Hysbysiad Preifatrwydd Gwerthusiad o Adeiladu ar gyfer y Dyfodol – Cyfweliadau efo Rhanddeiliaid 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o raglen Llywodraeth Cymru, Adeiladu ar gyfer y Dyfodol. Nod y gwerthusiad yw deall a yw Adeiladu ar gyfer y Dyfodol yn gweithio’n effeithiol i gyflawni ei nodau i gynorthwyo i adfywio canol trefi a’r ardaloedd cyfagos, gan gefnogi strategaeth economaidd ranbarthol neu drefol drwy fynd i’r afael â thir neu adeiladau segur sydd dim yn cael eu defnyddio’n ddigonol. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn rydym yn dymuno siarad â sefydliadau rhanddeiliaid a buddiolwyr. 

  

Nod y cyfweliad yw casglu tystiolaeth a safbwyntiau gan sefydliadau rhanddeiliaid a buddiolwyr ar ba mor dda y cafodd y rhaglen ei rhedeg, i ba raddau y mae’r rhaglen wedi cyflawni ei nodau, a sut y gallai’r rhaglen esblygu. 

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, ac o bosibl cyhoeddiadau eraill, gan Wavehill a Llywodraeth Cymru. 

  

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy’r cyfweliadau ac yn gwneud y data crai yn ddienw, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru. 

  

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

 

Y cyswllt ar gyfer yr arolwg hwn yn Wavehill yw Oliver Allies.  

Rhif ffôn: 01179 902814 

Ebost: oliver.allies@wavehill.com  

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD – CYFWELIADAU EFO RHANDDEILIAID 

 

Pa fanylion personol sydd gennym ac o ble y cawsom eich manylion? 

 

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) fel “unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i'w adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr”. 

  

Cafodd eich sefydliad a’ch manylion cyswllt eu nodi o ddata a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru fel rhan o’r broses ymgeisio am gronfeydd Adeiladu ar gyfer y Dyfodol, neu drwy adroddiadau cynnydd prosiect a gyflwynwyd gan sefydliadau buddiolwyr sy’n derbyn arian Adeiladu ar gyfer y Dyfodol. 

  

Nid yw'r cyfweliad yn gofyn am gasglu unrhyw ddata personol ychwanegol. Fodd bynnag, os yw data personol yn cael ei ddarparu mewn ymatebion cwestiwn penagored, nid ydym yn ceisio eich adnabod o’r ymatebion a roddwch, nac yn cysylltu eich hunaniaeth â nhw. 

 

Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol sydd yn ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o ddata'r ymchwil. 

  

Ar ôl derbyn y data crai, bydd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy yn cael ei dileu a bydd y canlyniadau'n cael eu gwneud yn ddienw. 

  

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer casglu'r data? 

Sail gyfreithlon prosesu'r wybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

  

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y bydd y wybodaeth a gasglwyd yn cael ei defnyddio: 

 

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r Rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol. 

 • Penderfynu a ddylai cynlluniau fel Adeiladu ar gyfer y Dyfodol barhau yn y dyfodol 

 • Deall y ffyrdd gorau i Lywodraeth Cymru helpu i adfywio canol trefi a’r ardaloedd cyfagos, a chefnogi strategaethau economaidd rhanbarthol neu drefol yng Nghymru. 

 

Pa mor ddiogel yw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

 

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill gan Lywodraeth Cymru bob amser yn cael ei storio mewn ffolder ‘storfa ddata ddiogel’ ar weinydd Wavehill. Wrth gynnal cyfweliadau, bydd Wavehill yn defnyddio meddalwedd sy’n cydymffurfio â GDPR ac sy’n bodloni disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd (e.e. bydd yr holl ddata’n cael ei brosesu yn y DU). Bydd gwaith papur y prosiect yn cael ei gadw dan glo yn swyddfeydd Wavehill. 

  

Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y gwerthusiad all ddefnyddio'r data. Bydd ymchwilwyr Wavehill ond yn defnyddio manylion cyswllt cyfranogwyr i gysylltu â nhw at ddibenion ymchwil. 

 

Mae Wavehill wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os oes amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn adrodd am hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol dan y gyfraith i ni wneud hynny. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'. 

