Gwerthusiad o'r Rhaglen Prentisiaeth Graddau – Cyflogwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu  Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil, i  gynnal gwerthusiad o'r Rhaglen Prentisiaeth Graddau yng Nghymru. Nod y gwerthusiad hwn yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd  ac effaith y Rhaglen Prentisiaethau Graddau.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu safbwyntiau ar y rhaglen gan gyflogwyr sydd wedi cymryd rhan mewn Prentisiaethau Gradd yng Nghymru. Bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy gyfweliadau dros y ffôn neu fideo (MS Teams).

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag,  bydd Wavehill  yn  dileu  unrhyw ddata personol a ddarperir drwy'r  cyfweliadau , ac yn dienw'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd dadansoddiad o'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Lywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Oliver Allies.

Cyfeiriad e-bost: oliver.allies@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddataperson-al sydd gennym a ble rydym  yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel  ' unrhywwybodaeth sy'n ymwneud  â pherson adnabyddadwy y gellirei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr'.

Darparwyd eich manylion cyswllt(enw , cyfeiriad  e-bost  a rhifffôn ) i Wavehill gan Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru aariannwyd gan CCAUC sy'n rheoli prentisiaethau gradd. Mae'rmanylion  yn dal eich manylion oherwydd eich bod yn ymwneud â'r rhaglen. Nid yw'r ymchwil hon yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol gennych ar wahân i'ch delwedd os ydych yn cytuno i'r cyfweliad gael ei recordio ar fideo.

Pan fyddwch yn cymryd rhan mewn cyfweliad, bydd hyn yn digwydd naill ai dros y ffôn neu drwy ddefnyddio platfform Microsoft Teams. Os defnyddir Microsoft Teams i gynnal y cyfweliad, ac os ydych yn cytuno i'r cyfweliad gael ei recordio, yna bydd Wavehill yn casglu delweddau ohonoch.  Hoffem gofnodi cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn fodlon i'r drafodaeth gael ei chofnodi. Os cofnodir cyfweliadau, caiff data personol ei ddileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chofnodir trafodaethau, bydd y cyfwelwyr yn cymryd nodiadau ar eich ymatebion. Ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn ystod neu yn dilyn y cyfweliadau.

Wrth i'r gwerthusiad fynd yn ei flaen, efallai y byddwn yn cysylltu â chi eto i gymryd rhan mewn rhywfaint o weithgarwch ymchwil ychwanegol. Os bydd angen, byddwch yn derbyn hysbysiad preifatrwydd ar wahân ar gyfer unrhyw weithgaredd ymchwil pellach y cewch eich gwahodd i gymryd rhan ynddo.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn wirfoddol. Os nad ydych am gymryd rhan neu gael eich anfon i'ch atgoffa, anfonwch eich e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Bydd Wavehill ond yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost a'r rhif ffôn at ddibenion y gwerthusiad hwn.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol  yn unig ac yna'n ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich  data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â'r rôl graidd a swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Maeastudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth ymarferol am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Bydd y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon yn cael ei defnyddio:

 1. In n adroddiad gwerthuso sy'n edrych ar weithredu a chyflwyno'r Rhaglen Prentisiaeth Graddau yng Nghymru.

 2. To llywio datblygiad y rhaglen Prentisiaeth Graddau yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich  data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill  bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cael gafael ar y data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill  ardystiad hanfodion seiber.

Defnyddir Qualtrics i gofnodi gwybodaeth a gasglwyd drwy gyfweliadau dros y ffôn. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics  yn cydymffurfio â GDPR ac ynbodloni ein disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy'r feddalwedd. Caiff yr holl ddata ei brosesu o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw achosion tybiedig o dorri rheolau diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri'r rheolau,  bydd Wavehill  yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru a fydd yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol  yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hon yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill  yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar  wefan Llywodraeth  Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Am ba hyd ydyn ni'n   cadw eich  data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu yn ystod y broses drawsgrifio yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl diwedd y contract (disgwylir iddo fod ym mis Mawrth 2022). Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod.

Hawliau unigol

O dan GDPR  y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarparwch fel rhan o'r  ymchwilhon , mae gennych yr hawl:

 1. I gael gafael ar gopi o'ch data eich hun;

 2. Inni gywiro gwallau yn y data hwnnw;

 3. Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

 4. Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy'n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer. SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan:  www.ico.gov.uk

Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu  Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Semele Mylona

Cyfeiriad e-bost: Semele.mylona@gov.cymru

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Welsh Government, Parc Cathays, Caerdydd. CF10 3NQEbost:  DataProtectionOfficer@gov.cymru.

Evaluation of the Degree Apprenticeship Programme – Employers

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill, a research consultancy, to undertake an evaluation of the Degree Apprenticeship Programme in Wales. The aim of this evaluation is to assess the effectiveness, efficiency and impact of the Degree Apprenticeships Programme.

As part of this evaluation Wavehill will be gathering perspectives on the programme from employers who have participated in Degree Apprenticeships in Wales. Wavehill will be gathering information through telephone or video (MS Teams) interviews.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

An analysis of the information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by the Welsh Government.

The contact for this research at Wavehill is Oliver Allies.

E-mail address: oliver.allies@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Your contact details (name, email address and phone number) were provided to Wavehill by HEFCW funded Higher Education Institutions in Wales managing degree apprenticeships. They hold your details because of your involvement with the programme. This research does not require the collection of additional personal data from you other than your image if you agree to the interview being video recorded.

Where you participate in an interview, this will take place either over the telephone or by using the Microsoft Teams platform. If Microsoft Teams is used to undertake the interview, and if you agree for the interview to be recorded, then Wavehill will collect images of you. We wish to record interviews for operational reasons. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, the interviewers will take notes on your responses. Personal data will not be included in written notes prepared during or following the interviews.

As the evaluation progresses, we may contact you again to take part in some additional research activity. If required, you will receive a separate privacy notice for any further research activity you are invited to take part in.

Your participation in this research is voluntary. If you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use the email address and telephone number for the purposes of this evaluation.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.  

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research will be used:

 • In an evaluation report looking at the implementation and delivery of the Degree Apprenticeship Programme in Wales.

 • To inform the future development of the Degree Apprenticeship programme.

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

Qualtrics will be used to record information captured through telephone interviews. We have ensured that Qualtrics is GDPR compliant and meets our expectations in terms of the security of any data collected via the software. All data is processed within the EEA.

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period but any personal data not already removed during the transcription process will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract (expected to be March 2022). This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

 • To access a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Semele Mylona

Email address: Semele.mylona@gov.wales

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at: Welsh Government, Cathays Park, Cardiff. CF10 3NQ
Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.