Gwerthusiad o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol 2020-21:

cyfweliadau â rhanddeiliaid

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad annibynnol o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol 2020-21. Bwriad y gronfa yw darparu cefnogaeth hanfodol i sefydliadau yn y sector, gan gynnwys lleoliadau cerdd, safleoedd treftadaeth, amgueddfeydd, archifau, llyfrgelloedd, digwyddiadau a'u cyflenwyr cymorth technegol, a sinemâu annibynnol sydd i gyd wedi gweld colled refeniw yn ddramatig oherwydd y pandemig. Y nod yw helpu i amddiffyn sefydliadau cynaliadwy a chymaint o swyddi yn y sector diwylliant â phosibl er mwyn sicrhau bod y sector yn goroesi argyfwng Covid 19 ac yn parhau i fod yn fywiog, yn hyfyw ac yn gynaliadwy yn 2021 a thu hwnt.

 

Bydd y gwerthusiad yn dadansoddi effaith y cyllid ar y sefydliadau a'r unigolion a gefnogir ac yn asesu i ba raddau y cyflawnwyd nod craidd y Rhaglen, sef gwella goroesiad busnes a gwarchod swyddi. Yn ogystal, bydd y gwerthusiad yn ymchwilio a yw effeithiau ehangach, annisgwyl wedi cael eu nodi.   

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau â rhanddeiliaid.

 

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau, ac yn ddienw'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich Cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon efo Wavehill yw Andy Parkinson

Cyfeiriad e-bost: andy.parkinson@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

DATGANIAD PREIFATRWYDD

 

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

 

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir eu defnyddio i'w adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

 

Darparwyd eich cyfeiriad e-bost i Wavehill gan naill ai Llywodraeth Cymru neu Gyngor Celfyddydau Cymru, oherwydd rôl rhanddeiliaid eich sefydliad yn y sector diwylliannol yng Nghymru. Bydd Wavehill doim ond yn defnyddio'r wyboadaeth yma i wahodd chi i gymryd rhan yn yr ymchwil.

 

Nid yw'r ymchwil yma angen gasglu data personol ychwanegol heblaw eich delwedd os rydych yn cytuno i gyfweliad gael ei recordio ar fideo. Efallai y bydd angen i ni recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Gall hyn gynnwys cipio fideo a / neu sain. Os rydym yn recordio, byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau.

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil yn wirfoddol ac os ydych dim eisiau cymryd rhan neu dim eisiau derbyn mwy o nodiadau atgoffa am yr ymchwil yna ymatebwch i'r e-bost a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

 

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil. 

 

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

 

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data yma yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru ar gyfer gasglu gwybodaeth a thystiolaeth i ddeall i ba raddau maent yn gweithredu a chyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Efallai y bydd y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, yn cael ei defnyddio i lywio'r broses o gyflenwi'r gronfa, a darparu ffynhonnell o dystiolaeth gadarn i farnu llwyddiant y gefnogaeth. Gall hefyd ddarparu tystiolaeth y gellir ei defnyddio i lywio'r broses o ddarparu unrhyw gronfeydd yn y dyfodol.

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

 

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn cyfathrebu hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'r gyfraith yn wneud e'n ofynnol i wneud hyn.

 

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd y data yma yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod chi mewn atebion penagored yn cael eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

 

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu yn ystod y cam trawsgrifio o fewn dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru. Bydd y data yma ddim yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod chi. 

 

Eich hawliau fel unigolyn

 

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect yma, mae gennych chi'r hawl i:

  • Cyrchu copi o'ch data eich hun;

  • I ofyn i ni gywiro gwallau yn y data;

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data;

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data eu ‘ddileu’ ; a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

 

Enw: Tom Stevenson

Cyfeiriad e-bost: tom.stevenson2@gov.wales

Rhif ffôn: 0300 062 2570

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost:

DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Evaluation of the Cultural Recovery Fund 2020 – 21: interviews with stakeholders

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an independent evaluation of the Cultural Recovery Fund 2020 - 21. The revenue fund is intended to provide essential support to organisations in the sector, including music venues, heritage sites, museums, archives, libraries, events and their technical support suppliers, and independent cinemas who have all seen a dramatic loss of revenue due to the pandemic. The aim is to help protect sustainable organisations and as many jobs in the culture sector as possible in order to ensure the sector survives the Covid‑19 crisis and remains vibrant, viable and sustainable in 2021 and beyond.

The evaluation will analyse the impact of the funding on those supported organisations and individuals and assess the extent to which the core aim of the Programme, to improve business survivability and protect jobs, has been met. In addition, the evaluation will examine whether wider, unanticipated impacts are identified.    

As part of this evaluation Wavehill will be gathering information through interviews with stakeholders.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website.

Your Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Andy Parkinson

E-mail address: andy.parkinson@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

Your email address was provided to Wavehill by either Welsh Government or the Arts Council of Wales, due to your organisations stakeholder role within the cultural sector in Wales. Wavehill will only use this information to invite you to an interview and will tell you how your contact details were provided.

 

This research does not require the collection of additional personal data from you other than your image where you have agreed to an interview being video recorded. We may need to record interviews for operational reasons. This may include video and / or audio capture. If this is the case, we will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following the interviews.

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed.  

 

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to inform the on-going delivery of the fund, and provide a source of robust evidence with which to judge the success of the support. It may also provide evidence which can be used to inform the delivery of any future funds.

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during the transcription stage will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right:

  • To accessa copy of your own data;

  • For us to rectify inaccuracies in that data;

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Tom Stevenson

E-mail address: tom.stevenson2@gov.wales

Telephone number: 0300 062 2570

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.