TSC – Arolwg cyflogwr

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i werthuso’r rhaglen Twf Swyddi Cymru. Fel rhan o hynny, rydym yn dymuno siarad ag unigolion sydd wedi gwneud cais am gyfleoedd drwy gyfrwng Twf Swyddi Cymru. Cawsom eich manylion cyswllt gan Lywodraeth Cymru; nid oes raid i chi gymryd rhan yn yr arolwg.

 

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a yw Twf Swyddi Cymru yn gweithio’n effeithiol, ac i lywio penderfyniadau ynghylch y ffordd orau o gefnogi pobl ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth.

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich nabod chi neu eich sefydliad. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion na sefydliadau ar sail yr adroddiad.

 

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, o fewn tri mis i derfyn y gwerthusiad. Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw fersiwn dienw o’r set ddata (set ddata gyda phethau fel enwau a manylion cyswllt unigolion wedi’u dileu) am bum mlynedd ar ôl i’r gwerthusiad ddod i ben. Efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal dadansoddiad pellach o’r set ddata hon, neu’n gofyn i sefydliadau ymchwil eraill gynnal dadansoddiad ar ei rhan.

 

Os hoffech wybodaeth bellach am yr astudiaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda â Louise Petrie ar louise.petrie@wavehill.com neu ar 01545 571711. Cyswllt Llywodraeth Cymru ar gyfer yr ymchwil hon yw Tom Higgins ar thomas.higgins@gov.wales neu 03000257811.

 

Gallwch hefyd gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data i Lywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Lywodraeth Cymru.

  • I’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

  • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

  • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Tom Higgins os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen Twf Swyddi Cymru. Nod y gwerthusiad yw gweld a yw Twf Swyddi Cymru yn gweithio’n effeithiol i helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn rydym am siarad â sefydliadau a gyflogodd bobl ifanc drwy gyfrwng Twf Swyddi Cymru. Yn benodol, rydym am glywed am eich profiad yn recriwtio via Twf Swyddi Cymru, unrhyw fuddiannau a gawsoch o’r lleoliad, ac unrhyw heriau a wynebwyd gennych.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

 

Mae'r cyfweliad yn canolbwyntio ar eich profiad o recriwtio trwy raglen JGW.

 

3. Beth yw data personol?

 

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i hwyluso’r arolwg hwn, er enghraifft, eich enw a’ch manylion cyswllt.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu dri mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai beri eich bod yn cael eich adnabod. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad, a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o’r set ddata hon. Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw’r set ddata hon am bum mlynedd ar ôl i’r prosiect ddod i ben.

 

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

 

Mae gwerthusiad Twf Swyddi Cymru yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddod i wybod a yw Twf Swyddi Cymru yn gweithio’n effeithiol. Felly, mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau sydd o fewn Gorchwyl Cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir gael ei defnyddio:

  • I benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i Twf Swyddi Cymru

  • I benderfynu a ddylai cynlluniau fel Twf Swyddi Cymru barhau yn y dyfodol

  • I ddeall beth yw’r ffyrdd gorau o gefnogi pobl ifanc sy’n chwilio am waith

 

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

 

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd rhaglen Twf Swyddi Cymru. Bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i Twf Swyddi Cymru, a sut y dylid datblygu’r cymorth i bobl ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu ddibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn na’ch sefydliad.

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?

 

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg ac i baratoi’r set ddata derfynol. Bydd yn dileu data personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cael mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg. Bydd y set ddata mae Llywodraeth Cymru yn ei derbyn gan Wavehill yn ddienw – bydd gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod unigolion yn cael ei dileu.

Os bydd Llywodraeth Cymru am gynnal dadansoddiad pellach neu ymchwil ddilynol i gefnogi’r dibenion a amlinellir yn adran 5, mae’n bosib y comisiynir y gwaith i gael ei wneud gan drydydd parti achrededig (e.e. sefydliad ymchwil neu gwmni ymgynghori). Dim ond o dan gytundeb y bydd unrhyw waith o’r fath yn cael ei wneud. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru ar gyfer cytundebau o’r fath yn nodi gofynion llym ar gyfer prosesu a chadw data’n ddiogel. Byddai unrhyw ddadansoddiad o’r math hwn yn cael ei gynnal gan ddefnyddio fersiwn dienw o’r data.

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB