Yr ydym yn chwilio am

Ymgynghorydd Ymchwil Graddedig 

We're looking for a

Graduate Research Consultant

Dyma gyfle gwych i ymuno â'r tîm sy'n tyfu yn Wavehill a defnyddio eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad i wneud gwahaniaeth. 

Mae ein hymchwil yn cael effaith ac yn helpu i wella'r gwaith sy'n digwydd ledled y DU i gefnogi a datblygu pobl, cymunedau a'r economi.

Edrychwch o amgylch y wefan i gael gwybod ychydig mwy am y cwmni.

​CRYNODEB O’R SWYDD

​Bydd yr Ymgynghorydd Ymchwil Graddedig yn cymryd rôl gefnogol ym mhob agwedd ar waith y cwmni gan gynnwys tendro, dylunio holiadur, cynnal gwaith maes (ansoddol a meintiol), dadansoddi data ac adrodd yn ôl. 

​CYFLOG

​£20,000. Mae'r cwmni hefyd yn gweithredu cynllun bonws staff a chynllun pensiwn cwmni.

LLEOLIAD

Aberaeron 

RÔL A CHYFRIFOLDEBAU

 • Cynnal ymchwil ddesg (adolygiadau o lenyddiaeth, crynodebau polisi, ac ati)

 • Cynnal cyfweliadau manwl â rhanddeiliaid (wyneb yn wyneb a thros y ffôn)

 • Cynnal arolygon dros y ffôn ac wyneb yn wyneb

 • Hwyluso gweithdai a grwpiau ffocws gydag uwch aelodau o'r tîm

 • Dadansoddiad o ddata a gwybodaeth ansoddol a meintiol o dan oruchwyliaeth uwch aelodau'r tîm

 • Drafftio elfennau o adroddiadau o dan oruchwyliaeth uwch aelodau'r tîm

 • Mynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid

 • Cyfrannu at ddatblygu tendrau ar gyfer contractau drwy baratoi adolygiadau polisi ac ati.

 • Cymryd rhan mewn cyflwyniadau a wnaed fel rhan o dendrau neu adrodd ar ganfyddiadau

GOFYNION

HANFODOL

 • Gradd berthnasol, 2.1 o leiaf

 • Gallu i siarad Cymraeg

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol

 • Drefnus iawn, gyda sylw rhagorol i fanylion

 • Y gallu i weithio'n effeithiol fel unigolyn a/neu fel rhan o dîm

 • Y gallu i weithio a chwrdd â therfynau amser a chynnal ansawdd

 • Y gallu i weithio o dan bwysau

 • Y gallu i deithio i wneud gwaith maes – h.y. trwydded yrru/gyrwyr

DYMUNOL

 • Cymwysterau achrededig mewn gweithgareddau ymchwil cymdeithasol (e.e. cynllunio holiadur, dadansoddi data ansoddol)

​CAIS AM SWYDD

Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV a llythyr eglurhaol cyfredol gan gynnwys manylion am eich profiad a pham rydych chi'n teimlo eich bod chi'n addas ar gyfer y rôl hon. E-bostiwch hwn i: recruitment@wavehill.com

Dyddiad cau: 28ain o Fawrth, 2020

This is an excellent opportunity to join the growing team at Wavehill and use your knowledge, skills and experience to make a difference. 

Our research has an impact and helps improve the work that goes on across the UK to support and develop people, communities and the economy.

Have a look around the website to find out a bit more about the company.

SUMMARY OF THE POST

The Graduate Research Consultant will be involved in a supporting role in all aspects of the company’s work including tendering, questionnaire design, undertaking fieldwork (qualitative and quantitative), data analysis and reporting. 

SALARY

£20,000. The company also operates a staff bonus scheme and company pension scheme.

LOCATION

 

Aberaeron

ROLE AND RESPONSIBILITIES

 • Undertaking desk research (literature reviews, policy summaries, etc.)

 • Undertaking in-depth stakeholder interviews (face to face and telephone)

 • Undertake telephone and face-to-face surveys

 • Facilitating workshops and focus groups with senior members of the team

 • Analysis of qualitative and quantitative data and information under the supervision of senior team members

 • Drafting elements of reports under the supervision of senior team members

 • Attending meetings with Clients

 • Contributing to the development of tenders for contracts by preparing policy reviews, etc.

 • Participating in presentations undertaken as part of tenders or the reporting of findings

REQUIREMENTS

ESSENTIAL

 • Relevant degree, 2.1 minimum

 • Ability to speak Welsh

 • Excellent communication skills

 • Well organised, with excellent attention to detail

 • Ability to work effectively as an individual and/or as part of a team

 • Ability to work to and meet deadlines and maintain quality

 • Ability to work under pressure

 • Ability to travel to undertake fieldwork – i.e. drive / drivers’ licence

 

DESIRABLE

 • Accredited qualifications in social research activities (e.g. questionnaire design, analysis of qualitative data)

APPLICATION

Applicants should submit a current CV and cover letter including details of your experience and why you feel you are suitable for this role. Please send this through to: recruitment@wavehill.com

 

Deadline: 28th March, 2020