top of page
  • Writer's pictureWavehill

Holiadur Ynys Môn ar-lein ar gyfer Rhanddeiliaid Prosiect

Sut rydym yn storio ac yn prosesu eich gwybodaeth

Mae Menter Môn, ar ran Arloesi Môn, Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad annibynnol o weithrediad a deilliannau’r rhaglen LEADER yn Ynys Môn sef Arloesi Môn.

Fel rhan o'r gwerthusiad, dosbarthwyd yr holiadur hwn i'r gronfa ddata o unigolion a sefydliadau sydd wedi bod yn gysylltiedig â phrosiectau a ariennir gan Arloesi Môn.

Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae'r rhaglen wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yng Ynys Môn.

Mae cymryd rhan yn yr arolwg ar-lein yn hollol wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan neu ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn gwbl gyfrinachol. Ni chaiff eich atebion i’r arolwg eu gwneud yn gyhoeddus mewn unrhyw ffordd a fyddai’n ei gwneud hi’n bosib i’ch adnabod chi neu eich sefydliad. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad ar sail y data ond ni fydd yr adroddiad hwn yn enwi unrhyw unigolion na sefydliadau.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r cyfweliad neu’r gwerthusiad yn fwy cyffredinol, cysylltwch ag Endaf Griffiths yn Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) neu Sioned Morgan efo Menter Mon (sioned@mentermon.com).

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Menter Môn

  • I fynnu bod Menter Môn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

  • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

  • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

Cysylltwch â Sioned Morgan os hoffech wneud unrhyw un o’r rhain mewn perthynas â’r prosiect hwn.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Rydym yn awyddus i siarad ag unigolion a sefydliadau sydd wedi bod yn gysylltiedig â phrosiectau a ariennir gan Arloesi Môn i gael adborth am y prosiect a dulliau gweithio Arloesi Môn.

Nod y gwerthusiad yw asesu pa mor dda y cafodd y rhaglen LEADER ei rheoli a pha wahaniaeth mae hi’n ei wneud yn Ynys Môn.

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar eich profiad o'r rhaglen LEADER, yn enwedig y broses ymgeisio, ac (os yw'n berthnasol) yr hyn y mae eich prosiect wedi'i gyflawni hyd yn hyn.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarparwyd gan Menter Môn i hwyluso’r arolwg hwn, e.e. eich enw a’ch manylion cyswllt.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu 3 mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae gwerthusiad y rhaglen LEADER yn galluogi Menter Môn, ac Arloesi Môn Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) i ddeall a yw’r rhaglen yn gweithio’n effeithiol. Felly fe’i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Ynys Môn. Hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau’r Cyngor. Er enghraifft, gall y wybodaeth a gesglir cael ei defnyddio er mwyn:

  • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i’r rhaglen LEADER

  • Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn y dyfodol

  • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn Ynys Môn.

Comisiynwyd y gwerthusiad gan Fenter Môn ar ran Arloesi Môn Grŵp Gweithredu Lleol (LAG). Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi Menter Môn and Arloesi Môn Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu wrth benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r rhaglen LEADER, a sut y dylid datblygu’r gefnogaeth a gynigir i sefydliadau yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol na dibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn na’ch sefydliad.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg. Bydd yn dileu data personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben.

Bydd yr atebion a rowch yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Grŵp Gweithredu Lleol Menter Môn ac Arloesi Môn (LAG) . Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni chaiff yr atebion eu rhannu gyda Menter Môn ac Arloesi Môn, Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu pob data personol o fewn tri mis i ddiwedd y prosiect. Ni fydd gan Fenter Môn ac Arloesi Môn (LAG) fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r arolwg ar-lein.

Comments


bottom of page