top of page

Risgiau i fusnesau o ran cynhyrchiant is gweithwyr o ganlyniad i darfu ar seilwaith a thymereddau uwch mewn amgylcheddau gwaith

 

CEFNDIR I’R YMCHWIL

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal astudiaeth ymchwil i archwilio’r risgiau i fusnesau o ran cynhyrchiant is gweithwyr yn sgil tymereddau uwch mewn amgylcheddau gwaith a tharfu ar seilwaith. Nod yr astudiaeth yw darparu cipolwg ar ba mor barod yw busnesau Cymru am darfu yn sgil tymereddau uwch mewn amgylcheddau gwaith a tharfu seilwaith o ganlyniad i newid hinsawdd, a pha fathau o gefnogaeth y dylai Llywodraeth Cymru fod yn darparu i fusnesau er mwyn paratoi ar gyfer y materion hyn.

 

Bydd yr astudiaeth yn ffocysu ar y materion canlynol:

 • pa fusnesau/sectorau sy’n wynebu’r risg mwyaf o ran tarfu ar seilwaith/tymereddau uwch mewn amgylcheddau gwaith;

 • i ba raddau mae busnesau yn ystyried eu bod yn wynebu risg o ran cynhyrchiant is o ganlyniad i dymereddau uwch mewn amgylcheddau gwaith a/neu darfu ar seilwaith;

 • y prif ddibyniaethau seilwaith ar gyfer diwydiannau;

 • i ba raddau mae gan fusnesau yng Nghymru gynlluniau addasu digonol mewn lle;

 • y prif sbardunau sy’n gyrru busnesau i baratoi cynlluniau addasu;

 • rhwystron sy’n atal busnesau rhag paratoi cynlluniau addasu, a sut gall Llywodraeth Cymru helpu busnesau i oresgyn y rhain.

 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy’r cyfweliadau, a bydd yn gwneud y data amrwd yn ddienw, cyn ei rannu gyda Llywodraeth Cymru.  

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, ac o bosib hefyd mewn cyhoeddiadau eraill, gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r astudiaeth, cysylltwch â Tom Marshall yn Wavehill (tom.marshall@wavehill.com).

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

 

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel “unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr”.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i ddau weithgaredd ymchwil:

 1. Arolwg rhagarweiniol - Arolwg rhagarweiniol byr a ellir ei gwblhau ar-lein.

 2. Cyfweliadau dilynol trylwyr - Cyfweliadau dilynol ar y ffôn, yn archwilio’r materion mewn mwy o ddyfnder, ar gyfer y rheiny sy’n cytuno yn yr arolwg i gymryd rhan mewn cyfweliad dilynol.

Er mwyn anfon yr arolwg rhagarweiniol allan, cafwyd gafael ar enwau a manylion cyswllt busnes (e-bost a rhif ffôn) o un o’r ffynonellau canlynol:

 • Cronfa ddata cysylltiadau Llywodraeth Cymru - Mae Llywodraeth Cymru yn cadw eich manylion cyswllt yng Nghronfa Ddata’r Gwasanaeth Cynghori Busnes, sy’n cofnodi a monitro ymgysylltiad busnes Llywodraeth Cymru, gan gynnwys darpariaeth cefnogaeth ariannol. Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio eich data personol (enw ac e-bost busnes cyswllt) i gysylltu â chi at ddibenion dosbarthu arolwg. Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych eisiau cymryd rhan na derbyn negeseuon atgoffa, yna atebwch y gwahoddiad e-bost oddi wrth Lywodraeth Cymru ac yna ni anfonir rhagor o negeseuon atgoffa atoch. Ni chaiff eich manylion cyswllt eu darparu i Wavehill oni bai eich bod chi’n dewis eu darparu fel rhan o’ch ateb yn yr arolwg.

 • Data busnes a brynwyd yn fasnachol - Mae Wavehill wedi cael gafael ar gysylltiadau busnes ychwanegol oddi wrth ddarparwr masnachol (enw ac e-bost busnes). Daw’r data o ffynonellau cyhoeddus megis Companies House. Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych eisiau cymryd rhan na derbyn negeseuon atgoffa, atebwch y gwahoddiad e-bost oddi wrth Wavehill ac yna ni anfonir rhagor o negeseuon atgoffa atoch.

Mae’r arolwg yn cynnwys yn bennaf nifer o gwestiynau amlddewis, ac nid yw’r rhain yn gofyn am ddata personol adnabyddadwy. Mae rhai cwestiynau yn darparu opsiynau testun rhydd ar gyfer atebion ysgrifenedig. Gofynnwn i gyfranogwyr beidio â defnyddio’r meysydd hyn i ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol. Ar ddiwedd yr arolwg, gofynnir i chi a ydych yn dymuno cymryd rhan yn y raffl elusen, ac i ddarparu eich cyfeiriad e-bost busnes os ydych yn dymuno gwneud hynny. Gofynnir i chi hefyd a fyddech chi’n barod i gymryd rhan mewn cyfweliad dilynol a gynhelir gan Wavehill, ac i ddarparu eich rhif ffôn os ydych yn dymuno gwneud hynny. Ni fydd angen i chi ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol fel rhan o’r cyfweliad. Os darperir data personol mewn atebion i gwestiynau penagored neu’r cyfweliad, nid ydym yn ceisio eich adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu.

