top of page
  • Writer's pictureWavehill

Gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio -

Cyfweliadau â sefydliadau sy'n derbyn neu'n atgyfeirio i Gymru'n Gweithio

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen Cymru'n Gweithio.

Nod y gwerthusiad hwn yw asesu pa mor effeithiol y mae Cymru'n Gweithio yn cael ei ddarparu i'r cynulleidfaoedd targed, darparu gwersi i lywio darpariaeth yn y dyfodol ac i werthuso'r effaith y mae Cymru'n Gweithio wedi'i chael ar gyfranogwyr o ran cyflogaeth, caffael a datblygu sgiliau, a llesiant.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau â sefydliadau sy'n derbyn neu'n atgyfeirio i Gymru'n Gweithio.

Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data am yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau, y gweithdai a'r arolygon, ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon efo Wavehill yw Endaf Griffiths.

Rhif ffôn: 01545 571711

Hysbysiad Preifatrwydd

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i adnabod rhywun yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

Mae Wavehill yn derbyn data personol unigolion gan sefydliadau sy'n derbyn neu'n atgyfeirio at wasanaeth Cymru'n Gweithio fel y'i cyflwynir gan Yrfaoedd Cymru (enw cyntaf a chyfenw, cyfeiriad e-bost a / neu rifau ffôn). Mae Gyrfaoedd Cymru yn cadw'ch gwybodaeth oherwydd eich rhan yn y rhaglen neu trwy dderbyn atgyfeiriadau i neu o Gymru'n Gweithio. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'r cyfeiriadau e-bost neu rifau ffôn.

Gwahoddir cyfranogwyr i gymryd rhan yn y cyfweliadau ffôn gan Wavehill. Gwahoddir trwy e-bost a / neu alwad ffôn, darperir y wybodaeth gyswllt gan Yrfaoedd Cymru i Wavehill. Os na dderbynnir ymateb, gall Wavehill anfon e-bost atgoffa arall neu, lle mae gwybodaeth ar gael, cysylltu â chyfranogwyr dros y ffôn.

Ymhob achos, mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych eisiau cymryd rhan neu gael nodiadau atgoffa, yna ymatebwch i'r e-bost gwahodd neu rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r rhif ffôn a ddarperir a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu unrhyw ddata personol ychwanegol fel rhan o'r cyfweliad, heblaw eich delwedd os ydych chi'n cytuno i gyfweliad gael ei recordio. Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os recordiwyd cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol sydd yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Y sylfaen cyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am eu gweithrediadau a'u gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i:

  • Deall y theori y tu ôl i'r rhaglen Cymru'n Gweithio

  • Asesu perfformiad ac effaith y gwasanaeth

  • Datblygu argymhellion i wella'r modd y darperir Cymru'n Gweithio a rhaglenni cyflogadwyedd eraill

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol o dan y gyfraith i ni wneud hyn.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd y data yma yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw ddata a gellir ei defnyddio i adnabod unigolion / safleoedd yn cael eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni’n cadw’ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu yn cael ei ddileu gan Wavehill o fewn dri mis i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru a fydd ddim yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod chi.

Eich Hawlion fel Unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect hwn, mae gennych chi'r hawl:

  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

  • I wneud i ni cywiro unrhyw camgymneriadau yn y data;

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data eu ‘ddileu’; a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Hannah Davies

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Comentarios


bottom of page