Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

 

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth 

Mae Wavehill yn cynnal ymchwil annibynnol ar ran y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Senedd Cymru. Mae ymatebion ymgynghori yn cael eu casglu er mwyn deall barn a safbwyntiau pobl ledled Cymru i'r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) arfaethedig. 

 

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r ymgynghoriad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Bydd yr holl ddata yn ddienw, sy'n golygu na fydd eich atebion i'r ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion. Bydd adroddiadau a gynhyrchir o unrhyw ddadansoddiad yn cael eu gwneud ar gael gan y Pwyllgor. 

 

Mae'r holl ddata personol yn cael ei ddileu o fewn 6 mis. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion yr ymchwil hon y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at unrhyw bwrpas arall. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Llorenc O’Prey: Llorenc.oprey@wavehill.com 

 

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl i: 

  • Gyrchu'ch data personol sydd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Senedd Cymru. 

  • Ei gwneud yn ofynnol i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Senedd Cymru gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw. 

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau). 

  • Eich data (mewn rhai amgylchiadau) cael ei ‘ddileu’. 

 

Cysylltwch â SeneddPPIA@cynulliad.cymru os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn. 

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. 

Privacy Notice for Curriculum and Assessment (Wales) Bill 

How we hold and process your information

 

Wavehill are undertaking independent research on behalf of the Children, Young People and Education Committee, Welsh Parliament. Consultation responses are being gathered in order to understand the views and perspectives of people across Wales to the proposed Curriculum and Assessment (Wales) Bill.

 

Any personal information collected as part of the consultation is kept confidential. All data will be anonymised, meaning that your answers to the consultation will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals. Reports produced from any analysis are to be made available by the Committee.  

 

All personal data is deleted within 6 months. The anonymised data is held securely and is only ever used for the purposes of this research. We do not share or use your information for any other purpose. 

 

If you have any questions, please contact Llorenc O’Prey at Llorenc.oprey@wavehill.com  

 

Under the new data protection legislation, you have the right: 

  • To access your personal data held by the Children, Young People and Education Committee, Welsh Parliament. 

  • To require Children, Young People and Education Committee, Welsh Parliament to correct any mistakes in that data. 

  • To (in certain circumstances) object to or restrict processing. 

  • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’. 

 

Please contact seneddcype@senedd.wales if you wish to do any of these things.  

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.