Mae Wavehill yn dymuno recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Bydd Wavehill yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i’r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud os nad ydych chi’n hapus i’r drafodaeth gael ei recordio. Os caiff y cyfweliadau eu recordio, caiff data personol ei ddileu yn y broses drawsgrifio. Caiff y recordiadau eu dileu cyn gynted â bod y broses hon wedi’i chwblhau. Os na chaiff cyfweliadau eu recordio, ni chaiff data personol ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratoir yn dilyn y grŵp ffocws neu’r cyfweliadau.

Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog Llywodraeth Cymru yn unig, ac yna’n ei ddileu o’r data ymchwil. Caiff yr holl wybodaeth bersonol adnabyddadwy ei dileu o’r data amrwd gan Wavehill cyn y dadansoddi, a chedwir y canlyniadau yn ddienw.

 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hwn i:

 • Nodi â yw busnesau yng Nghymru yn barod ar gyfer tarfu yn sgil gwres

 • Nodi sut allai Llywodraeth Cymru ddarparu gwell cefnogaeth i fusnesau i baratoi ar gyfer tarfu yn sgil gwres.

 

Pa mor ddiogel yw unrhyw ddata personol?

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y gwerthusiad sy’n medru defnyddio’r data. Bydd ymchwilwyr Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.

Mae gan Wavehill weithdrefnau mewn lle i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.  

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy’r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol nad sydd wedi ei ddileu yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi.

 

Hawliau unigolion

O dan GDPR, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r prosiect: mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;

 • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

 • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

 • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

 

 

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

 

Isabella Malet-Lambert,

Isadran Ymchwil Gymdeithasol a Gwybodaeth

Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi,

Llywodraeth Cymru,

Parc Cathays 2

Caerdydd,

CF10 3NQ,

 

Ffôn: +44 (0) 3000 628250

E-bost: Isabella.malet-lambert@gov.wales

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Risks to businesses from reduced employee productivity, due to infrastructure disruption and higher temperatures in working environments

 

RESEARCH BACKGROUND

 

Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake a research study exploring the risks to businesses of reduced productivity due to higher working temperatures and infrastructure disruption The aim of this study will provide insight into how well businesses in Wales are prepared for disruption due to higher working temperatures and infrastructure disruption as a result of climate change, and what kinds of support the Welsh Government should be providing businesses to prepare for these issues.

 

The study will focus on the following issues:

 • which businesses/sectors are most at risk from infrastructure disruption/higher working temperatures;

 • the extent to which businesses perceive themselves to be at risk of reduced productivity due to increased working temperatures and/or infrastructure disruption;

 • key infrastructure dependencies for industries;

 • the extent to which businesses in Wales have adequate adaptation plans in place;

 • the key drivers leading to businesses drawing-up adaptation plans;

 • barriers preventing businesses drawing up adaptation plans and how Welsh Government can help businesses overcome them.

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.  

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website, and possibly other publications, by Wavehill and Welsh Government.

If you have any questions about the study, please contact Tom Marshall at Wavehill (tom.marshall@wavehill.com).

 

PRIVACY NOTICE

 

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier”.

This privacy notice covers two research activities:

 1. Introductory survey - A short introductory survey, which can be completed online.

 2. In-depth follow-up interviews - Follow-up telephone interviews, exploring the issues in greater depth, for those that agree to a follow-up interview in the survey.

In order to send out the introductory survey, names and business contact details (email and telephone number) have been obtained from one of the following two sources:

 • Welsh Government contacts database - Welsh Government hold your contact details in the Business Advisory Service Database, which records and monitors Welsh Government’s company engagement including the provision of financial support. Welsh Government will use your personal data (name and business contact email) to contact you for the purpose of distributing a survey. Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email from Welsh Government and no further reminders will be sent. Your contact details will not be provided to Wavehill, unless you choose to provide them as part of the survey response

 • Commercially Purchased Business Data - Additional business contacts have been obtained by Wavehill from a commercial provider (name and business contact email). This data is from publically available sources such as Companies House. Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders, please reply to the invitation email from Wavehill and no further reminders will be sent.

The survey consists primarily of multiple-choice questions, none of which ask for personally identifiable data. Some questions provide free-text options for written answers. We ask participants not to use these fields to provide any personal information. At the end of the survey you will be asked if you wish to take part in the charity draw and to provide your business email address if you wish to do so. You will also be asked if you would be willing to take part in a follow-up interview conducted by Wavehill and to provide your telephone number if you wish to do so. The interview will not require you to provide any further personal data. If personal data is provided in open-ended question responses or the interview, we do not try and identify you from, or link your identity to, the responses you provide.

Wavehill wish to record interviews for operational reasons. Wavehill will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to say if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If interviews are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following the focus group or interviews.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the Welsh Government officer and subsequently delete it from the research data. All personally identifiable information will be removed from the raw data by Wavehill before analysis and the results will be made anonymous.

 

What is the lawful basis for collecting the data?

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to:

 • Identify whether businesses in Wales are prepared for heat related disruption

 • Identify how the Welsh Government could better support businesses to prepare for heat related disruption.

 

How secure is any personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be used by a limited number of researchers who are working on the evaluation. Researchers from Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has Cyber Essentials certification.

Wavehill has put in place procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the data to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this project, you have the right to:

 • To access a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

 

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

 

Isabella Malet-Lambert,

Social Research and Information Division

Knowledge and Analytical Services,

Welsh Government,

Cathays Park 2,

Cardiff,

 CF10 3NQ,

 

Tel: +44 (0) 3000 628250

Email / E-bost: Isabella.malet-lambert@gov.wales

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

 

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.

bottom of page