top of page
  • Writer's pictureAndy Parkinson

Dychwelyd i'r Gwaith / Gofalwyr mewn i Waith: cefnogi gofalwyr di-dâl yn ôl i waith

Roedd y prosiect Dychwelyd i'r Gwaith / Gofalwyr mewn i Waith yn fenter i ddarparu cefnogaeth â ffocws i unigolion sy'n ailymuno â'r farchnad lafur ar ôl seibiannau gofalu. Y nod oedd darparu cymorth wedi'i deilwra i ofalwyr di-dâl sy'n trosglwyddo'n ôl i gyflogaeth gynaliadwy â thâl. Wedi'i ariannu gan Awdurdod Cyfunol Gogledd Tyne, mae'n cyd-fynd â bargen Datganoli Gogledd Tyne, sy'n anelu at feithrin economi gynhwysol a ffyniannus.


Mabwysiadodd y prosiect ddull 'profi a dysgu', gan ganiatáu i staff y prosiect a'r Grŵp Llywio ddefnyddio a myfyrio ar ddata amser real. Roedd y dull hwn yn galluogi addasiadau i wella'r model a'r dulliau cyflwyno, gwella perfformiad cyffredinol a hwyluso dysgu parhaus.  Nod y prosiect oedd cefnogi trigolion, targedu gofalwyr di-dâl sydd heb ymddieithrio o'r farchnad lafur, drwy gynnig llwybrau cynhwysol i waith fel interniaethau a phrofiad gwaith gyda hyfforddiant.


Roedd tri sefydliad gofalwyr lleol;  Gofalwyr Northumberland, Canolfan Gofalwyr Gogledd Tyneside, a Gofalwyr Newcastle, yn allweddol wrth gyflawni'r prosiect. Mae'r sefydliadau hyn mewn sefyllfa dda i gefnogi gofalwyr yn ardal Gogledd Tyne sy'n chwarae rhan bwysig wrth ddarparu cymorth arbenigol a phroffesiynol i ofalwyr. Roeddent hefyd yn trosoli eu cysylltiadau presennol â gwasanaethau perthnasol gan gynnwys gwasanaethau oedolion awdurdodau lleol a thimau gofal cymdeithasol. Mae eu dealltwriaeth ddofn o'r rhwystrau unigryw sy'n wynebu gofalwyr yn y farchnad lafur yn eu gosod ar wahân i ddarparwyr cyflogadwyedd safonol.


Roedd gwerthusiad Wavehill yn cynnwys cyfweliadau cynhwysfawr gydag ymgynghorwyr o'r tri sefydliad; rhanddeiliaid strategol o fewn yr Awdurdod Cyfun; ac ymgynghoriadau gyda gofalwyr a gefnogir gan y prosiect. Roedd y gwerthusiad cyfannol hwn yn dal effaith ac effeithiolrwydd y prosiect, gan sicrhau y gallai'r gwersi a ddysgwyd lywio mentrau yn y dyfodol.


Mae ein gwaith wedi helpu i lunio rhaglen newydd o gymorth i ofalwyr sy'n awyddus i symud i waith. Mae'r rhaglen newydd hon, o'r enw Gweithio i Ofalwyr, yn cael ei hariannu gyda buddsoddiad gan UKSPF, ac mae'n cyfrannu'n sylweddol at amcanion economi gynhwysol y Gogledd-ddwyrain. Mae'n mynd i'r afael ag anghenion penodol gofalwyr di-dâl i greu cyfleoedd cyflogaeth mwy hygyrch a chynhwysol. Mae'r gwerthusiad hwn yn adeiladu ar ein portffolio o waith yn asesu rhaglenni sy'n canolbwyntio ar gefnogi gofalwyr di-dâl i mewn i waith, gan gynnwys ein gwerthusiad diweddar o'r rhaglen Gweithio i Ofalwyr ar gyfer Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Comments


bottom of page