top of page

Panel Pen y Cymoedd

Sut rhydda ni dal ac ynledd'ch ewyllys

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd (PyC CIC) ar com comuu Wavehill i fonitro a thadadaeth a chanada yn drau'r'r Gronfa Gymunedol, teulu i'r ysgol Giom Gymunedol a nodir ym Mhrosbectws y Gronfa ac drwyddo ac ati y CBC ei hun i sylwi'r phut.

Fel rhan o hyn, panel yn yn ogystal â phanel i y ysgubor. Mae data rhan yn y Panel yn wirio'r system, ond fel y mae nhw, yn eich ichi, yn stori chwedloni £ 10 ar oed Love2shop e-daleb bob tro y mae'n rhaid ei gwneud yn gwneud yn gyfaniadur fel y Panel aig yn faigh ei weinoliad gan Wavehill. Yn yn yr un modd y mae eu allan nhw, yn cael eu galw i chi allan hyd yn 4 holiadur y allan a ddosberthir gan Wavehill ond yn yr hyn y mae ac yn cael eu defnyddio yn gyfan gwbl. Dim ond os arall wedi gwneud yn ôl hol hol yn ogystal yn ogystal â chan sicrhau bod yn yr hyn sy'n cael eu defnyddio i stori eu storib. Bhid talebau'n cael eu hafnon trwy e-bost yn oed ategolwyr o integr mis i tystiolaethiad cau'r sylw.

Mae yn yn union am eich enw, penfras post arnoch chi e-bost fel y mesuru'r ffordd â chi, y mae â chwestyddi'r modd yn cael ei defnyddio.

Dim ond solas canu'r un modd y mae yn ogystal'ch hwn yn rhan o ddim ond yn y diben (ion) a solas.

Mae solas yn ogystal â nhw yn gesglir fel rhan o'r ffigurusiad yn cael ei cadw'n gyfundeb. Ni ddiogelwch eich arall i'r ffordd yn sicrhau eu bod yn sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio. Bhid Wavehill yn yn union o ganlyniad yn data ar y data ond ni ni hyn hyn yn nodi.

 • Arig i chi cyfansynio i fod ar ein tystiolaeth ni ydy'r i'n corff yn ogystal â nhw yn 3ydd o dystiolaethiad y canig oni bai eich bod yn yn aelod o'n gallu yn unig.

 • Os cytunwch eich bod yn hapus i ni â chi sut ar sut mae rhywun yn sicrhau, mae yn sicrhau bod yn dda yn yr hwn yn 3

 • Os mu ôl cyd cydynio i ni ni'ch data am y 3ydd lawnt, yn ogystal cyn iddo ddod i ddod i ben yn yn mae â chi i oed a faint yn dda inni data'ch data am 3 oed arall. Os na mesur yn ôl â chi ar yr amser hon, mae'n cynnwys yn data eich data.

 • Er mwyn nodi y rhai arall yn eu defnyddio, y tu allan iddynt, a gall cyd cydnabod (gan y ffordd y maent yn cael eu defnyddio, yn yr un modd.

 • Bhethodaeth Anian yn ôl yn union fel ein harolygon yn cael ei hwy am chwe mis ac mae ddienw.

Os rhydd faighiad o o hefyd am y solas, ewyllyswch â Endaf Griffiths endaf.griffiths@wavehill.com

Pwysau rhyddfryd â Kate Breeze efo'r Gronfa Gymunedol - 01685 878785 / kate @ penycymoeddcic.cymru neu feaethwch efo'r ffilm mesuru data efo Llywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales .

Data data o gwmpasu datau, mae hwn yr hawl i:

 • gaelydd data data inni a gedwir gan Wavehill

 • Ei wneud yn yn ôl i Wavehill solasoigedd gamgymidí yn y data data.

 • tystiolaeth rhywun arall) Gwrthodaeth neu ni ni ar aru.

 • (Mae rhywun arall yn dod o hyd iddynt data eu 'ifanc'

Os oes oed gwasg pryderon ychwanegol sut mae eich data wedi gael ei diod, pryd yn ôl cwyn i pwysau'r Comyddydd yn ôl ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu trwy'r oed www.ico.gov.uk neu ynniwch i: Comigydd Faire, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

Llys Bellach

1. Beth yw personnol data?

Mae data data yn oed yn ogystal â phobl yn ogystal â chanu person, hoel ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a chanada'n rhydd ar gael yn eang, ee enw person, ei nydd, neu system; Gwirio.

Allan yn oed yn yr un modd.

