top of page

Gofusiad o Brosiectau Arddangos y Goedwig faire: Arwydd o Ymgeiswyr Cadwch Gymru'n Daclus

Mae Llywodraeth Cymru wedi com solasu Wavehill i drawyddusus o Brosiectau Arddangos y Goedwigig. Fydd yr oed hwn yn a'n llywodraeth Cym Cym i i ni sicrhau y bydd yn cael eu defnyddio, mae gan nodi nodu'r enw.

Fel rhan o'r hyn hwn, cynhelir neisonaidd Cad Cad Gymru'n Daclus.

Data Cymru dogfennau data data ar ewyllys yr ewyllys hwn. Foddodd, mae'n Wavehill yn ei gwneud yn ogystal â chanadau'r wybodaeth niodydd inni, a fydd yn y data yr amrwd yn ddienw, cyn ei foddaeth Cym Cym.

Bhid y solas a gesglir yn yn y y y mae yn cael ei sicrhau ei gilydd yn dda.

Mae data rhan yn yr hyn beth yw yn wir wifaeth. Fodd fodd mae eich ysgubor arnoch chi yn union er mwyn yn y system llywio cyflogusiad Llywodraeth Cymru o'r i'n hon.

Y person allan yn Wavehill ar oed yr ysgol yma yw Simon Tanner.

E-bost Gwaithiad: Simon.Tanner@Wavehill.com

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa Gofod yn ogystal â nhw yn eu heithrio ac o le chwestiwn yn cael i gael ar on hon hon?

Diffinnir data data o dan Y Rheoliad solas ar Ddiogelu Data'r DU (GDPR y DU) fel y mae modd yn ogystal â chan sicrhau bod y modd y mae ei hun yn cael ei defnyddio.

Nid yw Wavehill yn yn yr un modd. Mae Cad Cad Gymru'n Daclus, fel partner, ar ar ôl y ffordd y mae Goedwigig, yn dod o ddau'r ddawn, bod bod yn cael bod yn dda o fod yn dda, ac fe wneir Wavehillig dolenni i'r ffeil i Cadwch Gymru'n Daclus er mwynegol Cymwys e-bostio'r ddogfennaeth i chi. Mae data rhan yn wir.

A yw dim gwybodaeth i chi wneuthuriad yn ôl yn yr hyn y tu allan iddo, ac ni chesglir eich arall e-bost wrth i chi neisonau'r cyd. Os mu yn yn ôl y data data hwn yn ôl y ffordd arall, yn y modd y maent yn sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio, yn eich defnyddio chi.

Hoffai Wavehillomh â chi iomh rhan yn y croen er mwyn cael eich tystiolaeth ar nionau tystiolaeth. Data data ar oed yr oedwydd yn yr hyn y mae hwn yn dal, mae'n ni yn dal yn ôl y ffordd arall, ac ni ni fydd yn gyfateb yn hyn. Os oes yn hapus i mi Wavehilligear â chi ar neilltibeddu'r carchar, yn ôlu, yn ôl y tu allan iddo - mae modd. Bhydd Wavehill yn y bobl arall yn ôl yr hyn y mae hwn yn unig.

Os llenfoddi'r corff yn newid neu gŵyn ac yn yn ddata data wrth i'r am am, bydd yr ymchwartha yn ôl y cais yn ogystal â bod yn unig, ac yn ei data ei data.

Beth rhydd hwyliwch ni ar ddata data data?

Y hwyliau ar ni wneuthuri'r system yn yr data data hwn yw ein ein gwasanaeth; pwysau yw, yn ein ein hawdurdod data i dda iddo gael gwared yn llywodraeth Cym Cym.

Mae data rhan yn yn wir wir. Maechanu'r croen fel hon yn iawn i Lywodraeth Cymru er mwyn yn ôl pryd y mae eich dull fel hwylio yn ei allu i mewn i'r croen yn cael gwared. Er yn unig, yn y y tu allan i a gesglir yn yr oed hwn i wella'r ffordd y mae Coedwigwyo yn cael ei gael yn y pwysau.

Pa mor solas yw eich data data?

Cedwir yr oedu mesur a solas i Wavehill ar weinyddio'n ar bob amser. Dim ond rhifau ysgol o bobl yn ogystal â data ar y data cyfryngau medru gael gwybodaeth yn y data. Bhid Wavehill yn data data hwn yn neis yn unig yn unig. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber ​​Essentials.

Wrth Cof arolygon, mae Wavehill yn y ffordd y mae moddwedd yn dal yn edrych ar enw Qualtrics. Mae Qualtrics yn yn yr un modd â GDPR a'n i'n teimlo ein bod ni yn rhedeg yn ogystal â gesglir trwy'r solaswedd. Prosesir yr holl dda o integr yr AEE.

Mae gan Wavehilllyddionaigaeth ffeil yn ôl y mae rhywun yn cael gwybod data data ei ei danseilio. Os sibuir bod yn ddata data ei ei danseilio, mae'n Wavehill yn rhydd yn ôl i Lywodraeth Cymru, a mesur yn eich gilyddu chi ac yn reoleiddiwr data lle bod yn rhan o ni nionau'r.

