Yr ydym yn chwilio am Ymgynghorydd We're looking for a Consultant

Dyma gyfle gwych i ymuno â'r tîm sy'n tyfu yn Wavehill a defnyddio eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad i wneud gwahaniaeth. 

Mae ein hymchwil yn cael effaith ac yn helpu i wella'r gwaith sy'n digwydd ledled y DU i gefnogi a datblygu pobl, cymunedau a'r economi.

Edrychwch o amgylch y wefan i gael gwybod ychydig mwy am y cwmni.

​CRYNODEB O’R SWYDD

​Bydd yr Ymgynghorydd yn cymryd cyfrifoldeb am reoli a darparu prosiectau ymchwil a gwerthuso bach / canolig. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys darparu cefnogaeth a chyngor arbenigol ar brosiectau ar raddfa fwy o dan gyfarwyddyd Uwch Ymgynghorydd / Cyfarwyddwr. Mae hon yn swydd llawn amser.

​CYFLOG

​Rhwng £25,000 a £30,000 y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad. Mae'r cwmni hefyd yn gweithredu cynllun bonws staff a chynllun pensiwn cwmni.

LLEOLIAD

Disgwylir i’r swydd fod yn swyddfa Aberaeron. Mae swyddfa Bryste yn bosibilrwydd ond mae rhaid ystyried bod y gwaith yn cael ei wneud ledled Cymru.

RÔL A CHYFRIFOLDEBAU

 • Dylunio methodoleg ymchwil a chyfrannu at baratoi tendrau

 • Dylunio fframweithiau ymchwil a gwerthuso

 • Ymgymryd ag ymchwil desg (adolygiadau llenyddiaeth, dadansoddiad economaidd-gymdeithasol ac ati).

 • Creu holiaduron (ansoddol a meintiol)

 • Cynnal cyfweliadau manwl â rhanddeiliaid (wyneb yn wyneb a ffôn)

 • Arwain a hwyluso trafodaethau grwpiau ffocws /grwpiau trafod

 • Dadansoddiad o ddata a gwybodaeth ansoddol a meintiol 

 • Cynrychioli Wavehill mewn cynadleddau a digwyddiadau

 • Ysgrifennu a cyfranu i adroddiadau

 • Helpu datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd

GOFYNION

HANFODOL

 • Y gallu i ddarparu'r holl wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg

 • Gradd berthnasol neu gymwysterau cyfatebol a / neu brofiad perthnasol

 • Trefnus iawn, gyda sylw rhagorol i fanylion

 • Y gallu i arwain ac ysgogi tîm o ymchwilwyr

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol

 • Y gallu i weithio'n effeithiol fel unigolyn a / neu fel rhan o dîm

 • Y gallu i weithio i derfynau amser nhw ac i gynnal ansawdd

 • Y gallu i weithio dan bwysau

 • Y gallu i deithio i wneud ymchwil, cwrdd â chleientiaid, ac ati.

DYMUNOL

 • Profiad o weithio a pharatoi adroddiadau ar gyfer cleientiaid yn y sector cyhoeddus.

 • Gwybodaeth am feddalwedd ymchwil a dadansoddi arbenigol fel SPSS, SNAP, Qualtrics ac ati.

 • Gwybodaeth am dechnegau gwerthuso fel modelau cadwyn rhesymeg.

 • Gwybodaeth am dechnegau i ddadansoddi data meintiol ac ansoddol.

​CAIS AM SWYDD

Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV a llythyr eglurhaol cyfredol gan gynnwys manylion am eich profiad a pham rydych chi'n teimlo eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl hon. E-bostiwch hwn i: recruitment@wavehill.com

Does dim dyddiad cau ar gyfer y swydd hon-os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni.

This is an excellent opportunity to join the growing team at Wavehill and use your knowledge, skills and experience to make a difference. 

Our research has an impact and helps improve the work that goes on across the UK to support and develop people, communities and the economy.

Have a look around the website to find out a bit more about the company.

SUMMARY OF THE POST

The Consultant will take responsibility for the management and delivery of small/medium sized research and evaluation projects. The role will also involve providing specialist support and advice on projects of a larger scale under the direction of a Senior Consultant/Director. This is a full-time post.

SALARY

Between £25k - £30k depending on experience. The company also operates a staff bonus scheme and company pension scheme.

LOCATION

Expected to be Aberaeron office. Bristol office may be considered accepting that the role requires work to be undertaken throughout Wales.

ROLE AND RESPONSIBILITIES

 • Designing research methodologies and contributing to the preparation of tenders

 • Designing research and evaluation frameworks

 • Undertaking desk research (literature reviews, socio-economic analysis etc.)

 • Questionnaire design (qualitative and quantitative)

 • Undertaking stakeholder interviews (face to face and telephone)

 • Leading and facilitating focus groups / group discussions

 • Analysis of qualitative and quantitative data

 • Representing Wavehill at conferences and events

 • Writing and contributing to reports

 • Helping to develop new products and services

REQUIREMENTS

ESSENTIAL

 • Ability to deliver all services through the medium of Welsh

 • Relevant degree or equivalent qualifications and/or relevant experience

 • Well organised, with excellent attention to detail

 • Ability to lead and motivate a team of researchers

 • Excellent communication skills

 • Ability to work effectively as an individual and/or as part of a team

 • Ability to work to and meet deadlines and maintain quality

 • Ability to work under pressure

 • Ability to travel to undertake research, meet clients, etc.

DESIRABLE

 • Experience of working and preparing reports for clients in the public sector

 • Knowledge of specialist research and analysis software such as SPSS, SNAP, Qualtrics etc.

 • Knowledge of evaluation techniques such as logic chain models

 • Knowledge of techniques to analyse quantitative and qualitative data​

APPLICATION

Applicants should submit a current CV and cover letter including details of your experience and why you feel you are suitable for this role. Please send this through to: recruitment@wavehill.com

 

There's no closing date for this post - if you're interested, please get in touch. 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB