Ymchwil Profi OCVO TB Gwartheg

 

Mae Swyddfa Prif Swyddfa Filfeddygol (OCVO) Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, asiantaeth ymchwil annibynnol, i gynnal astudiaeth o brofion TB Gwartheg yng Nghymru. Nod yr ymchwil hwn yw deall rôl ac effaith profion TB Gwartheg ar bractisau milfeddygol ledled Cymru, gan gynnwys wrth ddarparu gwasanaethau eraill fel darpariaeth y tu allan i oriau, ac wrth recriwtio a chadw milfeddygon.

Fel rhan o'r ymchwil hwn bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy arolwg ar-lein, cyfweliadau manwl, a thrwy weithdai. Prif ffocws yr ymchwil yw casglu barn a safbwyntiau milfeddygon a phractisau. Bydd hefyd yn ceisio deall barn amrywiaeth o grwpiau rhanddeiliaid sydd â diddordeb mewn profion TB gwartheg, gan gynnwys asiantaethau milfeddygol a chynrychiolwyr y diwydiant.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Bydd Wavehill yn sicrhau anhysbysrwydd llwyr i bawb sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil. Bydd yr holl ddata crai yn cael ei rannu â Llywodraeth Cymru, oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig gan gyfranogwyr unigol. Bydd hyn yn cael ei rannu â Llywodraeth Cymru ar unrhyw adeg yn ystod cyfnod y contract. Dim ond at ddibenion y prosiect ymchwil hwn y bydd yr holl ddata personol a gesglir yn ystod yr ymchwil yn cael ei ddefnyddio a bydd yn cael ei ddileu 6 mis ar ôl i'r prosiect ddod i ben o weinyddion Wavehill.

Bydd dadansoddiad o'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Trwy gwblhau'r arolwg ar-lein neu gytuno i fynychu cyfweliad neu weithdy rydych yn cydsynio i gael eich cynnwys yn yr ymchwil. Gallwch dynnu'n ôl o'r ymchwil ar unrhyw adeg. Mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisi Llywodraeth Cymru ar brofion TB gwartheg.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw Llorenc O’Prey

E-bost: Llorenc.oprey@wavehill.com

Rhif Ffôn: 01179902818

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y Deyrnas Unedig (GDPR DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr’.

Ar gyfer yr arolwg ar-lein, mae'r holl wybodaeth gyswllt, gan gynnwys dosbarthu e-byst gwahoddiad, wedi'i thynnu o wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd. Os ydych wedi cael eich nodi fel person a allai fod â diddordeb yn yr ymchwil ar gyfer cyfweliad neu weithdy, mae eich gwybodaeth gyswllt wedi’i chasglu o wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd. Byddwch wedi cael eich nodi'n berthnasol i'ch cynnwys yn yr ymchwil gan eich proffesiwn, naill ai fel milfeddyg neu fel aelod o sefydliad sydd â diddordeb mewn profion TB Gwartheg.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu ddim eisiau mwy o e-byst atgoffa yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion yr ymchwil hwn y bydd Wavehill yn defnyddio cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn. Trwy gwblhau'r arolwg ar-lein neu gytuno i fynychu cyfweliad neu weithdy rydych yn cydsynio i gael eich cynnwys yn yr ymchwil. Gallwch dynnu'n ôl o'r ymchwil ar unrhyw adeg.

Os ydych wedi cyrchu’r arolwg trwy ddolen we a rennir ar-lein, yna ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu dal fel rhan o gwblhau’r arolwg oni bai eich bod yn cyflwyno gwybodaeth er mwyn cychwyn sgwrs ddilynol. Bydd canlyniadau eich arolwg yn mynd yn syth i Wavehill ac ni fyddant ar gael i Gymdeithas Milfeddygon Prydain (BVA) a allai fod wedi darparu dolen yr arolwg. Efallai eich bod wedi cyrchu'r ddolen naill ai drwy'r Gymdeithas Milfeddygon Prydain (BVA) neu'n uniongyrchol o Wavehill.

Os byddwch yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o’r ymchwil ni fyddwn yn datgelu pwy ydych chi, nac yn cysylltu eich hunaniaeth â’r ymatebion a roddwch. Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o ddata'r ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithlon dros ddefnyddio'ch data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn diffinio tasg gyhoeddus fel:

“Cyflawni tasg benodol er budd y cyhoedd a osodir gan y gyfraith; neu arfer awdurdod swyddogol (er enghraifft, tasgau, swyddogaethau, dyletswyddau neu bwerau corff cyhoeddus) a osodir gan y gyfraith."

 

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth. Bydd y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hwn, er enghraifft, yn cael ei defnyddio i lywio’r gwaith o gynllunio rhaglenni profi TB Gwartheg yng Nghymru.

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR y DU ac yn bodloni ein disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy’r feddalwedd. Caiff yr holl ddata ei brosesu o fewn yr AEE.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad rheolau, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru am hyn a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny o fewn 24 awr i ddod yn ymwybodol o'r toriad.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i lunio adroddiad a allai gael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw wedi’i ddileu eisoes wrth gasglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill chwe mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt os ydynt wedi'u darparu i Wavehill. Bydd Wavehill yn darparu setiau data crai i Lywodraeth Cymru ar ôl cwblhau’r ymchwil.

 

Eich Hawliau fel Unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o’r ymchwil hwn, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

  • I ni gywiro gwallau yn y data hwnnw;

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data pan fyddwch wedi cyflwyno data drwy'r arolwg neu mewn cyfweliad; ;

  •  Cael eich data ei ‘ddileu’ pan fyddwch wedi cyflwyno data drwy'r arolwg neu mewn cyfweliad;

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Rhif Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Wefan: www.ico.org.uk

 

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: Emily Lay

E-bost: bovinetb@gov.wales

Rhif Ffôn: 0300 0604400

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

OCVO bTB Testing Research

 

The Office of the Chief Veterinary Office (OCVO) of the Welsh Government has commissioned Wavehill, an independent research agency, to undertake a study of bTB testing in Wales. The aim of this research is to understand the role and impact of bTB testing for Veterinary practices across Wales, including in the provision of other services such as out of hours provision, and in the recruitment and retention of veterinary surgeons.

As part of this research Wavehill will be gathering information through an online survey, in-depth interviews, and through workshops. The main focus of the research is to gather the views and perspectives of veterinarians and practices. It will also seek to understand the views of a range of stakeholder groups with an interest in bTB testing, including veterinary agencies and industry representatives.

The Welsh Government is the data controller for the research. Wavehill will ensure complete anonymity to all participants of the research. All raw data will be shared with Welsh Government, unless otherwise agreed in writing by individual participants. This will be shared with Welsh Government any time during the course of the contract. All personal data collected during the course of the research will only be used for the purposes of this research project and will be deleted 6 months after the conclusion of the project from Wavehill servers.

An analysis of information collected during the project will be included on the Welsh Government website .

Your Participation in this research is completely voluntary. By completing the online survey or agreeing to attend an interview or workshop you consent to be included in the research. You can withdraw from the research at any time. Your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policy on bTB testing.

The contact for this research at Wavehill is Llorenc O’Prey

E-mail address: Llorenc.oprey@wavehill.com

Telephone number: 01179902818

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

For the online survey, all contact information, including distribution of invitation emails, have been drawn from publicly available information. Where you have been identified as a person that may have an interest in the research for an interview or for a workshop, your contact information has been collected from publicly available information. You will have been identified as relevant for inclusion in the research by your profession, either as a veterinary surgeon or as a member of an organisation with an interest in bTB testing.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use email addresses and telephone numbers for the purposes of this research. By completing the online survey or agreeing to attend an interview or workshop you consent to be included in the research. You can withdraw from the research at any time.

 

If you have accessed the survey through a web-link shared online, then your contact details will not be captured as part of completing the survey unless you submit information in order to initiate follow-up conversation. Your survey results will go directly to Wavehill and will not be available to the British Veterinary Association (BVA) (BVA) that may have supplied the survey link. You may have accessed the link through either the British Veterinary Association (BVA)or directly from Wavehill.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will not identify you from, or link your identity to the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government. The Information Commissioners Office defines public task as:

“Carrying out a specific task in the public interest which is laid down by law; or exercising official authority (for example, a public body’s tasks, functions, duties or powers) which is laid down by law.”

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, will be used to inform the design of bTB testing programmes in Wales.

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

When conducting surveys, Wavehill use a survey software programme called Qualtrics. We have ensured that Qualtrics is UK GDPR compliant and meets our expectations in terms of the security of any data collected via the software. All data is processed within the EEA.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so within 24 hours of becoming aware of the breach.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that may be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data collection will be deleted by Wavehill six months after the end of the contract. This includes your contact details if they have been provided to Wavehill. Wavehill will provide Welsh Government with raw datasets upon the completion of the research.

 

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

  • To access a copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing when you have submitted data such as through the survey or in an interview;

  • For your data to be ‘erased’ when you have submitted data such as through the survey or in an interview;

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Emily Lay

E-mail address: bovinetb@gov.wales

Telephone number:  0300 0604400

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at: Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ,
Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.