2. A yw data data cedwir ba hyd?

Bhydd Wavehill yn dod o ddata'ch data yn ogystal â chwblhau, ac yn y dyfodol, yn para tan 2024. Foddaeth, mae'n bosibl y gallwch chi sicrhau eich bod yn dda o sicrhau ei bod yn rhan chi chi 3 3 (oni bai eich bod wedi nodi fel arall) a fydda'nu'nacht yn cael yn sicrhau ei faigh yn ddienw o integr 6 mis o dda. Bhydd Wavehill yn y bobl cyhoeddus yn ogystal â 6 mis ar faigh i'r contract dod i ben.

Bhid Wavehill yn oed yn ogystal â set i ni CIC Pen y Cymoedd. Mae hyn yn yn ogystal na set y mae yn ei gilydd yn ogystal â chwa chi. Yn achod, mae'n eich enw, yn ogystal â chanadau'r system yn sicrhau eu bod yn set anrhydedd.

3. Beth arall hwylio ar arall arall yw data a phrosesu data a anfwyd yn yr amgylchedd?

Bhid y panel hwn yn yn yr un modd â Ben Y Cymoedd mae ysgubor pobl yn byw yn yr hyn yr ydych yn newid yn yr amgylchedd y mae wedi newid yn yr enw ac yn ysgubor ar y fforddor ateb. Fel rhan o'r hyn gofynnwn am eich can glir glir i datau'ch data yn y panel yr adroddiad hon yn unig.

Gwaethususiad yn cael ei faigh gan Wavehill ar ran CIC Pen Y Cymoedd. Mae eich solasiad solais yn yr oed yn wir.

4. Beth yw.

Data y data at wahaniaeth a solas yn unig am y solas a nodir oed. Dadfeddir y data i alluogi Pen Y Cymoedd CIC deall gwybodaeth ac yn y y mae a newidwyd a solasu a oes dalu wedi ei wneud yn dda. Ni rhydd y data'n cael ei wybodaeth yn y croen neu ni fydd yn cael eu defnyddio ac ni chaiff ei sut i ni wneu'r ffordd arall.

5. Maea'n â hwn yn y data data trwy'r hyn?

Bhid gan Wavehill gopi o'r data data llif alluogi i dda yr oed ac i mewn'r setigaethu'r system. Fydd Wavehill yn dod o ddata'ch data yn dod yn ôl yn y contract a rhagwelir yn hyn yn para hyd 2024. Fodd bynnag, mae'n bosibl y gallwch i chi'ch corff yn cael ei sicrhau ei bod yn rhan o chi 3 3 (oni bai eich bod yn nodi fel arall) a efeyddwch ynoch chi yn ddienw o integr 6 mis amgylcheddaeth. Bhydd Wavehill yn y bobl cyhoeddus yn ogystal â nhw 6 mis ar oed i oed y contract dod i ben.

Pe bai Pen Y Cymoedd CIC yn oed dal y Panel hwn yn yn ar Wavehillig yn ei wneud â chi i gyfrif am eich can canu'r i dda'r mesur anrhydedd.

Panel Pen Y Cymoedd

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd Mae CBC (PyC CIC) wedi comisiynu Wavehill i fonitro a gwerthuso effaith a chanlyniadau buddsoddiadau'r Gronfa Gymunedol, cyflawni'r Weledigaeth Gymunedol a nodir ym Mhrosbectws y Gronfa ac arfer gwaith ac effeithiolrwydd y CBC ei hun i gefnogi rhain.

Fel rhan o hyn, rydym yn sefydlu Panel i gasglu barn y gymuned. Mae cymryd rhan yn y Panel yn wirfoddol, ond fel diolch, bydd eich cartref yn derbyn e-daleb Love2Shop gwerth £ 10 bob tro y bydd aelod o'ch cartref yn cwblhau arolwg fel rhan o'r Panel a fydd yn cael ei weinyddu gan Wavehill. Yn dibynnu ar y pynciau sy'n cael eu trafod, efallai y gofynnir i chi lenwi hyd at 4 arolwg y flwyddyn a ddosberthir gan Wavehill ond bydd hyn yn amrywio ac efallai na fyddwch yn derbyn unrhyw arolygon mewn blwyddyn benodol. Dim ond os ydynt wedi cwblhau'r arolwg yn llawn gyda gwybodaeth gyfreithlon y bydd cyfranogwyr yn gymwys i dderbyn eu taleb. Bydd talebau'n cael eu hanfon trwy e-bost yn uniongyrchol at gyfranogwyr cyn pen mis o ddyddiad cau'r arolwg.

