Hysbysiad Preifatrwydd: Gwerthusiad Rhaglen Arfor – Rhanddeiliaid a Busnesau

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae tîm rheoli Arfor wedi comisiynu Wavehill i ymgymryd â gwerthusiad o rhaglen Arfor. Prif dasg y gwerthusiad yw mesur gwerth, effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen.

Rydym yn dymuno siarad â rhanddeiliaid a busnesau sydd wedi derbyn cymorth, i ofyn eu barn ynghylch sut mae’r rhaglen wedi ei rheoli a’i ddarparu, yn ogystal a’r effaith y mae’r gefnogaeth wedi cael ar fusnesau ac ar yr iaith Gymraeg. Rhoddwyd eich enw a’ch manylion cyswllt i ni gan dîm rheoli Arfor.

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich nabod chi. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion ar sail yr adroddiad.

Mae hefyd yn bwysig i nodi nad yw’r tîm sy’n ymgymryd â’r gwerthusiad yn gweithio i dîm rheoli Arfor nac i unrhyw un o’r sefydliadau sy’n ymwneud â darparu nac ariannu’r prosiect hwn. Mae hwn yn werthusiad annibynnol.

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, o fewn chwe mis i derfyn y gwerthusiad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r gwerthusiad, teimlwch yn rhydd i gysylltu â naill ai Dyfan Powel, sy’n arwain y gwerthusiad (dyfan.powel@wavehill.com), neu â Anwen Davies (anwendavies@gwynedd.llyw.cymru).

Gallwch hefyd gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru DataProtectionOfficer@gov.wales.

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan dîm rheoli Arfor

 • i’w gwneud yn ofynnol i dîm rheoli Arfor gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data hwnnw

 • i wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu

 • i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

Cysylltwch â thîm rheoli Arfor os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Mae tîm rheoli Arfor wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o rhaglen Arfor. Drwy rhaglen Arfor, mae’r bedair awdurdod lleol yn yr ardal yn buddsoddi £2m i brosiectau cymorth i fusnesau gyda’r bwriad o sicrhau effaith gadarnhaol ar yr iaith hefyd.

Mae gan dîm rheoli Arfor ddiddordeb yn y ffordd mae’r gefnogaeth wedi effeithio busnesau a’r iaith, yn ogystal ag yn y ffordd mae’r rhaglen yn cael eu rheoli a’u darparu. Mae tîm rheoli Arfor am wybod a all y rhaglen hon ddarparu golwg newydd ar sut y gellir cefnogi’r Gymraeg. Yn benodol, mae am weld a yw ymyraethau economaidd a busnes yn ffyrdd o gefnogi cynaliadwyedd yr iaith.

 1. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

 

Mae’r cyfweliad yn canolbwyntio ar farnau ynghylch sut mae prosiectau rhaglen Arfor wedi cael eu rheoli a’u darparu, ac unrhyw ddeilliannau tybiedig a ddaeth o ganlyniad i’r prosiectau hyn.

2. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

3. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

 

4. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae gwerthuso’r rhaglen Arfor yn galluogi tîm rheoli Arfor i ddeall a yw’r rhaglen yn gweithio’n effeithiol. Felly, mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau sydd o fewn Gorchwyl Cyhoeddus yr rhaglen, hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau Arfor a’r bedair awdurdod lleol. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir gael ei defnyddio:

 • i benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i rhaglen Arfor

 • i benderfynu a ddylai rhaglenni fel Arfor barhau yn y dyfodol

 • i ddeall beth yw’r ffyrdd gorau o sicrhau effaith gadarnhaol ar yr iaith.

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran tîm rheoli Arfor. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

5. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi tîm rheoli Arfor i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen Arfor. Bydd hyn yn helpu tîm rheoli Arfor i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r rhaglen, ac i sefydlu a yw’r rhaglen hon yn gallu darparu golwg newydd ar sut y gellid cefnogi’r Gymraeg. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu ddibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

6. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn nodi enw, rôl swydd ac enw sefydliad yn ystod y cyfweliad.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o’r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Bydd y nodiadau hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr Wavehill i greu adroddiad ar gyfer tîm rheoli Arfor. Ni fydd yr adroddiad hwn yn galluogi neb i adnabod unrhyw unigolion sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau yn cael eu rhannu â thîm rheoli Arfor nac unrhyw un arall tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu’r holl ddata personol o fewn chwe mis i’r prosiect ddod i ben. Ni fydd tîm rheoli Arfor yn cael mynediad i ddata personol a gasglwyd yn ystod y cyfweliadau.

Arfor Privacy Notice – Stakeholder and Business Interviews

How we hold and process your information

 

How we hold and process your information

Wavehill have been appointed by the Arfor management to undertake an evaluation of the Arfor Programme. The key task of the evaluation is to measure the value, impact and effectiveness of the programme.

 

We would like to speak to stakeholders and businesses who have benefitted from the programme to capture views about how the projects have been managed and delivered. The Arfor management have provided us with your name and contact details.

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for the Arfor management team or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Dyfan Powel, who is leading the evaluation (dyfan.powel@wavehill.com) or Anwen Davies of Gwynedd Council (anwendavies@gwynedd.llyw.cymru).

You can also contact the data protection officer for Welsh Government at dataProtectionOfficer@gov.wales.

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by the Arfor management team.

 • To require the Arfor management team to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

Please contact the Arfor management team if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

 1. Why is this research happening?

 

Wavehill has been commissioned by the the Arfor management team to undertake an evaluation study of the Arfor programme. Drawing on a £2m fund, the four Local Authorities within the Arfor area (Anglesey, Gwynedd, Ceredigion and Carmarthenshire) will support and fund business support interventions that aim to have a positive impact upon the Welsh language.

We are interested in the impact that the funding has had and how business activities and the economy more generally can impact the Welsh language. We’re also interested in how effective the Arfor model has worked, how effectively it has targeted and managed its funding.

What type of information is collected through the survey?

The interview focuses on views about how the Arfor funding has supported businesses and in doing so, the Welsh language.

2. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

3. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

 

4. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The evaluation of the Arfor programme enables the Arfor management team to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within Arfor’s public task. That is, the core role and functions of the Arfor and the Local Authorities that deliver the programme. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made

 • To decide whether programmes like Arfor should continue in the future

 • To understand the best methods for creating new ways of working and of supporting the Welsh language

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of the Arfor management team. Your individual participation in the research is voluntary.

 

5. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable the Arfor management team to understand the impact and effectiveness of the Programme. This will help the the Arfor management team decide whether any changes need to be made and to establish if this programme is able to deliver new insights into how economic processes impact the Welsh language. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

6. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and will capture name, job role and organisation name during this interview.

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. These notes will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the Arfor management team. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes will not be shared with the Arfor management team or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. The Arfor management team will not have access to personal data collected through the interviews.