Datganiad Preifatrwydd Cyflymydd Arloesedd Data

 

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Brifysgol Caerdydd i gynnal gwerthusiad o weithrediad o'r prosiect Arloesi Data. Tasg allweddol y gwerthusiad yw mesur gwerth, effaith ac effeithiolrwydd y prosiect. 

 

Hoffem siarad â busnesau sydd wedi cyrchu cefnogaeth gan y DIA i gael barn ar sut mae'r prosiect wedi'i reoli a'i ddarparu. Mae'r DIA wedi rhoi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni. 

 

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddir y data a ddarperir gennych. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain i rywun i adnabod chi neu'ch sefydliad. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd yr adroddiad yn enwi unigolion. 

 

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Brifysgol Caerdydd, y DIA nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflenwi neu ariannu'r rhaglen hon. Gwerthusiad annibynnol yw hwn. 

  

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad. 

  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Declan Turner, sy'n arwain y gwerthusiad (declan.turner@wavehill.com) neu Andrew Emery, Rheolwr Prosiect DIA (EmeryAD@cardiff.ac.uk

 

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl: 

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Brifysgol Caerdydd a phartneriaid. 

 • Ei gwneud yn ofynnol i Brifysgol Caerdydd a'i phartneriaid gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwn 

 • (mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'r data. 

 • (mewn rhai amgylchiadau) gofyn i'ch data gael ei ‘ddileu’. 

  

Cysylltwch ag Andrew Emery os ydych am wneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. 

 

Gwybodaeth bellach 

 

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd? 

Mae Wavehill wedi'i gomisiynu gan Brifysgol Caerdydd i gynnal astudiaeth ymchwil a gwerthuso o'r rhaglen ERDF DIA. 

Mae gan DIA ddiddordeb yn effeithiolrwydd y gefnogaeth fusnes a ddarperir o dan y rhaglen, pa effaith y gallai fod wedi'i chael a sut y gellir ei gwella. Trwy arolygu'r busnesau sydd wedi derbyn hyfforddiant a chefnogaeth trwy'r rhaglen, bydd yr adborth a gipiwyd yn helpu i fireinio'r ddarpariaeth y prosiect a deall i ba raddau y mae'r rhaglen wedi cyflawni ei hamcanion ac i greu model i'w wella yn y dyfodol. 

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg? 

Mae'r cyfweliad yn canolbwyntio ar farn ac adborth ynghylch sut mae'r rhaglen cymorth busnes wedi'i rheoli, ei darparu ac unrhyw ganlyniadau canfyddedig o ganlyniad i gael gafael ar y gefnogaeth.

 

3. Beth yw data personol? 

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain i rywun adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.  

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol? 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract. 

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg? 

Mae gwerthuso rhaglen ERDF yn galluogi'r DIA i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus y DIA. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd: 

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i raglenni cymorth busnes yn y dyfodol neu ddarpariaeth arall 

 • Penderfynu a ddylai rhaglenni fel y DIA barhau yn y dyfodol 

 • Deall y dulliau gorau ar gyfer cynhyrchu newid ac effaith i fusnesau a darparu hyfforddiant, partneriaethau newydd, a dulliau newydd o gefnogi busnes. 

  

Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Prifysgol Caerdydd. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol. 

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg? 

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi'r DIA a'i bartneriaid i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y Rhaglen ERDF. Bydd hyn yn helpu'r DIA a'i bartneriaid i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r rhaglen ac i sefydlu a allai'r rhaglen hon ddarparu mewnwelediadau newydd i ddarparu cymorth busnes gael ei gwella. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn. 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg? 

Bydd gan Wavehill gopi o'r data busnes a rennir gennych chi o dan y rhaglen i'w ganiatáu i gynnal yr arolwg a bydd yn dal rhywfaint o fanylion sefydliad ac unigol yn ystod y cyfweliad hwn. 

  

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r arolwg yn ystod y cyfweliad. Dadansoddir y nodiadau hyn gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer y DIA a'i bartneriaid. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y data personol neu adnabyddadwy yn cael ei rannu gyda'r DIA nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. 

 

Data Innovation Accelerator Privacy Notice 

How we hold and process your information 

Wavehill have been appointed by Cardiff University to undertake an evaluation of the Data Innovation operation. The key task of the evaluation is to measure the value, impact and effectiveness of the operation.  

 

We would like to speak to businesses who have accessed support from the DIA to capture views on how the delivery has been managed and provided. The DIA have provided us with your name and contact details. 

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.  

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for Cardiff University, the DIA or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this programme. This is an independent evaluation. 

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.  

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Declan Turner, who is leading the evaluation (declan.turner@wavehill.com) or Andrew Emery, DIA Project Manager (EmeryAD@cardiff.ac.uk

 

Under the new data protection legislation, you have the right: 

 • To access your personal data held by Cardiff University and partners. 

 • To require Cardiff University and partners to correct any mistakes in that data. 

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing. 

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’. 

 

Please contact Andrew Emery if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk, or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

 

Further information 

 

1. Why is this research happening? 

 

Wavehill has been commissioned by Cardiff University to undertake a research and evaluation study of the DIA ERDF programme. 

DIA are interested in the effectiveness of the business support provided under the programme, what impact it may have had and how it can be improved. By surveying the beneficiary businesses who have received coaching and support through the programme, the feedback captured will help refine the delivery and understand the extent to which the programme has met its objectives and act as a model to be improved in the future. 

2. What type of information is collected through the survey? 

The interview focuses on views and feedback about how the business support programme has been managed, delivered and any perceived outcomes as a result of accessing the support. 

3. What is personal data? 

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.  

 

4. How long will personal data be kept for? 

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract. 

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?  

The evaluation of the ERDF programme enables the DIA to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within the DIA’s public task. For example, the information collected might be used:  

 • To decide whether changes need to be made to future business support programmes or other provision 

 • To decide whether programmes like the DIA should continue in the future 

 • To understand the best methods for generating change and impact for businesses and delivering training, new partnerships, and new approaches to business support. 

 

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of Cardiff University. Your individual participation in the research is voluntary.

 

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?  

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable the DIA and partners to understand the impact and effectiveness of the ERDF Programme. This will help the DIA and partners decide whether any changes need to be made to the programme and to establish if this programme is able to deliver new insights into business support delivery might be improved. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual. 

 

7. Who has access to the personal data collected through the survey? 

Wavehill will have a copy of the business data shared by you under the programme to allow it to carry out the survey and will capture some organisation and individual details during this interview.  

Wavehill will make a written record of the survey during the interview. These notes will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the DIA and partners. This report will not identify any individuals participating in the research and the personal or identifiable data will not be shared with the DIA or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project.