Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i ymgymryd gwerthusiad o’r rhaglen ‘Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau - cynllun gweithredu ar gyfer Cymru' (CLTA). Lansiwyd y cynllun gweithredu ym mis Mawrth 2015, gyda £20 miliwn o arian dros bum mlynedd. Mae'r fenter addysg broffil uchel yma yn cynnwys dau linyn arloesol o weithgaredd addysg: y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a Chynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan.

 

Mae Wavehill wedi ymgysylltu ag ystod o Ysgolion sy'n cymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Darparwyd manylion cyswllt Ysgolion sy'n cymryd rhan yn y Cynllun hwn i Wavehill gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Yn y ffurflenni a ddosberthir fel rhan o'r gwerthusiad hwn, gofynnwn am wybodaeth bersonol mewn perthynas ag unigolion sy'n ymwneud â Chynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth a ddarperir a'r holl ddata personol sy'n gysylltiedig â'r ymchwil hwn chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad.

 

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'r tîm sy'n ymgymryd â'r gwerthusiad yn gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru nac unrhyw un o'r sefydliadau eraill sy'n ymwneud â chyflwyno neu ariannu'r rhaglen hon. Mae hwn yn werthusiad annibynnol.

 

Os hoffech wybodaeth bellach am yr astudiaeth, cysylltwch ag Endaf Griffiths ar endaf.griffiths@wavehill.com neu Lucy Davies ar  lucy.davies@wavehill.com neu ar 01545 571711. Y person cyswllt am Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer yr ymchwil hon yw  Sian James at Sian.James@arts.wales.

 

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl: ​

 

 • ​I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Cyngor Celfyddau Cymru

 • I’w gwneud yn ofynnol i Sian James gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch ag Sian James os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth Bellach

 

1. Pam mae’r Gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Diben yr ymchwil hon yw gwerthuso'r rhaglen 'Dysgu Creadigol Drwy'r Celfyddydau' i gael gwybodaeth am sut y gall addysgu a dysgu creadigol weithio'n fwyaf effeithiol yng Nghymru i wella cyrhaeddiad a chanlyniadau i ddysgwyr, yn ogystal â datblygu gallu creadigol ysgolion ac athrawon mewn ffyrdd a fydd yn hunangynhaliol.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r ffurflenni a ddosberthir fel rhan o'r gwerthusiad hwn?

Mae'r ffurflenni'n darparu cofnod o bob gweithgaredd ym mhob Ysgol ac yn caniatáu rhannu dysgu allweddol, gan weithredu fel offer parhaus ar gyfer Asiantau Creadigol, athrawon ac Ymarferwyr Creadigol.

 

Mae'r ffurflenni'n casglu rhywfaint o wybodaeth bersonol mewn perthynas â chyfranogwyr unigol sy'n gysylltiedig â chynllun Ysgolion Arweiniol Creadigol.

 

3. Beth yw data personnol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, nail ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu 6 mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae'r gwerthusiad hwn yn galluogi Cyngor Celfyddydau Cymru i ddeall a yw'r rhaglen 'Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau' yn effeithiol.

 

Fe'i defnyddir felly i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Celfyddydau Cymru. Er enghraifft, gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir i:

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen CLTA

 • I benderfynu a ddylai cynlluniau fel CLTA barhau yn y dyfodol

 • Deall sut y gall addysgu a dysgu creadigol weithio'n fwyaf effeithiol yng Nghymru

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r cyfweliad?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi i alluogi Cyngor Celfyddydau Cymru i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen CLTA. Ni chaiff y data ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol drwy’r arolwg?

Bydd y wybodaeth bersonol a dderbynnir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cael ei brosesu yn unol â Deddf Diogelu Data y DU 1998. Yr unig bobl a fydd yn gallu defnyddio'r data fydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Wavehill.

 

Bydd gan Wavehill gofnod o'r ymatebion i'r ffurflen. Bydd y cofnod hwn, ynghyd ag unrhyw nodiadau eraill a ddarperir, yn cael ei ddadansoddi gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad i Gyngor Celfyddydau Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn y rhaglen. Bydd Wavehill yn dileu pob data personol o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect.

How we hold and process your information

 

The Arts Council of Wales has commissioned Wavehill to evaluate ‘Creative Learning through the Arts – an action plan for Wales’ (CLTA). The action plan was launched in March 2015, with £20m funding over five years. The high-profile education initiative comprises two innovative strands of education activity: the Lead Creative Schools Scheme and the All-Wales Arts and Education Offer.

 

Wavehill have engaged with a range of Schools participating in the Lead Creative Schools Scheme. The contact details for Schools participating in this Scheme were provided to Wavehill by Arts Council of Wales.

 

In the forms distributed as part of this evaluation, we ask for some personal information in relation to individuals involved in Lead Creative Schools Scheme . Wavehill will delete the information provided and all personal data relating to this research six-months after the end of the evaluation.

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for the Arts Council of Wales or any of the other organisations that are involved in the delivery or funding of this programme. This is an independent evaluation.

 

If you would like further information on the evaluation, please contact Endaf Griffiths at endaf.griffiths@wavehill.com or Lucy Davies at lucy.davies@wavehill.com or on 01545 571711. The Arts Council of Wales contact for this research is Sian James at Sian.James@arts.wales

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 

 • To access your personal data held by the Arts Council of Wales

 • To require Sian James to correct any mistakes in that data

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing

 • ​For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’

 

Please contact Sian James if you wish to do any of these things in relation to this evaluation. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk, or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

 

Further information

 

1.  Why is this research happening?

The purpose of this research is to evaluate the ‘Creative Learning through the Arts’ programme to gain knowledge on how creative teaching and learning can work most effectively in Wales to improve attainment and outcomes for learners, as well as developing the creative capacities of schools and teachers in ways that will become self-sustaining.

 

2. What type of information is collected through the forms distributed  as part of this evaluation?

The forms provide a record of each activities in each School and allows key learning to be shared, functioning as ongoing tools for Creative Agents, teachers and Creative Practitioners.

 

The forms capture some personal information in relation to individual participants involved in Lead Creative Schools scheme.

3.  What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

4.  How long will personal data be kept for?

Wavehill will securely hold personal data during the contract period but will be deleted six months after the end of the contract.

 

5. What is the legal basis for processing the data from the interviews?

This evaluation enables the Arts Council of Wales to understand whether the ‘Creative Learning through the Arts’ programme is effective.

 

It is therefore used to support activities within the Arts Council Wales public task. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to the CLTA programme

 • To decide whether schemes like CLTA should continue in the future

 • To understand how creative teaching and learning can work most effectively in Wales

 

6.  What is the purpose of processing your answers to the interview?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Arts Council of Wales to understand the impact and effectiveness of the CLTA programme. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

7. Who has access to the personal data collected through the interview?

The personal information received by Arts Council of Wales will be processed in accordance with the UK Data Protection Act 1998. The only people who will have access to the data will be Arts Council of Wales, Welsh Government and Wavehill.

 

 

Wavehill will have a record of the responses to the form. This record, along with any other notes provided, will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the Arts Council of Wales. This report will not identify any individuals participating in the programme. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project.