top of page
  • Writer's pictureDeclan Turner

Sut gall y Llywodraeth gefnogi enillion economaidd o ynni adnewyddadwy ar y môr

Mae'r DU yn arweinydd byd-eang ym maes ynni ar y môr, gyda 11GW o gapasiti wedi'i osod o ffermydd gwynt ar y môr gwaelod sefydlog yn bennaf. Mae sector ynni adnewyddadwy'r DU yn parhau i ddatblygu ac i arloesi, tra bod yr hinsawdd a'r amodau morol (gwynt cyson, moroedd bas, a llanw mawr) o amgylch y DU yn gyfle naturiol i ynni adnewyddadwy ffynnu. Gyda hyn daw'r potensial am fuddion economaidd sylweddol y gellir eu gwireddu os bydd y cyfleoedd a gyflwynir gan y sector yn cael eu gweithredu.


Mae datblygiadau fel y caniatâd diweddar a roddwyd i Erebus, y fferm wynt arnofiol gyntaf yng Nghymru yn dangos sut mae'r DU yn cynnal ei safle byd-eang o fewn y sector ynni adnewyddadwy ar y môr. Dylai'r cynllun hwn weld dechrau mwy o ffermydd gwynt arnofiol ar y môr yn cael eu defnyddio yn y Môr Celtaidd ochr yn ochr â thechnolegau ynni morol eraill o amgylch Cymru a'r DU.


Ynni adnewyddadwy ar y môr: Cyd-destun polisi yn y DU.

Mae'r Strategaeth Twf Glân, a Strategaeth Sero Net mwy diweddar, yn ei gwneud hi'n glir y bydd angen i'r DU ehangu ei defnydd o ynni adnewyddadwy yn sylweddol, ac yn enwedig ynni gwynt i ddatblygu economi carbon isel. Mae Strategaeth Diogelwch Ynni Prydain yn nodi targedau ar gyfer 50GW o wynt alltraeth erbyn 2030 tra yng Nghymru mae'r Cynllun Cenedlaethol yn nodi sut y gall y wlad wireddu ei photensial drwy drosglwyddo i ddyfodol cynaliadwy tra'n sail i fwy o gydraddoldeb a ffyniant wedi'i halinio i Ddeddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol, hollbwysig.


Er bod y targedau hyn yn ddefnyddiol i ddarparu ffocws, mae mwy y gallai'r Llywodraeth fod yn ei wneud drwy bolisi a chymhellion i annog a hwyluso datblygiad prosiectau ynni adnewyddadwy ar y môr o amgylch arfordir Ynysoedd Prydain.


Creu'ramodauigefnogimanteisiono'r sector adnewyddadwyar y môr.

Mae Wavehill wedi bod yn gweithio gydag ystod o gleientiaid ar wahanol gynlluniau sydd naill ai'n defnyddio ynni adnewyddadwy ar y môr yn uniongyrchol neu sy'n cefnogi arloesedd o fewn y sector. O ganlyniad, rydym yn datblygu gwerthfawrogiad o'r heriau cyffredin y mae'r sector yn eu hwynebu a'r rhwystrau rhag gwireddu buddion i'r DU.


Heriau wrth ddefnyddio ynni adnewyddadwy ar y môr.

Un o’r heriau mwyaf ar gyfer gwireddu buddion economaidd lleol yw’r gadwyn gyflenwi eginol yn y DU i gefnogi cyflawni prosiectau ar raddfa fawr. Mae angen i borthladdoedd agosaf at y lleoliadau addas ar gyfer llawer o dechnolegau ynni adnewyddadwy ar y môr dderbyn buddsoddiad sylweddol er mwyn gallu cefnogi'r gwaith adeiladu a defnyddio. Ar y môr mae ffermydd gwynt sefydlog a arnofiol yn gofyn am ardaloedd lleyg sylweddol a gofod ymgynnull ar gyfer y tyrbinau a'r arnofiau, tra bod angen dociau a cheiau ar gyfer defnyddio atebion technoleg forol.


Her allweddol arall i wireddu buddion economaidd mewn ardaloedd gwledig ac arfordirol yng Nghymru a'r DU yw diffyg cysylltiad grid a'r gofynion ar gyfer cysylltiadau gwasanaethadwy i safleoedd datblygu. Mae angen buddsoddi mwy gan y Llywodraeth i helpu i sicrhau bod opsiynau grid yn gwneud mwy o safleoedd yn ymarferol i greu swyddi a buddion yn y lleoliadau ymylol hyn.


Heriau i gefnogi sgiliau ac arloesi

Mae Wavehill wedi cynnal sawl astudiaeth effaith economaidd-gymdeithasol ar gyfer prosiectau gwynt sefydlog ac arnofiol posibl ac mae'r gwaith hwn wedi tynnu sylw at y gofyniad am ddatblygu sgiliau mewn cymunedau arfordirol i gefnogi'r prosiectau hyn.


Mae nifer o ddatblygwyr wedi dechrau sefydlu perthnasau gyda cholegau a phrifysgolion mewn lleoedd fel Gogledd Cymru a Dyfnaint er mwyn cefnogi datblygu cyrsiau a dysgu, ond mae'r amser arweiniol i sicrhau prydlesi gwely'r môr, dylunio a chael prosiectau drwy gynllunio ac yna eu hadeiladu yn golygu na all datblygwyr ddarparu'r galw am nifer fawr o brentisiaid a graddedigion. Mae hyn yn peryglu'r sgiliau nad ydynt ar gael i ateb y galw yn y dyfodol ac mae angen cefnogaeth y Llywodraeth i gyflymu cymeradwyaethau datblygu ac i brif addysg a hyfforddiant ar gyfer y trawsnewid carbon isel hwn.


Mae llawer o'r sgiliau sydd eu hangen mewn ynni adnewyddadwy ar y môr yn drosglwyddadwy o'r sector olew ac o weithio ar rigiau. Gallai hyn roi cyfle pontio i lawer sy'n gweithio yn niwydiant olew a nwy Môr y Gogledd.


Mae ein gwerthusiad o'r Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol ar gyfer yr ORE Catapult wedi dangos yr enillion trawiadol sy'n cael eu gwneud o arloesi yn y sector, ond mae hefyd yn tynnu sylw yn glir at anawsterau'r dirwedd ariannu ar gyfer prosiectau o'r fath, yn enwedig wrth i gyllid ERDF, Interreg a Horizon ddod i ben. Mae hyn hefyd wedi creu problemau i'r sector prifysgolion ac ymchwil sy'n gwneud llawer i gefnogi'r diwydiannau datblygol hyn ac mae hefyd yn cael trafferth recriwtio staff ymchwil oedd wedi bod yn dod o'r UE. Mae angen cyllid newydd i barhau i gefnogi ymchwil a datblygu ar gyfer cadwyn gyflenwi ddomestig i dyfu.


Manteision economaidd-gymdeithasol posibl

Pe bai'r heriau hyn yn cael eu goresgyn a'r targedau a osodwyd gan y Llywodraeth yn cael eu cyflawni, mae potensial am effaith economaidd sylweddol. Y disgwyl yw y bydd gwynt ar y môr yn creu dros 31,000 o swyddi yn y DU erbyn 2030 yn uniongyrchol a thrwy gadwyni cyflenwi, gyda 22,000 o swyddi mewn ynni morol erbyn 2040. Yn bwysig, bydd llawer o’r swyddi hyn a’r Gwerth Ychwanegol Crynswth y byddant yn ei gynhyrchu mewn cymunedau arfordirol, yn aml mewn ardaloedd o'r wlad a adawyd ar ôl gan ddatblygiadau eraill.


Bydd peth o'r gwaith yn elwa o dwf y diwydiant ar y môr mewn sectorau eraill o'r gadwyn gyflenwi. Mae angen llawer iawn o weithgynhyrchu gwerth uchel nid yn unig ar gyfer defnyddio'r dechnoleg ynni adnewyddadwy ond hefyd yn yr offer a'r llongau sydd eu hangen i wasanaethu'r prosiectau. Cefnogir arbenigeddau amgylcheddol yn ogystal â swyddi peirianneg gwerth uchel a swyddi'r economi sylfaen ym maes adeiladu, trafnidiaeth a digidol.


Mae llawer o gyfleoedd ym maes ynni adnewyddadwy ar y môr y tu hwnt i gyrraedd targedau sero net y DU yn unig. Gellir cefnogi economïau lleol, yn enwedig mewn rhanbarthau arfordirol ymylol sef rhai o'r ardaloedd sydd angen y mwyaf "lefelu i fyny". Gellir creu swyddi gwerth uchel, a gellir gwella sgiliau neu eu ailhyfforddi o sectorau eraill, a allai osgoi diweithdra strwythurol. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen meithrin yr amodau cywir gyda chefnogaeth o bob lefel o'r Llywodraeth, gan dargedu'r ardal dwf hon a buddsoddi i gyrraedd y targedau a osodwyd.

コメント


bottom of page