Hysbysiad preifatrwydd: Gwerthusiad o' r rhaglen LEADER yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam

 

Sut rydym yn cadw ac yn prosesu eich gwybodaeth

 

Penodwyd Wavehill gan Cadwyn Clwyd i gynnal gwerthusiad o'r broses o weithredu’r rhaglen LEADER yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae'r rhaglen wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn yr ardaloedd yna.

 

Fel rhan o'r gwerthusiad, byddwn yn:

 

 • Siarad ag aelod o'r Grŵp Gweithredu Lleol sy'n goruchwylio'r gwaith o reoli a darparu'r rhaglen yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam;

 • Siarad â rhanddeiliaid allweddol sy'n gweithio ym maes datblygu cymunedol ac economaidd yn yr ardaoedd; a

 • Siarad â a/neu'n dosbarthu arolygon i brosiectau a ariannwyd gan y rhaglen yn ogystal â rhai o'r rheini a fu’n ymwneud â ' r prosiectau hynny

 

Mae cymryd rhan mewn unrhyw un o'r uchod yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan neu gallwch ddewis peidio ag ateb cwestiynau penodol os yw'n well gennych.

 

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd y data a ddarparant yn cael ei ddefnyddio. Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

 

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Cadwyn Clwyd nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â darparu neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

 

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth y byddwch yn ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon o fewn chwe mis i ddiwedd y gwerthusiad.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Endaf Griffiths, sy ' n arwain y gwerthusiad (Endaf.Griffiths@wavehill.com) neu Adam Bishop, Cydlynydd y Rhaglen, Cadwyn Clwyd (01490 340 500 | adam.bishop@cadwynclwyd.co.uk).

 

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru trwy e-bostio Dataprotectionofficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych hawl:

 

 • I weld pa ddata personol sy ' n cael ei gadw gan Cadwyn Clwyd.

 • Ei gwneud yn ofynnol i Cadwyn Clwyd gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data.

 • I (mewn amgylchiadau penodol) wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

 • I gael eich data cael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch ag Adam Bishop os hoffech wneud unrhyw rai o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn.

 

Os oes gennych unrhyw bryder am sut mae eich data yn cael ei thrin gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef rheolydd annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113,  drwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, swydd Gaer, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth bellach

 

1.      Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

 

Mae ' r gwerthusiad yn asesu pa mor dda y rheolwyd y rhaglen LEADER a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

 

2.      Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu gan y gwerthusiad?

 

Bydd y cyfweliadau a'r arolygon a gynhaliwyd ar gyfer y gwerthusiad hwn yn casglu ystod o wybodaeth gan gynnwys; (a) safbwyntiau ar ba mor dda y mae'r rhaglen a'r prosiectau y mae wedi'u cefnogi yn cael eu rheoli a'u darparu; a (b) tystiolaeth am yr hyn sydd wedi'i gyflawni gan y rhaglen yn ei chyfanrwydd yn ogystal â'r prosiectau unigol.

 

3.      Beth yw data personol?

 

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabodiad unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion penodol i'r person hwnnw.

 

4.      Am ba hyd y cedwir data personol?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl i'r contract ddod i ben.

 

5.      Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir drwy'r arolwg?

 

Mae'r gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yn galluogi Cadwyn Clwyd a'r Grŵpiau Gweithredu Lleol i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Er enghraifft, gellid defnyddio ' r wybodaeth a gesglir:

 

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen LEADER

 • Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn y dyfodol

 • I ddeall y ffyrdd gorau i gefnogi sefydliadau yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

 

Comisiynwyd y gwerthusiad gan Cadwyn Clwyd ar ran y Grŵpiau Gweithredu Lleol. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6.      Beth yw diben prosesu eich atebion yn ystod y cyfweliad neu'r arolwg?

 

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Caiff y data ei ddadansoddi er mwyn galluogi Cadwyn Clwyd a'r Grŵpiau Gweithredu Lleol i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu Cadwyn Clwyd a'r Grŵpiau Gweithredu Lleol i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r rhaglen. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

7.      Pwy sy'n cael gweld y data personol a gasglwyd drwy'r arolwg?

 

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn cipio enwau, rolau swyddi ac enwau sefydliadau yn ystod y cyfweliadau a/neu'r arolygon.

 

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Bydd y nodiadau hyn, ynghyd â chanlyniadau'r arolwg, yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr Wavehill i lunio adroddiad ar gyfer Cadwyn Clwyd a'r Grŵpiau Gweithredu Lleol. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau'n cael eu rhannu gyda Cadwyn Clwyd na neb arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect. Ni fydd gan Cadwyn Clwyd fynediad at ddata personol a gesglir drwy'r cyfweliadau.

  

 

 

 

 

Privacy Notice: Evaluation of the LEADER programme in Denbighshire, Flintshire and Wrexham 

 

How we hold and process your information

 

Wavehill have been appointed by Cadwyn Clwyd to undertake an evaluation of the implementation of the LEADER programme in Denbighshire, Flintshire and Wrexham. Essentially, we are looking at how well the programme has been managed and what difference it is making in the three areas.

As part of the evaluation, we will be:

 • Speaking to members of the Local Action Group who are overseeing the management and delivery of the programme in Denbighshire, Flintshire and Wrexham

 • Speaking to key stakeholders who work in community and economic development in the areas; and

 • Speaking to and/or distributing surveys to projects that have been funded by the programme as well as some of those that have been involved in those projects.

 

Participation in any of the above is voluntary. You can decide to not take part or can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for Cadwyn Clwyd or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Endaf Griffiths, who is leading the evaluation (endaf.griffiths@wavehill.com) or Adam Bishop, Programme Coordinator, Cadwyn Clwyd (01490 340 500 | adam.bishop@cadwynclwyd.co.uk). 

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 

 • To access your personal data held by Cadwyn Clwyd.

 • To require Cadwyn Clwyd to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact Adam Bishop if you wish to do any of these things in relation to this project.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk, or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

 

1.      Why is this research happening?

 

The evaluation is assessing how well the LEADER programme has been managed and what difference it is making in Denbighshire, Flintshire and Wrexham.

 

2.      What type of information is collected by the evaluation?

 

The interviews and surveys undertaken for this evaluation will collect a range of information including; (a) views on how well the programme and the projects it has supported are being managed and delivered; and (b) evidence about what has been achieved by the programme as a whole as well as the individual projects. 

 

3.      What is personal data?

 

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

4.      How long will personal data be kept for?

 

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

 

5.      What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

 

The evaluation of the LEADER programme enables Cadwyn Clwyd and the Local Action Group to understand whether the programme is working effectively. For example, the information collected might be used:

 

 • To decide whether changes need to be made to the LEADER programme in any of the areas

 • To decide whether schemes like the LEADER programme should continue in the future

 • To understand the best ways to support organisations in Denbighshire, Flintshire and Wrexham.

 

The evaluation has been commissioned by Ccadwyn Clwyd on behalf of the Local Action Group in each area. Your individual participation in the research is voluntary.

 

6.      What is the purpose of processing your answers during the interview or to the survey?

 

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Cadwyn Clwyd and the Local Action Groups to understand the impact and effectiveness of the LEADER Programme. This will help the Council and the Local Action Group to decide whether any changes need to be made to the Programme. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to make decisions about you as an individual.

 

7.      Who has access to the personal data collected through the survey?

 

Wavehill will have a copy of the personal data which will allow them to carry out the survey and will capture names, job roles and organisation names during the interviews and/or surveys.

 

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. These notes, together with the survey results, will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for Cadwyn Clwyd and the Local Action Groups. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes will not be shared with Cadwyn Clwyd or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. Cadwyn Clwyd will not have access to personal data collected through the interviews.