Gwerthuso Grantiau Cymorth Busnes Gofal Plant Llywodraeth Cymru

Lansiodd Llywodraeth Cymru ddau grant Cymorth Busnes Gofal Plant ym mis Medi 2019 - gyda'r nod o gefnogi busnesau newydd sy'n dechrau gwarchod plant a galluogi darparwyr gofal plant presennol i ehangu. Cynlluniwyd y grantiau i fynd i'r afael â materion capasiti'r gweithlu a hwyluso'r gwaith o greu Ileoedd gofal plant hyblyg ychwanegol ledled Cymru i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant. Oherwydd y pandemig, estynnwyd y dyddiad cau ar gyfer cyllid y grantiau i 30 Medi 2021.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill Ltd i gynnal gwerthusiad o ddau Grant Cymorth Busnes Gofal Plant — Busnes Newydd a Gweithwyr Newydd.

 

Nod y gwerthusiad hwn yw helpu i ddeall effeithiolrwydd y ddau grant o ran cynyddu capasiti'r gweithlu ar draws y sector a chreu Ileoedd gofal plant ychwanegol.

 

Bydd y gwerthusiad yn ymchwilio i weinyddiaeth ac effaith y grantiau.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill Ltd yn casglu gwybodaeth drwy arolwg ar-lein a thrwy gyfweliadau â'r rhai sydd wedi manteisio ar y grantiau ynghyd â busnesau gofal plant eraill a oedd yn aflwyddiannus/wedi tynnu'n öl/heb ddefnyddio'r arian i gyd/heb wneud cais am y grant.

Llywodraeth Cymru yw rheolydd y data ar gyfer y gwaith ymchwil. Er hynny, bydd Wavehill Ltd yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy'r trafodaethau, ac yn tynnu enwau o'r data unigol, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Dewis yr unigolyn yn Ilwyr yw p'un a i gymryd rhan yn y gwaith ymchwil hwn ai peidio. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i Iywio polisîau Llywodraeth Cymru.

Bydd yr wybodaeth a fydd yn cael ei chasglu yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a fydd yn cael ei chyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Pan gaiff ei gyhoeddi, gallwch ddarllen yr adroddiadau hyn ar Ystadegau ac ymchwil  https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Yr enw cyswllt ar gyfer y gwerthusiad hwn yn Wavehill Ltd hwn yw

 

Enw: Ioan Teifi

Ffön : 07557 387061

E-bost: ioan.teifi@wavehill.com

 

HYSBYSIAD PREFATRWYDD

Pa ddata persono' a ddelir gennym, ac o ble yr ydym yn cael yr wybodaeth hon?

Diffinnir data persono' o dan Reoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data (UK GDPR) fel unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, drwy gyfeirio at ffactor adnabod.

Mae gan Busnes Cymru fanylion cyswllt persono' (enw, e-bost a rhifau ffôn) ar gyfer y rhai a wnaeth gais am y grantiau Cymorth Busnes Gofal Plant Maent wedi darparu'r manylion cyswllt hyn i'r tîm gwerthuso yn Wavehill Ltd at ddibenion gwahodd y rhai a wnaeth gais am y grantiau i gymryd rhan yn y gwerthusiad.

Mae'r Datganiad Preifatrwydd sy'n galluogi rhannu data y rhai a wnaeth gais am grantiau ar gyfer y gwerthusiad yn y ffurflenni cais am grant.

Bydd Wavehill Ltd ond yn defnyddio'r wybodaeth hon i gysylltu â'r rhai a wnaeth gais am y grantiau fel rhan o'r gwerthusiad hwn.

