top of page

Hysbysiad Preifatrwydd Gwlad Ddu Gweithredol

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Active Black Country i gynnal gwerthusiad o'u dull peilot o leihau anweithgarwch corfforol. Tasg allweddol y gwerthusiad yw mesur gwerth ac effeithiolrwydd y model.

Hoffem arolygu sampl o drigolion y Wlad Ddu i ddal eu barn a'u profiadau mewn perthynas ag arferion gweithgaredd corfforol a chyfranogiad.

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddir y data a ddarperir gennych. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn adnabod unrhyw unigolion.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Active Black Country nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â Simon Tanner, sy'n arwain y gwerthusiad ( Simon.Tanner@wavehill.com ) neu Michael Salmon, Pennaeth Mewnwelediad, Iechyd a Lles ( Michael_Salmon@blackcountryconsortium.co. uk ).

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Active Black Country

  • Ei gwneud yn ofynnol i Active Black Country gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch â'r Michael Salmon os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

  1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Mae Wavehill yn gwerthuso peilot gweithgaredd corfforol y Wlad Ddu Gweithredol ac ymgyrch rhagnodi cymdeithasol (Black Country Moving). Bydd y peilot yn edrych ar sut y gall pob rhan o gymuned weithio gyda'i gilydd i helpu pobl i ddod yn fwy egnïol, hapusach ac iachach. Mae'r gwerthusiad yn ceisio deall pa mor llwyddiannus fu'r dull gweithredu.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg?

Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar arferion gweithgaredd corfforol, lles a chanfyddiadau o weithgaredd corfforol.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Mae'r gwerthusiad yn galluogi Active Black Country i ddeall a yw'r dull yn gweithio'n effeithiol ac i lywio'r broses o gyflenwi yn y dyfodol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi sylfaen wybodaeth Active Black Country.

Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran y Wlad Ddu Gweithredol. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Active Black Country i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y peilot a'r ymgyrch Black Country Moving. Bydd hyn yn helpu'r Wlad Ddu Gweithredol i ddeall gwerth y model, effeithiolrwydd y dull gweithredu a llywio ei gyflawni yn y dyfodol.

Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w ganiatáu i gynnal yr arolwg a bydd yn dal enw, rôl swydd ac enw'r sefydliad yn ystod y cyfweliad hwn.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Dadansoddir y nodiadau hyn gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Active Black Country. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau'n cael eu rhannu â Active Black Country nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. Ni fydd gan Active Black Country fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r cyfweliadau.

bottom of page