top of page

Gwerthusiad o abwyd Amgueddfeydd Northumberland

Hysbysiad Preifatrwydd

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Mae Wavehill yn cynnal arolwg fel rhan o werthusiad rhaglen abwyd Pobl a Lleoedd Creadigol Amgueddfeydd Northumberland ar ran Amgueddfeydd Northumberland. Defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu abwyd Amgueddfeydd Northumberland i asesu effaith y rhaglen a llywio camau nesaf y gweithgaredd yn seiliedig ar farn pobl leol am y celfyddydau a pha mor aml y maent yn mynychu neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol.

Mae pobl sy'n cymryd rhan yn yr arolwg wedi cael eu dewis oherwydd eu bod yn byw yn Ne Ddwyrain Northumberland - ardal darged y rhaglen.

Ni fydd yr arolwg yn cymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau. Mae cyfranogiad yn wirfoddol, er ein bod ni'n mawr obeithio y byddwch chi'n cymryd rhan. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan ar unrhyw adeg a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r arolwg yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

Dim ond at ddibenion ymchwil y defnyddir y wybodaeth. Mae adroddiadau a gynhyrchwyd gan abwyd Amgueddfeydd Northumberland o unrhyw ddadansoddiad ar gael ar http://baittime.to/home . Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Amgueddfeydd Northumberland. Gwerthusiad ymchwil annibynnol yw hwn er iddo gael ei gomisiynu (yn cael ei dalu amdano) gan abwyd Amgueddfeydd Northumberland.

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r gwerthusiad hwn cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad.

Mae eich atebion i gwestiynau'r arolwg wedi'u cysylltu'n ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Jamie Buttrick, 07766 304208, Jamie.buttrick@wavehill.com neu Rachel Adam, 01670 624 475, radam@museumsnorthumberland.org.uk .

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Amgueddfeydd Northumberland.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Amgueddfeydd Northumberland gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch â Rachel Adam os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Beth yw'r gwerthusiad o brosiect abwyd Creadigol Pobl a Lleoedd Amgueddfa Northumberland?

Amgueddfeydd Northumberland yw'r corff arweiniol ar gyfer consortiwm o sefydliadau sy'n cyflawni'r prosiect abwyd Pobl a Lleoedd Creadigol yn Ne Ddwyrain Northumberland. Mae abwyd Amgueddfeydd Northumberland yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi mwy o bobl yn Ne Ddwyrain Northumberland i greu a chymryd rhan mewn profiadau celfyddydol ysbrydoledig o ansawdd uchel. Bydd gwerthusiad annibynnol y prosiect yn asesu effaith ac effeithiolrwydd y prosiect o safbwynt rhanddeiliaid strategol, cyllidwyr, cyflawnwyr a'r cyfranogwyr eu hunain.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg?

Mae'r arolwg yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Barn ar bwysigrwydd y celfyddydau i bobl yn Ne Ddwyrain Northumberland

  • Gwybodaeth am fath ac amlder y gweithgareddau celfyddydol a wneir gan bobl yn Ne Ddwyrain Northumberland

  • Data sy'n nodi gwerth y celfyddydau i bobl yn Ne Ddwyrain Northumberland

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

Mae'r arolwg yn casglu rhywfaint o ddata personol ar gyfer yr holl ymatebwyr megis: rhyw, statws cyflogaeth a band oedran.

4. Am ba hyd y mae Amgueddfeydd Northumberland yn cadw data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir?

Mae'r ymchwil hwn yn cael ei wneud fel rhan o'r gwerthusiad o raglen prosiect abwyd Pobl a Lleoedd Creadigol Amgueddfeydd Northumberland. Mae'r gwerthusiad yn galluogi Amgueddfeydd Northumberland i ddeall a yw'r prosiect yn gweithio'n effeithiol a llywio gwaith arall i gefnogi mwy o bobl i greu a chymryd rhan mewn profiadau celf ysbrydoledig ac o ansawdd uchel.

Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd:

  • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen

  • Penderfynu a ddylai rhaglenni fel Pobl a Lleoedd Creadigol barhau yn y dyfodol.

  • Deall y ffyrdd gorau o gynorthwyo pobl i oresgyn rhwystrau rhag cymryd rhan ym mhrofiadau'r celfyddydau.

Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran abwyd Amgueddfeydd Northumberland. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion?

Defnyddir y data i asesu effaith rhaglen abwyd Amgueddfeydd Northumberland. Trwy gymryd rhan, byddwch yn helpu i lywio camau nesaf gweithgaredd y rhaglen yn seiliedig ar farn pobl leol am y celfyddydau a pha mor aml y maent yn mynychu neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg ac i baratoi'r set ddata derfynol. Byddant yn dileu data personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. Bydd y set ddata o abwyd Amgueddfeydd Northumberland a dderbynnir gan Wavehill yn ddienw - bydd gwybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unigolion yn cael ei dileu.

bottom of page