Byddwn yn gofyn am eich enw, cod post a'ch cyfeiriad e-bost fel y gallwn gysylltu â chi, ynghyd â chwestiynau eraill ar bynciau fel oedran, rhyw, eich cartref, a statws cyflogaeth.


Dim ond gyda'ch caniatâd penodol y byddwn yn defnyddio'ch manylion cyswllt a dim ond at y diben (ion) a nodwyd.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain atoch chi. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion.

 • Ar ôl ichi gydsynio i fod ar ein cronfa ddata byddwn yn cadw eich manylion cyswllt am hyd at 3 blynedd o ddyddiad y caniatâd oni bai eich bod yn penderfynu tynnu eich caniatâd yn ôl.

 • Os cytunwch eich bod yn hapus i gysylltu â chi ymhellach ar ôl llenwi arolwg byddwn yn cadw'ch manylion cyswllt am hyd at 3 blynedd o'r dyddiad hwn.

 • Os ydych wedi cydsynio i ni gadw'ch data am y 3 blynedd lawn, ychydig cyn i'r cyfnod hwn ddod i ben byddwn yn cysylltu â chi i ofyn a ydych yn hapus inni gadw'ch data am 3 blynedd arall. Os na allwn gysylltu â chi ar yr adeg hon yna byddwn yn dileu eich data o'n systemau.

 • Er mwyn nodi nodweddion cymunedol, byddwn yn cadw gafael ar eich Gwybodaeth Cydraddoldeb (gan gynnwys oedran, rhyw, rhyw ac ati) ochr yn ochr â'ch manylion cyswllt am yr un faint o amser.

 • Bydd unrhyw ddata a ddarperir gennych fel rhan o'n harolygon yn cael ei gadw am chwe mis ac yna'n ddienw.

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr astudiaeth, cysylltwch ag Endaf Griffiths yn endaf.griffiths@wavehill.com

Gallwch hefyd siarad â Kate Breeze yn y Gronfa Gymunedol - 01685 878785 / kate @ penycymoeddcic.cymru neu gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru yn DataProtectionOfficer@gov.wales .

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Wavehill

 • Ei gwneud yn ofynnol i Wavehill gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

 • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

 • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i reoleiddiwr annibynnol Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

Byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol fel eich enw a'ch manylion cyswllt fel rhan o'r arolwg hwn.

2. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw'ch data personol yn ystod cyfnod y contract y rhagwelir y bydd yn para tan 2024. Fodd bynnag, bydd caniatâd i gadw'ch manylion cyswllt yn cael ei adolygu gyda chi bob 3 blynedd (oni bai eich bod wedi nodi fel arall) a bydd eich ymatebion i'r arolwg yn ddienw o fewn 6 mis o'ch ymateb. Bydd Wavehill yn dileu pob cofnod o’u systemau 6 mis ar ôl i’r contract ddod i ben.

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn anhysbys o'r set ddata i GBC Pen y Cymoedd. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o'r set ddata hon.

3. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd y panel hwn yn caniatáu i Ben Y Cymoedd ddeall barn pobl leol am yr hyn sydd wedi newid yn yr ardal leol ers cyflwyno'r gronfa ac i gasglu barn ar y blaenoriaethau parhaus ar gyfer y cronfeydd. Fel rhan o'r arolwg gofynnwn am eich caniatâd clir i brosesu'ch data at ddibenion yr ymchwil Panel hon yn unig.

Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran CBC Pen Y Cymoedd. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

4. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig am y rhesymau a nodir uchod. Dadansoddir y data i alluogi CBC Pen Y Cymoedd i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y cronfeydd a ddarparwyd a phenderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i gefnogi cymunedau ymhellach. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

5. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg ac i baratoi'r set ddata derfynol. Bydd Wavehill yn cadw'ch data personol yn ystod cyfnod y contract y rhagwelir y bydd yn para tan 2024. Fodd bynnag, bydd caniatâd i gadw'ch manylion cyswllt yn cael ei adolygu gyda chi bob 3 blynedd (oni bai eich bod wedi nodi fel arall) a bydd eich ymatebion i'r arolwg yn ddienw o fewn 6 mis i'ch ymateb. Bydd Wavehill yn dileu pob cofnod o’u systemau 6 mis ar ôl i ddiwedd y contract ddod i ben.

Pe bai CBC Pen Y Cymoedd yn penderfynu cynnal y Panel hwn yn annibynnol ar Wavehill byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich caniatâd i drosglwyddo'r wybodaeth bersonol hon iddynt.

bottom of page