Hysbysiad Preifatrwydd BUCANIER

Mae Wavehill, cwmni ymchwil a gwerthuso annibynol, an independent research and evaluation company, yn cynnal arolwg o fusnesau a gefnogir gan BUCANIER ar ran prosiect BUCANIER. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i asesu effeithiolrwydd y gefnogaeth a'r effaith ar y busnesau hyn ar ôl iddynt ymgysylltu. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu adroddiad gwerthuso canol tymor a therfynol ar brosiect BUCANIER sy'n cael ei ariannu o dan Raglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd Iwerddon Cymru.

Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y broses a dewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych. Dylai'r arolwg gymryd 20 munud yn dibynnu ar eich ymatebion.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd y data yr ydych yn darparu yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich plant yn cael eu hadnabod. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion ar sail yr adroddiad.

Caiff eich data personol ei ddileu o fewn 6 mis i ddiwedd y gwerthusiad ym mis Chwefror 2021.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r gwerthusiad, teimlwch yn rhydd i gysylltu â naill ai Ioan Teifi, sef y prif gyswllt o Wavehill (ioan.teifi@wavehill.com | 01179 902 811)

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

  • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Wavehill

  • i’w gwneud yn ofynnol i Wavehill gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data hwnnw

  • i wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu

  • i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau)

  • cyflwyno cwyn gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Cysylltwch â Peter Lord yn BUCANIER os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn: Peter.Lord@pembrokeshire.gov.uk

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy’r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu i: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

  1. Beth yw’r arolwg?

Comisiynwyd Wavehill gan BUCANIER i gynnal arolwg busnes i werthuso effeithiolrwydd y gefnogaeth a'r effaith ar fusnesau a gynorthwyir a'r economi leol.

 2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy'r arolwg?

Mae'r arolwg yn cwmpasu ystod o bynciau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Gwybodaeth gefndir am eich busnes a'r rhesymau yr oeddech chi am gymryd rhan yn BUCANIER;

  • Y gefnogaeth a gawsoch gan gynnwys yr elfennau gorau / gwaethaf;

  • Y gwahaniaeth y mae'r cymorth a gawsoch wedi'i wneud, os o gwbl, i'ch busnes a'ch agwedd tuag at arloesi, rhwydweithio a chlystyru

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Caiff data personol ei storio'n ddiogel am 6 mis ac ni chaiff ei ddefnyddio at ddibenion masnachol.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae'r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data hwn ar y sail eich bod wedi rhoi eich caniatâd i rannu'r data hwn gyda ni.

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data'n cael ei ddadansoddi i alluogi asesiad effaith BUCANIER ynghyd ag asesiad o ddarparu’r prosiect. Bydd yn cael ei ddefnyddio i helpu BUCANIER i ddeall effeithiolrwydd ei ddarpariaeth fel y gellir gwneud gwelliannau. Bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i farnu'r effaith a gynhyrchir gan y prosiect, gan gynnwys a yw wedi bod yn werth da am arian.

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg a gall gasglu manylion ychwanegol yn ystod yr arolwg. Gallant hefyd gasglu enw a gwybodaeth gyswllt er mwyn cydlynu ymchwil ddilynol. Bydd y dadansoddiad yn bwydo i mewn i adroddiad na fydd yn caniatáu adnabod unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil. Caiff yr holl ddata personol ei ddileu ar ôl 6 mis.

 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB