Working on Laptop

Do you believe that decisions should be evidence based?

 

Do you have a passion for research?

Are you interested in helping organisations to use research to improve the decisions that they make?

 

Do you want to work for a company that is owned by the people who work there?

 

If you’ve answered yes to any of the above, you may be interested to know that we’re looking for a Consultant and/or Senior Consultant to join our team.

 

We’re a social and economic research company. Our role is to carry out research that helps organisations make better decisions, improving the services they deliver and the outcomes they generate. We’ve been around since 1992 and in 2020 became an employee-owned company meaning that our team directly benefit from our success.

 

The Consultant and/or Senior Consultant will be involved in designing, managing, and delivering research and evaluation projects, working with a team of consultants and researchers from within the company and collaborating with associates and partners.

 

The salary available can vary depending on experience although we anticipate a starting salary of between £25,000 to £40,000 plus company bonus and pension.

We envisage this as a full-time post. Applications from those interested in a part-time role would however also be welcomed. 

We are flexible in terms of where the individual in question will be based including the ability to work from home. It is however anticipated that the post holder will be focused on projects in Wales. 

Click here to see the job description

If you have any questions, please email them to endaf.griffiths@wavehill.com

If you’d like to apply, please send your CV together with a covering letter (PDF or Word) to recruitment@wavehill.com

The deadline for applications is Friday, 2nd July

Wavehill is an equal opportunities employer and welcome applications from people from a diverse range of backgrounds.

A ydych yn credu y dylai penderfyniadau fod yn seiliedig ar dystiolaeth?

Oes gennych chi angerdd dros ymchwil?

A oes gennych ddiddordeb mewn helpu sefydliadau i ddefnyddio ymchwil i wella'r penderfyniadau a wnânt?

 

Ydych chi am weithio i gwmni sy'n eiddo i'r bobl sy'n gweithio yno?

 

Os ydych wedi ateb ydw i unrhyw un o'r uchod, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn gwybod ein bod yn chwilio am Ymgynghorydd a/neu Uwch Ymgynghorydd i ymuno â'n tîm.

 

Rydym yn gwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd. Ein rôl yw cynnal ymchwil sy'n helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau gwell, ac felly gwella'r gwasanaethau y maent yn eu darparu a'r canlyniadau y maent yn eu cynhyrchu. Rydym wedi bod o gwmpas ers 1992 ac wedi bod yn gwmni sy'n eiddo i'r staff ers 2020, sy'n golygu bod ein tîm yn elwa'n uniongyrchol o'n llwyddiant.

 

Bydd yr Ymgynghorydd a/neu Uwch Ymgynghorydd yn than o gynllunio, rheoli a chyflawni prosiectau ymchwil a gwerthuso, gan weithio gyda tîm o ymgynghorwyr ac ymchwilwyr oddi fewn i'r cwmni a hefyd gyda chydweithwyr cyswllt a phartneriaid.

Gall y cyflog sydd ar gael amrywio yn dibynnu ar brofiad er ein bod yn rhagweld cyflog cychwynnol o rhwng £25,000 a £40,000 ynghyd â bonws a phensiwn cwmni.

Rhagwelwn y bydd hon yn swydd llawn amser. Fodd bynnag, byddai ceisiadau gan rai sydd â diddordeb mewn rôl ran-amser hefyd yn cael eu croesawu.

Rydym yn hyblyg o ran ble y bydd yr unigolyn dan sylw wedi ei leoli gan gynnwys y gallu i weithio gartref. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd deiliad y swydd yn canolbwyntio ar brosiectau yng Nghymru. 

 

Cliciwch yma i weld y swydd ddisgrifiad

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i endaf.griffiths@wavehill.com

 

Os hoffech wneud cais, anfonwch eich CV ynghyd â llythyr yn cyflwyno eich hun (PDF neu Word) i recruitment@wavehill.com  

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, Gorffenad yr 2il

Mae Wavehill yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd.