Y fantais o ddefnyddio technoleg ddigidol yn y sectorau amaethyddiaeth a thwristiaeth

The benefit of utilising digital technology in the agriculture and tourism sectors

Helo

 

Mae BT Cymru wedi comisiynu'r cwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd Wavehill i ymgymryd ag astudiaeth a fydd yn ymchwilio i'r cyfleoedd economaidd a gyflwynir drwy well band eang, technoleg symudol, 5G a thechnoleg ddigidol ar gyfer y sectorau amaethyddiaeth a thwristiaeth yn Gymru wledig .

 

Mae gennym ddiddordeb yn y canlynol:

 

  • Astudiaethau sydd wedi'u comisiynu neu wedi'u cynnal i ddefnydd technoleg ddigidol yn y sector twristiaeth a/neu amaethyddol; a

  • Busnesau yn y naill sector a'r llall a allai fod yn astudiaethau achos da ar gyfer budd manteisio ar dechnoleg ddigidol.

 

Os gallwch chi helpu, neu os hoffech chi drafod yr astudiaeth ymhellach, cysylltwch ag Endaf Griffiths o Wavehill: (01545) 571711 neu endaf.griffiths@wavehill.com.  

 

Diolch i chi ymlaen llaw am unrhyw gymorth y gallech ei ddarparu.

Hello

 

BT Wales has commissioned the social and economic research company Wavehill to undertake research which will explore the economic opportunities presented by improved broadband, mobile, 5G and digital technology for the agriculture and tourism sectors in rural Wales.

 

We’re interested in the following:

 

  • Studies that have been commissioned or undertaken into the utilisation of digital technology in the tourism and/or agricultural sector; and

  • Businesses in either sector which could potentially be a good case study for the benefits of exploiting digital technology.

 

If you can help, or if you would like to discuss the study further, please contact Endaf Griffiths at Wavehill: (01545) 571 711 or endaf.griffiths@wavehill.com.

 

Thank you in advance for any assistance you may be able to provide.