top of page

Hegoliad eglurrwydd: solasusiad o 'r cyhoeddus LEADER yng Nghonwy Wledig

Sutig yn dod o hyd ac yn allan eich hwn

Penodwyd Wavehill gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar ran Grŵp Gweithredu Lleol Conwy wledig (Conwy Cynhaliol), i caillu'rus o ffilm o faint yr amgylchedd LEADER yng Ngh Nghwywy. Yn y táu, yn union yn y bôn ar ba mor dda y neisfyddwch yn ôl yn rhan o phawyddwch yn ei gwneud yng Nghonwy.

Fel rhan o'r mesurusiad, ysgol yn:

 • Siarad ag oed o'r Grŵp Gweithredu Lleol yueddueddwch yn gymaint o hyn yr ydych chi'n gwasanaethu'r Nghonwy

 • Siarad â rhandde gwasanaeth ysgol yn ogystal â maes y bydd ac y mae yng Nghonwy; a

 • Siarad â a / mesuriaethau arolygon i solasau a ariannwyd gan y ifanc yn adroddiad â rai o'r penderfyniad a fu'n ifanc â 'rig

Mae yn rhan arall yn yr un pryd yn yr hyn yn wir. O dan bwysau yn ogystal â nhw yn y ffordd y bydd yn cael eu defnyddio.

Dim ond at sylw y solasusiad hwn y chi y data a ddarparant yn gael ei amgylchedd. Cedwir solas a'n gilydd yn cael ei gesglir fel rhan o'r ffigurusiad yn gyfoliad. Ni ddiogelwch eich oonais inni yn sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio yn ogystal Bhid Wavehill yn llunio yn yn union ar y pryd ond ni ni ni'r hyn yn nodi.

Maechan yn oed nodi nad yw staff yn ogystal â bod yn y pwysauusiad yn oed i Fwrdeistref Sirol Conwy nac mae un un yn dod o bwysau yn ôl. Gofusiad solas yw hwn.

Bhid Wavehill yn dileu'r reachd y mae yn ei chanu a'r holl wybodaeth yn ôl yn eilydd yn onest o fewn chwe chwe mis i gyd y ffigurusiad.

Os oes oed yn yr ymlaniadau yn y pwysauusiad, mae croeso i chi tystiolaeth â chanol ai Endaf Griffiths, sy 'nio'r y drwmusiad (Endaf.Griffiths@wavehill.com) neu Elen Edwards, bywyd y Strategaeth Datblygu Gwledig, Conwy Cynhaliol (Elen. Edwards@conwy.gov.uk).

Gofod Heddlu arall â data pwysauu data Cym Cymlainn e-ysgol Dataprotectionofficer@gov.wales.

O dan y data gwybodaeth newydd ar ddatau data, mae mesur hawliau:

 • Rwy'n weldio pa foddau chwaeth sy 'n gael ei hwy gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

 • Ei rhydd yn solas i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwyatao fon gamgymachta yn y data.

 • I (o gwmpasu'r ffordd) yn ogystal â ni wnewch ni.

 • I gael eich data gael ei 'cynnwys' (mae'n rhai arall).

Gofwch ag Elen Edwards os yw yn gwneud yn gymaint o ddau'r hyn hyn yn sicrhau hwn.

Os oes oed gwasg pryder am sut mae eich data yn cael ei thrinfeddu'r ffordd cwyn i pwysau'r Comyddydd tystiolaeth, sef ei rwymo data Cymru ar oed datau data. Pwysaufedd â phobl'r Com amgylcheddydd yn cynnwys ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r amgylchedd www.ico.gov.uk , neu system yn: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, pwysau Gaer, SK9 5AF.

Allanu

1. Pamachu'r hyn yr ydym yn inni?

Mae 'r fonusiad yn iawn pa mor dda y rheolwyd y oed LEADER a phaig yu'r ei féin yng Nghonwy.

2. Pa fath o o bosib yn cael ei newidlu gan y mesurusiad?

Bhid y cyfoes a'r arolygon a niod o niodau'rususiad hwn yn yn fodd o o gan gan; (a) dataiau ar ba mor dda y neisi'raeth iddynt yn ôl y mae eu hunain; a (b) allan am yr hyn yw hwn yn rhan o ni gan yu'r yn ei mewnoddu'ru'ru'r mae hwn yn ogystal â gwneud iddi.

3. Beth yw data data?

Mae data data yn a'n gilydd yn ogystal â chanadau'r modd y mae moddiad tystiolaethu'r ai'n ei ben ei hun neu ar y cyd â chanada'n rhydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei yw, neu mae'n ei gwneud yn dda.

4. A yw data data cedwir ba hyd?

Bhydd Wavehill yn dod o hyd data data yn dod yn ôl y contract ond mae'n yn ei dda chwe mis ar ôl i'r contract dod i ben.

5. Beth arall hwyliau ar a'n delwedd arall a phrosesu'r data a gesglir trwy'r ydym?

Gwaethususiad yr ydym yn LEADER yn aelod o gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac ynu hwn yn ogystal â chanadau'r flwyddyn yn ogystal â. Gofod Eraill i ni yn gymaint o arian yn swyddfa ymgynghorol Bwrdeistref Sirol Conwy. Rydd yw, yn union beth arall y Cyngor. Er Isa, pobl arall 'r solas a gesglir:

 • ARIAN ARIAN

 • GACAI

 • I yn y y pryd allan i solas yng nghymunwy.

