top of page
  • Writer's pictureWavehill

Nodyn Preifatrwydd PyC - Arolygon ac astudiaethau achos

Sut rydym yn dal a phrosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Pen y Cymoedd Cwmni Budd Cymunedol (CBC) i gynnal gwerthusiad annibynnol o'r Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd. Mae’r gwerthusiad yn edrych ar ba mor dda y cafodd y Gronfa ei rheoli a pha wahaniaeth mae’r cyllid yn ei wneud yn yr ardal leol.

Hoffem siarad â sefydliadau sydd wedi gwneud cais am grant gan y Gronfa, i gasglu adborth ar eich profiad o wneud cais am gyllid ac, ar gyfer prosiectau a ariennir, ychydig o gwestiynau am yr hyn y mae eich prosiect wedi'i gyflawni hyd yma a sut rydych chi'n gwerthuso canlyniadau eich gweithgareddau.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu i ysgrifennu adroddiad i Fwrdd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, a fydd yn werthusiad annibynnol o’r ffordd y caiff y Gronfa ei rheoli a’r hyn mae’r cyllid yn ei gyflawni. Mae hwn yn werthusiad interim, ac fe gynhyrchir adroddiadau yn flynyddol. Bydd yr cyfweliad hwn yn cyfrannu i adroddiad a fydd yn cael ei ysgrifennu tua diwedd 2020.

Casglwyd eich manylion cyswllt o'r holiadur diweddar a gwblhawyd gennych am eich cais am grant micro gan Ben y Cymoedd. Fodd bynnag, mae cymryd rhan yn wirfoddol; gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan, neu gallwch ddewis peidio ateb cwestiynau penodol os nad ydych yn dymuno gwneud hynny.

Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei defnyddio at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig. Cedwir unrhyw sylwadau a wnewch yn gyfrinachol ac ni fyddant yn cael eu priodoli i chi heblaw bod gennym ni eich caniatâd diamwys i wneud hynny.

Sylwch, os gwelwch yn dda: gan fod hwn yn werthusiad parhaus, cedwir y data y byddwch yn ei ddarparu er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol. Wavehill yn dileu eich manylion cyswllt o’n systemau o fewn tri mis i ddiwedd yr cyfweliad.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r arolwg neu’r gwerthusiad yn fwy cyffredinol, cysylltwch ag Endaf Griffiths yn Wavehill (endaf.griffiths@wavehill.com | 01545 571711) neu Barbara Anglezarke, Cyfarwyddwr Gweithredol y gronfa (barbara@penycymoeddcic.cymru).

Gallwch hefyd gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data i Lywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Pen y Cymoedd.

  • I’w gwneud yn ofynnol i Pen y Cymoedd i gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

  • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

  • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

Cysylltwch â Barbara Anglezarke os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Wybodaeth Bellach

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Pwrpas y gwerthusiad yma yw edrych ar ba mor dda y cafodd y Gronfa ei rheoli a pha wahaniaeth mae’r cyllid yn ei wneud yn yr ardal leol.

Rydym eisiau siarad â sefydliadau sydd wedi gwneud cais am grant gan y Gronfa, i gasglu adborth ar eich profiad o wneud cais am gyllid ac, ar gyfer prosiectau a ariennir, ychydig o gwestiynau am yr hyn y mae eich prosiect wedi'i gyflawni hyd yma.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei gasglu drwy'r arolwg?

Mae'r cyfweliad yn canolbwyntio ar eich profiad o'r broses wneud Cais a'r gefnogaeth / cyllid sydd ar gael trwy Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd a sut rydych chi wedi bod yn defnyddio'r cronfeydd.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu dri mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae’r gwerthusiad o Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn galluogi Pen y Cymoedd CIC i ddeall a yw’r Gronfa yn gweithio’n effeithiol. Felly, mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau sydd o fewn Gorchwyl Cyhoeddus Pen y Cymoedd. Hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau Pen y Cymoedd CBC. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir cael ei defnyddio:

  • i benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

  • i benderfynu a ddylai cynlluniau fel Cronfa Pen y Cymoedd barhau yn y dyfodol

  • i ddeall beth yw’r ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yn yr ardal leol.

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r cyfweliad?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y Gronfa . Bydd hyn yn helpu i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r gronfa, a sut y dylid datblygu’r cymorth i sefydliadau yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu ddibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn na’ch sefydliad.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r cyfweliad?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn dal enw, enw'r sefydliad, rhif ffôn ac e-bost yn ystod yr arolwg hwn.

Bydd Wavehill yn dileu pob data personol o fewn tri mis i ddiwedd yr arolwg. Ni fydd gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd fynediad at ddata personol a gesglir drwy'r cyfweliadau.

Commenti


bottom of page