Do you believe that decisions should be evidence based?

 

Do you have a passion for research?

Are you interested in helping organisations to use research to improve the decisions that they make?

 

Do you want to work for a company that is owned by the people who work there?

 

If you’ve answered yes to any of the above, you may be interested to know that we’re looking for a Senior Consultant to join our team in Wales.

 

We’re a social and economic research company. Our role is to carry out research that helps organisations make better decisions, improving the services they deliver and the outcomes they generate. We’ve been around since 1992 and we’re in the final stages of transitioning into an employee owned company meaning that our team directly benefit from our success.

 

The Senior Consultant will have responsibility for designing, managing, and delivering research and evaluation projects, leading a team of consultants and researchers from within the company and collaborating with associates and partners.

 

The salary available can vary depending on experience although we anticipate a starting salary of between £30,000 to £40,000 plus company bonus and pension.

 

We envisage this as a full-time post. Applications from those interested in a part-time role would however also be welcomed. 

 

We are flexible in terms of where the individual in question will be based including the ability to work from home. It is however anticipated that the post holder will be focused on projects in Wales meaning that being based in Wales is preferable. The ability to work through the medium of Welsh is highly desirable.

 

Job description: 

If you have any questions, please email them to endaf.griffiths@wavehill.com

 

If you’d like to apply, please send your CV together with a covering letter (PDF or Word) to recruitment@wavehill.com

 

The deadline for applications is Friday, 23rd October.

A ydych yn credu y dylai penderfyniadau fod yn seiliedig ar dystiolaeth?

Oes gennych chi angerdd dros ymchwil?

A oes gennych ddiddordeb mewn helpu sefydliadau i ddefnyddio ymchwil i wella'r penderfyniadau a wnânt?

 

Ydych chi am weithio i gwmni sy'n eiddo i'r bobl sy'n gweithio yno?

 

Os ydych wedi ateb ydw i unrhyw un o'r uchod, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod ein bod yn chwilio am Uwch Ymgynghorydd i ymuno â'n tîm yng Nghymru.

 

Rydym yn gwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd. Ein rôl yw cynnal ymchwil sy'n helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau gwell, ac felly gwella'r gwasanaethau y maent yn eu darparu a'r canlyniadau y maent yn eu cynhyrchu. Rydym wedi bod o gwmpas ers 1992 ac rydym bron a chwblhau’r broses o drosglwyddo i fod yn gwmni sy'n eiddo i'r staff, sy'n golygu bod ein tîm yn elwa'n uniongyrchol o'n llwyddiant.

 

Bydd yr Uwch Ymgynghorydd yn gyfrifol am gynllunio, rheoli a chyflawni prosiectau ymchwil a gwerthuso, gan arwain tîm o ymgynghorwyr ac ymchwilwyr oddi fewn mewn i'r cwmni a hefyd gweithio gyda chydweithwyr cyswllt a phartneriaid.

 

Gall y cyflog sydd ar gael amrywio yn dibynnu ar brofiad er ein bod yn rhagweld cyflog cychwynnol o rhwng £30,000 a £40,000 ynghyd â bonws a phensiwn cwmni.

 

Rhagwelwn y bydd hon yn swydd llawn amser. Fodd bynnag, byddai ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn rôl ran-amser hefyd yn cael eu croesawu.

 

Rydym yn hyblyg o ran ble y bydd yr unigolyn dan sylw wedi ei leoli gan gynnwys y gallu i weithio gartref. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd deiliad y swydd yn canolbwyntio ar brosiectau yng Nghymru sy'n golygu bod cael ei leoli yng Nghymru yn well. Mae'r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol iawn.

 

Swydd ddisgrifiad:

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i endaf.griffiths@wavehill.com

 

Os hoffech wneud cais, anfonwch eich CV ynghyd â llythyr yn cyflwyno eich hun (PDF neu Word) i recruitment@wavehill.com  

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, Hydref 23

Keyboard and Mouse
MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB