top of page
  • Writer's pictureWavehill

Gwerthuso ynni morol adnewyddadwy ar y môr ar gyfer MEECE Catapult


Cyd-destun

Datblygodd y Catapwlt Ynni Adnewyddadwy Alltraeth (rhan o Innovate UK) y Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) yn Noc Penfro, De-orllewin Cymru, i ddarparu cefnogaeth arloesedd ar gyfer gweithgarwch ynni morol adnewyddadwy sy'n cael ei gynnal o amgylch arfordir Cymru. Ariennir y prosiect yn rhannol gan ERDF a Bargen Ddinesig Bae Abertawe, yn ogystal â'r Catapwlt ac mae wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid prifysgol, yn ogystal â'i dîm ei hun o beirianwyr profiadol i gefnogi sefydliadau Cymreig i ddatblygu cynhyrchion ynni morol adnewyddadwy a'r gadwyn gyflenwi. I gefnogi'r prosiect, comisiynodd MEECE Wavehill i ddarparu gwerthusiad o'r gweithrediad.


Methodoleg

Cwblhaodd Wavehill werthusiad cychwynnol, gan ddatblygu'r offer a'r fframweithiau y byddai gweithrediad MEECE yn cael ei asesu yn ei erbyn. Edrychodd gwerthusiad interim ar y prosesau yr oedd MEECE wedi'u gweithredu i gyflawni'r prosiect ac archwilio cyfleoedd i wella, gan dynnu ar dystiolaeth sylfaenol a gasglwyd o ymgynghoriadau manwl gyda'r sefydliadau a gefnogir a rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Bydd y gwerthusiad terfynol yn canolbwyntio ar yr effeithiau a'r canlyniadau a gyflawnwyd gan MEECE a sut y mae wedi cefnogi arloesedd a datblygu technoleg newydd a datrysiadau cadwyn gyflenwi i feithrin twf a gwelliant yn y sector ynni adnewyddadwy morol yng Nghymru ac yn ehangach.


Effaith

Mae'r gwerthusiad wedi helpu gweithrediad MEECE i nodi heriau a gwella ei swyddogaethau cyflawni, gan amlygu'r cyflawniadau hyd yn hyn. Bydd yr effeithiau a nodwyd yn cefnogi ceisiadau am gyllid yn y dyfodol ac yn dangos cyfleoedd rhaglenni cymorth cydweithredol o'r math hwn wrth hwyluso datblygu ynni adnewyddadwy.

Comments


bottom of page