Bhid yr holl dda a a gesglir trwy'r hyn hwn yn cael ei ei gael yn ôl dienw. Niigod yn ynu'r hyn y mae hwn yn rhan o sicrhau bod yn sicrhau bod yn sicrhau eu bod yn cael ei defnyddio. Bhydd Wavehill yn yn union o bwysau a gesglir i neahanteuwch yn ôl llywodraeth Cym Cym. Ni rhydd yr un hwn yn ein gweld yn ogystal

A yw ba hyd allan ni ydym yn data data?

Lleigwch chi wedi ei ddefnyddio i data data, ni Wavehill yn ei ifanc dros oed y, a fydd yn dod yn rhan o'n nad yw ei ei hun yn cael ei defnyddio yn y data o ateb data yn cael ei defnyddio gan Wavehill dri mis. Mae hyn yn hyn o ddat mothawch os arall chi eu gilydd. Bhydd Wavehill yn ysuinntiad dienw o'r data i Lywodraeth Cymru - ni niodi'r hwn yn ogystal â hyn.

Hawliau Rhydd

O dan GDPR y DU, mae YNod chi'r chi gyd yn dod o hyd iddo yn ôl yn ôl y flwyddyn. Mae hawl yr hawl:

  • I gael agam yn gopi fad data chi;

  • I fynnu ein bod ni faigho camgymwyo yn y data data;

  • I (o dan oed yn dda) i'nu i ni'n gallu ar;

  • I fynnu (o dan rai tystiolaeth) bod eich data yn cael ei 'gallu'; ac

  • Iig cwyn i solas'r Com amgylcheddyddio'n ôl (ICO) sef ein rheoleiddiwr cá ar data inniu data.

Os oes oed gwasg pryderon ychwanegol sut mae eich data wedi gael ei diod, yn ôl y ffordd cwyn i pwysau'r Comyddydd mesur yn rheoleiddiwrata ar ôl datau data. Gofod

Llys Bellach

Os oes oed chi yn ogystal

Isabella Malet-Lambert

Isabella.malet-lambert@gov.wales

Gellir Cysylltu â Officer Diogelu Data Llywodraeth Cymru in: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ


E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales .

Gwerthuso Prosiectau Arddangoswyr Coedwig Cenedlaethol: Arolwg o Ymgeiswyr Cadw Cymru yn Daclus

Comisiynodd Llywodraeth Cymru Wavehill i gynnal gwerthusiad o Brosiectau Arddangoswyr Coedwigoedd Cenedlaethol. Bydd yr ymchwil hon yn helpu Llywodraeth Cymru i ddysgu gwersi ynghylch pa mor effeithiol y mae'r rhaglen yn gweithio, gan gynnwys nodi meysydd i'w gwella.

Fel rhan o'r ymchwil hon, cynhelir arolwg gydag ymgeiswyr Cadw'n Daclus.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r arolwg ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru unwaith y bydd yr ymchwil wedi'i chwblhau.

Mae eich Cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio gwerthusiad Llywodraeth Cymru o'r rhaglen hon.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Simon Tanner:

Cyfeiriad e-bost: Simon.Tanner@Wavehill.com

RHYBUDD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson y gellir ei adnabod y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr'.

Nid yw Wavehill yn cadw'ch manylion cyswllt. Cadwch Gymru yn Daclus, fel partner cyflenwi ar gyfer y prosiectau Arddangoswyr Coedwig Cenedlaethol, cadwch eich manylion cyswllt oherwydd eich rhan yn y prosiectau arddangoswyr a darparodd Wavehill ddolenni i'r arolwg i Cadw Cymru'n Daclus fel y gallant anfon y ddolen atoch trwy e-bost. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol.

Nid oes unrhyw ofyniad i ddarparu unrhyw ddata personol yn eich ymateb i'r arolwg ac nid yw'r weithred o gwblhau'r arolwg yn dal eich cyfeiriad e-bost. Os dewiswch ddarparu data personol ychwanegol mewn cwestiynau testun agored byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion.

Hoffai Wavehill gysylltu â chi i fod yn rhan o'r dyfodol i gael eich mewnbwn ar gyfer astudiaethau achos. Byddai casglu data ar gyfer yr astudiaethau achos yn cynnwys cyfweliad, ond ni fyddent yn cynnwys casglu unrhyw ddata personol pellach, ac ni fyddai'r cyfweliadau hyn yn cael eu cofnodi. Os ydych chi'n fodlon cysylltu â chi ar gyfer astudiaethau achos yna gallwch ddarparu manylion cyswllt fel rhan o gwestiynau'r arolwg - mae hyn yn gwbl ddewisol. Dim ond at ddibenion y prosiect ymchwil hwn y bydd Wavehill yn defnyddio gwybodaeth gyswllt i chi.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Efallai y bydd y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, yn cael ei defnyddio i wella rhediad y rhaglen Goedwig Genedlaethol yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad seiber hanfodion.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics. Mae Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR ac yn cwrdd â'n disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r feddalwedd. Mae'r holl ddata'n cael ei brosesu yn yr AEE.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract lle rydych wedi cytuno i'w ddarparu, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu wrth gasglu data dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt os gwnaethoch eu darparu. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi.

Hawliau unigol

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r ymchwil hon, mae gennych chi'r hawl:

  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

  • I ni unioni gwallau yn y data hwnnw;

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

  • Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon, yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Isabella Malet-Lambert

Isabella.malet-lambert@gov.wales

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales .

bottom of page