Nid yw'n ofynnol darparu unrhyw ddata personol ychwanegol yn ystod y cyfweliadau ac yn yr arolwg. Bydd yr arolwg a'r cyfweliadau yn canolbwyntio ar brofiadau o gael mynediad at grantiau gofal plant Busnes Cymru a'r effaith y maent wedi'i chael ar leoliadau, neu fel arall y rhesymau y tynnodd Ileoliad yn ôl o'r broses ymgeisio am grant neu y dewisodd beidio â gwneud cais o gwbl. Bydd y ddolen i'r arolwg yn cael ei dosbarthu gan sefydliadau sy'n aelodau i'r rhai a ddewisodd beidio â gwneud cais. Ni fydd unrhyw ddata persono' yn cael eu darparu i Wavehill Ltd.

Os yw Wavehill Ltd. am recordio cyfweliadau am resymau gweithredol — bydd hwn fel arfer yn recordiad sain. Byddwn yn dweud hyn yn glir wrthych cyn i'r cyfweliad ddechrau, a bydd gennych chi'r cyfle i ddweud wrthym os nad ydych chi'n fodlon i'r cyfweliad gael ei recordio. Os caiff ei recordio, caiff data persono' eu dileu wrth drawsgrifio'r drafodaeth. Bydd y deunydd sydd wedi ei recordio yn cael ei ddileu cyn gynted â bod y broses wedi ei chwblhau. Os na chaiff y drafodaeth ei recordio, ni chaiff data persono' eu cynnwys yn y nodiadau ysgrifenedig a gaiff eu Ilunio yn dilyn y drafodaeth.

Os bydd gennych ymholiad neu gwyn, ac y byddwch yn darparu data persono' yn gofyn am ymateb, dim ond at y swyddog perthnasol y bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais hwnnw cyn ei ddileu o'r data ymchwil.

 

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol, ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan, byddwch cystal ag ateb yr e-bost o wahoddiad ac ni fyddwn yn cysylltu â chi ar gyfer yr ymchwil hwn.

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Ein tasg gyhoeddus, hynny yw arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru, yw'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'r wybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ond mae gwerthusiadau fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir gweithredu arni ynghylch ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r Llywodraeth. Er enghraifft, defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu Llywodraeth Cymru i ddeall effeithiolrwydd ac effaith y grantiau gyda'r canfyddiadau'n cael eu defnyddio i bennu polisi yn y maes hwn yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

Mae'r wybodaeth bersonol a roddir i Wavehill Ltd yn cael ei storio ar weinydd diogel bob amser. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cael mynediad at y data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill Ltd yn defnyddio'r data hyn. Mae gan Wavehill Ltd hefyd ardystiad cyber essentials.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill Ltd yn defnyddio meddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â'r GDPR. Mae hefyd yn bodloni ein disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy'r meddalwedd.

Mae gan Wavehill Ltd weithdrefnau ar waith i fynd i'r afael ag achosion lle ceir amheuaeth o dorri rheolau diogelu data. Os ceir amheuaeth bod rheolau diogelu data wedi cael eu torri, bydd Wavehill Ltd yn adrodd am hyn wrth Lywodraeth Cymru a fydd yn rhoi gwybod ichi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'r ofynnol inni wneud hynny yn ôl y gyfraith

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r gwaith ymchwil hwn yn cael ei gadw mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt, a bydd unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person yn cael ei dileu. Bydd Wavehill Ltd yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i Iunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan.

Pa mor hir ydych chiln cadw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

Bydd Wavehill Ltd yn dal data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi cael ei dynnu yn ystod trawsysgrifio yn cael ei ddileu gan Wavehill Ltd dri mis wedi i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt.

Eich hawliau

O dan GDPR, mae gennych chi'r hawliau canlynol mewn perthynas å'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan O'r ymchwil hwn:

  • Yr hawl i weld copi o'ch data personol;

  • Yr hawl i'w gwneud yn ofynnol inni gywiro unrhyw wallau yn y data hynny;

  • Yr hawl i wrthwynebu neu i gyfyngu ar brosesu (o dan rai amgylchiadau);

  • Yr hawl i fynnu bod eich data yn cael eu 'dileu' (o dan rai amgylchiadau);

  • Yr hawl  i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ('CO), sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Ffön: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ragor o gwestiynau am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan O'r gwerthusiad hwn yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Cyffredinol y DU ar Ddiogelu Data, cysylltwch:

