Holiadur prosiectau LEADER Caerfyrddin

Sut rydym yn storio ac yn prosesu eich gwybodaeth

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, ar ran Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group, wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad annibynnol o weithrediad a deilliannau’r rhaglen LEADER yn Sir Gaerfyrddin.

 

Fel rhan o’r gwerthusiad, rydym yn edrych i siarad gyda sefydliadau wnaeth gais am gyllid gan y rhaglen. Rhoddwyd eich manylion cyswllt i ni gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar y sail eich bod wedi cytuno i gymryd rhan yn y gwerthusiad. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol, fodd bynnag.

 

Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y rheolwyd y rhaglen a pha wahaniaeth mae hi’n wneud yn Sir Gaerfyrddin. Rydym yn gofyn am adborth ar y broses gais ac, os ariannwyd eich prosiect, ychydig o gwestiynau ynglŷn â beth mae eich prosiect wedi ei gyflawni hyd yma.    

 

Cynhelir y cyfweliad hwn fel rhan o’r broses werthuso canol-tymor, a fydd yn adrodd nôl ym mis Medi 2018. Bydd yr adroddiad terfynol yn cael ei gynhyrchu ym mis Ebrill 2021.

 

Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn gwbl gyfrinachol. Ni chaiff eich atebion i’r arolwg eu gwneud yn gyhoeddus mewn unrhyw ffordd a fyddai’n ei gwneud hi’n bosib i’ch adnabod chi neu eich sefydliad. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad ar sail y data ond ni fydd yr adroddiad hwn yn enwi unrhyw unigolion na sefydliadau.

 

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth a ddarparwch a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon o fewn tri mis i derfyn y gwerthusiad.

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r cyfweliad neu’r gwerthusiad yn fwy cyffredinol, cysylltwch ag Endaf Griffiths yn Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) neu Mared Pemberton (MEPemberton@carmarthenshire.gov.uk).

 

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

 • I fynnu bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn cywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Mared Pemberton os hoffech wneud unrhyw un o’r rhain mewn perthynas â’r prosiect hwn.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Nod y gwerthusiad yw asesu pa mor dda y cafodd y rhaglen LEADER ei rheoli a pha wahaniaeth mae hi’n ei wneud yn Sir Gaerfyrddin.

 

Rydym yn edrych i siarad gyda sefydliadau wnaeth gais am gyllid gan y rhaglen er mwyn cael adborth ar y broses gais ac, os derbyniwyd cyllid, er mwyn canfod beth mae’r prosiect wedi ei gyflawni. 

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

Mae’r cyfweliad yn ffocysu ar eich profiad chi o’r broses gais a’r gefnogaeth/cyllid sydd ar gael drwy’r rhaglen LEADER.

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarparwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin i hwyluso’r arolwg hwn, e.e. eich enw a’ch manylion cyswllt.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu dri mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

 

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?  

Mae gwerthusiad y rhaglen LEADER yn galluogi Cyngor Sir Caerfyrddin a’r Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group i ddeall a yw’r rhaglen yn gweithio’n effeithiol. Felly fe’i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Sir Caerfyrddin. Hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau’r Cyngor. Er enghraifft, gall y wybodaeth a gesglir gael ei defnyddio er mwyn:

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i’r rhaglen LEADER

 • Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn y dyfodol

 • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin

 

Comisiynwyd y gwerthusiad gan Gyngor Sir Caerfyrddin, ar ran Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi Cyngor Sir Caerfyrddin a Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu wrth benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r rhaglen LEADER, a sut y dylid datblygu’r gefnogaeth a gynigir i sefydliadau yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol na dibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn na’ch sefydliad.

 

7.Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg. Bydd yn dileu data personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben.   

Bydd Wavehill yn paratoi cofnod ysgrifenedig o’r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Mae’n bosib y bydd cyfweliadau hefyd yn cael eu recordio’n ddigidol i hwyluso’r broses o gymryd nodiadau (gofynnir eich caniatâd os digwydd hynny). Bydd y nodiadau/recordiadau hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr Wavehill i lunio adroddiad i Gyngor Sir Caerfyrddin a’r Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group. Ni fydd yr adroddiad hwn yn enwi unrhyw unigolion sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau/recordiadau yn cael eu rhannu â Chyngor Sir Caerfyrddin, Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group, na neb arall tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu’r holl ddata personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben. Ni fydd Cyngor Sir Caerfyrddin na Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group yn cael mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r cyfweliadau.

 

Carmarthen LEADER projects questionnaire

How we hold and process your information

Wavehill have been commissioned by Carmarthenshire County Council, on behalf of Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group, to undertake an independent evaluation of the implementation and outcomes of the LEADER programme in Carmarthenshire.

 

As part of the evaluation we are looking to speak to organisations that applied for funding from the programme. Your contact details were provided to us by Carmarthenshire County Council on the basis that you have agreed to participate in the evaluation. Participation is however voluntary.

 

Essentially, we’re looking at how well the programme has been managed and what difference it is making in Carmarthenshire. We’re asking for feedback on the application process and, if your project was funded, a few questions about what your project has achieved to date. 

 

This interview is being undertaken as part of the mid-term evaluation process, due to report in September 2018. The final report is scheduled to be produced in April 2021.

 

The data you provide will only be used for research and evaluation purposes. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you or your organisation being identified. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals or organisations.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within three months of the end of the evaluation.

 

If you have any questions regarding the interview or the evaluation more generally, please contact Endaf Griffiths at Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) or Mared Pemberton (MEPemberton@carmarthenshire.gov.uk).

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by Carmarthenshire County Council.

 • To require Carmarthenshire County Council to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the Mared Pemberton if you wish to do any of these things in relation to this project.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection. You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

1. Why is this research happening?

The aim of the evaluation is to look at how well the LEADER programme has been managed and what difference it is making in Carmarthenshire.

 

We are looking to speak to organisations that applied for funding from the programme to obtain feedback on the application process and, if funding was received, what that project has achieved. 

 

2. What type of information is collected through the survey?

The interview focuses on your experience of the application process and the support / funding available through the LEADER programme.

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

Wavehill uses personal data provided by Carmarthenshire County Council to facilitate this survey, for example, your name and contact details.

 

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it three months after the end of the contract.

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The evaluation of the LEADER programme enables Carmarthenshire County Council and Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within Carmarthenshire County Council’s public task. That is, the core role and functions of the Council. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to the LEADER programme

 • To decide whether schemes like the LEADER programme should continue in the future

 • To understand the best ways to support organisations in Carmarthenshire

 

The evaluation has been commissioned by Carmarthenshire County Council, on behalf of Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group. Your individual participation in the research is voluntary.

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Carmarthenshire County Council and Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group to understand the impact and effectiveness of the LEADER programme. This will help to decide whether any changes need to be made to LEADER programme and how support for organisations should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual or your organisation.

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey. They will delete personal data within three months of the end of the project.

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. Interviews may also be digitally recorded to aid with the note taking process (your permission will be sought if this is the case). These notes/recordings will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the Carmarthenshire County Council and Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes/recordings will not be shared with Carmarthenshire County Council, Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within three months of the end of the project. Carmarthenshire County Council and Grŵp Cefn Gwlad Local Action Group will not have access to personal data collected through the interviews.