môn and Arloesi Môn Local Action Group. This report will not identify any individuals participating in the research and the answers will not be shared with Menter Môn and Arloesi Môn Local Action Group or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within three months of the end of the project. Menter Môn and Arloesi Môn Local Action Group will not have access to personal data collected through the online survey.