Enw: Kay Evans

E-bost: kay.evans@llyw.cymru

Ffön : 0300 0256630

Gweler y manylion ar gyfer cysylltu Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru isod:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CFIO 3NQ

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Evaluation of Welsh Government's Childcare Business Support Grants 

 

Welsh Government launched two Business Support Childcare grants in September 2019 - aimed at supporting new childminder start-ups and enabling existing childcare providers to expand. The grants were designed to address workforce capacity issues and facilitate the creation of additional flexible childcare places throughout Wales to support the roll out of the Childcare Offer.  Due to the pandemic the deadline for drawing down funding for the grants was extended to 30 September 2021. 

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill Ltd to undertake an evaluation of two Business Support Childcare Grants - Childcare Start Up and New Employees. 

The aim of this evaluation is to help understand the effectiveness of these two grants in increasing workforce capacity across the sector and the creation of additional childcare places. 

The evaluation will investigate the administration and impact of the grants.  

 

As part of this evaluation Wavehill Ltd will be gathering information through an online survey and via interviews with grant beneficiaries and other childcare businesses who were unsuccessful/withdrew/did not draw down full funding/did not apply for the grant.

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill Ltd will delete any personal data provided through the engagement, and anonymise the individual data, before it is shared with the Welsh Government. 

Participation is completely voluntary, but your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website. When published, you can read these reports on https://gov.wales/statistics-and-research

The contact for this evaluation at Wavehill Ltd is

Name: Ioan Teifi

Telephone: 07557 387061

Email: ioan.teifi@wavehill.com

 

PRIVACY NOTICE 

What personal details do we hold and where did we get your details?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier”.

 

Business Wales holds personal contact details  (name, email and phone numbers) for those who applied for the Childcare Business Support grants   They have provided these contacts to the evaluation team at Wavehill Ltd for the purposes of inviting those who applied for the grants to participate in the evaluation. 

 

The Privacy Statement which enables the data on those who applied for the grants to be shared as part of the evaluation is set out in the grant application forms.

 

Wavehill Ltd will only use this information to contact those who applied for the grants as part of this evaluation. 

 

There is no requirement to provide any additional personal data during interviews and survey. The survey and interviews will focus on experiences of accessing the Business Wales childcare grants and the impact they have had on settings, or alternatively the reasons a setting withdrew from the grant application process or chose not to apply at all. The link to the survey will be distributed by member body organisations to those who chose not to apply. No personal data will be provided to Wavehill Ltd. 

If Wavehill Ltd. wish to record interviews for operational reasons – this will normally be an audio recording. This will be made this clear to you before the interview, and you will have the opportunity to tell them if you are not happy for the discussion to be recorded. If the interview is recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If the interview is not recorded, personal data will not be included in written notes.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part then please reply to the invitation email and you will no longer be contacted for this research. 

What is the lawful basis for collecting the data?

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is voluntary but evaluations such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. For example, the information collected will be used to help the Welsh Government to understand the effectiveness and impact of the grants with the findings being used to determine future policy in this area. 

How secure is any personal data submitted?

Personal information provided to Wavehill Ltd is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill Ltd will only use this data for research purposes. Wavehill Ltd also have cyber essentials certification.

When conducting surveys, Wavehill Ltd use a survey software programme called Qualtrics. We have ensured that Qualtrics is GDPR compliant and meets our expectations in terms of the security of any data collected via the software. 

Wavehill Ltd has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill Ltd will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so. 

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information will be removed. Wavehill Ltd will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants. 

How long do you keep any personal data submitted? 

Wavehill Ltd will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during transcription will be deleted within six weeks of the end of the contract. This includes your contact details.

Your rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right to:

  • Access a copy of your own data;

  • Require us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House,

Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

 

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this evaluation will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Kay Evans

E-mail: kay.evans@gov.wales

Telephone: 0300 0256630

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ

 

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.