  

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd y data yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r data i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol. Yn ogystal, bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o'r set ddata hon. 

 

Am ba mor hir ydych chi'n cadw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi’i dynnu o ymatebion arolwg yn cael ei ddileu dri mis ar ôl diwedd y contract. 

 

Eich Hawliau 

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o’r gwerthusiad hwn, mae gennych hawl i: 

 

 • Cael mynediad at gopi o'ch data eich hun; 

 • Ei gwneud yn ofynnol inni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw; 

 • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data (o dan rai amgylchiadau); 

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data ei ‘ddileu’ (o dan rai amgylchiadau); a 

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. 

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Rhif ffôn: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Wefan: www.ico.org.uk 

 

Gwybodaeth Bellach 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â: 

 

Andrew Booth (Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru) 

Ebost: andrew.booth@gov.wales   

Rhif ffôn 03000 250282  

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ 

Ebost: DataProtectionOfficer@gov.wales.  

 

Privacy Notice Evaluation of Building for the Future – Stakeholder Interviews 

 

 

The Welsh Government have commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Welsh Government’s Building for the Future programme. The aim of the evaluation is to understand whether Building for the Future is working effectively in delivering its goals to assist in the regeneration of town centres and surrounding areas, supporting a regional or urban economic strategy by tackling derelict, under-utilised land or buildings. As part of this evaluation we wish to speak to stakeholder and beneficiary organisations. 

 

The interview aims to gather evidence and views from stakeholder and beneficiary organisations on how well the programme has been run, the degree to which the programme’s has delivered its goals, and how the programme could evolve.  

 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website, and possibly other publications, by Wavehill and Welsh Government. 

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.    

 

Participation is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies. 

 

The contact for this survey at Wavehill is Oliver Allies.  

Telephone: 01179 902814 

Email: oliver.allies@wavehill.com  

PRIVACY NOTICE – STAKEHOLDER INTERVIEWS 

 

What personal detail do we hold and where did we get your details? 

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier”. 

 

Your organisation and contact details were identified from data submitted to Welsh Government as part of the application process for Building for the Future funds, or via project progress reports submitted by beneficiary organisations in receipt of Building for the Future funds. 

 

The interview does not require the collection of any additional personal data. However, if personal data is provided in open ended question responses, we do not try and identify you from, or link your identity to, the responses you provide.  

 

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.  

 

On receipt of the raw data, any personally identifiable information will be deleted and results will be made anonymous.  

  

What is the lawful basis for collecting the data? 

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government. 

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. For example, the information collected might be used:  

 

 • To decide whether changes need to be made to the Building for the Future Programme. 

 • To decide whether schemes like Building for the Future should continue in the future 

 • To understand the best ways for Welsh Government to assist in the regeneration of town centres and surrounding areas, and support regional or urban economic strategies in Wales. 

 

How secure is any personal data submitted? 

Personal information provided to Wavehill by the Welsh Government is always stored in a ‘secure data store’ folder on Wavehill’s server. When conducting interviews, Wavehill will use software that is GDPR compliant and meets Welsh Government expectations in terms of the security of any data collected via the software (e.g. all data will be processed within the UK). The project’s paper work will be kept under lock in Wavehill’s offices. 

 

The data can only be used by a limited number of researchers who are working on the evaluation.  Wavehill’s researchers will only use participant contact details to contact them for research purposes. 

 

Wavehill have put in place procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so. Wavehill has valid Cyber Essentials certification. 

 

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the data to produce a report for Welsh Government. This report will not include any information that could be used to identify individual participants. In addition, Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details will be deleted from this dataset. 

How long do you keep any personal data submitted?

 

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed from survey responses will be deleted three months after the end of the contract. 

 

Your rights 

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation, you have the right to: 

 

 • Access  a copy of your own data;  

 • Require us to rectify inaccuracies in that data; 

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances); 

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and 

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection. 

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk 

 

Further Information 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact: 

 

Andrew Booth (Knowledge and Analytical Services, Welsh Government)  

Email: andrew.booth@gov.wales   

Telephone 03000 250282  

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:  

 

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ 

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.