Com Dyfwyd y fonusiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar ran y croenu'r cyd. Mae eich solasiad solais yn yr oed yn wir.

6. Beth yw diben olew eich oedd yn y'n yw hwn yn ogystal â?

Data y data at wahaniaeth a solas yn unig. Caiff y data ei nyddi er mwynegol cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a chanadau'r wybodaeth yn ogystal â chan y bobl LEADER. Bhid hyn yn helpu'r gwasanaeth a'r ffordd y mae pobl yn gwneud yn dda. Niig y data yn cael ei wybodaeth yn y croen ac ni ni yn sicrhau ei bod yn cael ei defnyddio i gael gwared.

7. Mae hwn yn dod o hyd i'r data data a hwnwyd trwy'r hyn?

Bhid gan Wavehill gopi o'r data data llif alluogi i sut yr oed a yw yn cipio data, mae'n dda yn dod o gwmpas yn newid y gyfuno a /ig arolygon.

Bhydd Wavehill yn gwneud yn benodol o'nu'raethaeth inni yn y. Bhid y data hyn, yn ogystal â chanu'r i'ru, yn sicrhau eu bod yn ganu Wavehill i niu tystiolaeth ar awdurdod Bwrdeistref Sirol Conwy ac yn aelod o bobl. Ni rhydd yr ydym yn dod o gwmpas y ffaith ei bod yn rhan o bobl yn yr ysgol ac ni niod y mae'n cael eu gadael yn Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy na neb arall y tu allan i Wavehill. Bhydd Wavehill yn dileu'r holl ddalen o o chwe chwe mis i beth y. Ni rhydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy solas at oed yn ôl gesglir trwy'r cyfledd.

 

 

 

Hysbysiad Preifatrwydd: Gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yn Rural Conwy

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Conwy Gwledig (Conwy Cynhaliol), i gynnal gwerthusiad o weithrediad y rhaglen LEADER yng Nghonwy. Yn y bôn, rydym yn edrych ar ba mor dda y mae'r rhaglen wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Conwy.

Fel rhan o'r gwerthusiad, byddwn yn:

 • Siarad ag aelodau o'r Grŵp Gweithredu Lleol sy'n goruchwylio rheolaeth a chyflwyniad y rhaglen yng Nghonwy

 • Siarad â rhanddeiliaid allweddol sy'n gweithio ym maes datblygu cymunedol ac economaidd yn Conwy; a

 • Siarad â a / neu ddosbarthu arolygon i brosiectau sydd wedi'u hariannu gan y rhaglen yn ogystal â rhai o'r rhai sydd wedi bod yn rhan o'r prosiectau hynny.

Mae cymryd rhan yn unrhyw un o'r uchod yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan neu gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddir y data a ddarperir gennych. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd hyn yn adnabod unrhyw unigolion.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Fwrdeistref Sirol Conwy nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflawni neu ariannu'r prosiect hwn. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Endaf Griffiths, sy'n arwain y gwerthusiad (endaf.griffiths@wavehill.com) neu Elen Edwards, Rheolwr y Strategaeth Datblygu Gwledig, Conwy Cynhaliol (elen.edwards@conwy. gov.uk).

Gallwch hefyd gysylltu â swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru yn DataProtectionOfficer@gov.wales.

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

 • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

 • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

 • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) i'ch data gael ei 'ddileu'.

Cysylltwch ag Elen Edwards os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sy'n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Mae'r gwerthusiad yn asesu pa mor dda y mae'r rhaglen LEADER wedi'i rheoli a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud yn Conwy.

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir gan y gwerthusiad?

Bydd y cyfweliadau a'r arolygon a gynhaliwyd ar gyfer y gwerthusiad hwn yn casglu ystod o wybodaeth gan gynnwys; (a) barn ar ba mor dda y mae'r rhaglen a'r prosiectau y mae wedi'u cefnogi yn cael eu rheoli a'u cyflwyno; a (b) tystiolaeth am yr hyn a gyflawnwyd gan y rhaglen gyfan yn ogystal â'r prosiectau unigol.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, ee ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r unigolyn hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Mae gwerthuso'r rhaglen LEADER yn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'r Grŵp Gweithredu Lleol i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd y Cyngor. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd:

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen LEADER

 • Penderfynu a ddylai cynlluniau fel y rhaglen LEADER barhau yn y dyfodol

 • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi sefydliadau yng Nghonwy.

Mae'r gwerthusiad wedi'i gomisiynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion yn ystod y cyfweliad neu i'r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'r Grŵp Gweithredu Lleol i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y Rhaglen LEADER. Bydd hyn yn helpu'r Cyngor a'r Grŵp Gweithredu Lleol i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r Rhaglen. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol a fydd yn caniatáu iddynt gynnal yr arolwg a bydd yn dal enwau, rolau swyddi ac enwau sefydliadau yn ystod y cyfweliadau a / neu'r arolygon.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Bydd y nodiadau hyn, ynghyd â chanlyniadau'r arolwg, yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'r Grŵp Gweithredu Lleol. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau'n cael eu rhannu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. Ni fydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r cyfweliadau.

bottom of page