TSC – Cyfweliad â’r Rhai sy’n Gadael yn Gynnar

 

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i werthuso’r rhaglen Twf Swyddi Cymru. Fel rhan o’r gwerthusiad, rydym yn dymuno siarad â chi, fel rhywun sydd wedi sicrhau swydd drwy gyfrwng y rhaglen ond na wnaeth gwblhau’r cyfnod 6 mis o waith a gynnigwyd i chi. Cawsom eich manylion cyswllt gan Lywodraeth Cymru; nid oes raid i chi gymryd rhan yn yr arolwg.

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a yw Twf Swyddi Cymru yn gweithio’n effeithiol, ac i lywio penderfyniadau ynghylch y ffordd orau o gefnogi pobl ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth.

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich nabod chi. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion ar sail yr adroddiad.

 

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, o fewn tri mis i derfyn y gwerthusiad.

 

Os hoffech wybodaeth bellach am yr astudiaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda â Louise Petrie ar louise.petrie@wavehill.com neu ar 01545 571711. Cyswllt Llywodraeth Cymru ar gyfer yr ymchwil hon yw Tom Higgins ar 03000257811.

 

Gallwch hefyd gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data i Lywodraeth Cymru ar DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Lywodraeth Cymru.

 • I’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu.

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Tom Higgins os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen Twf Swyddi Cymru. Nod y gwerthusiad yw gweld a yw TSC yn gweithio’n effeithiol i helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn rydym am siarad ag unigolion a sicrhaodd swydd drwy’r rhaglen. Yn benodol, rydym am glywed am eich profiad wrth geisio am leoliad TSC ac wrth ymgymryd â’r lleoliad hwnnw, a’r rhesymau pam wnaethoch chi adael y lleoliad yn gynnar.

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

Mae’r cyfweliad yn canolbwyntio ar sut brofiad oedd gwneud cais am un o leoliadau Twf Swyddi Cymru a beth oedd eich profiadau yn y lleoliad hwnnw.

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

Nid ydym yn casglu data personol fel rhan o’r arolwg hwn. Serch hynny mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i hwyluso’r arolwg hwn, er enghraifft, eich enw a’ch manylion cyswllt.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu dri mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

 

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae gwerthusiad Twf Swyddi Cymru yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddod i wybod a yw Twf Swyddi Cymru yn gweithio’n effeithiol. Felly, mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau sydd o fewn Gorchwyl Cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir gael ei defnyddio:

 • I benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i Twf Swyddi Cymru

 • I benderfynu a ddylai cynlluniau fel Twf Swyddi Cymru barhau yn y dyfodol

 • I ddeall beth yw’r ffyrdd gorau o gefnogi pobl ifanc sy’n chwilio am waith

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd rhaglen Twf Swyddi Cymru. Bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i Twf Swyddi Cymru, a sut y dylid datblygu’r cymorth i bobl ifanc sy’n chwilio am gyflogaeth yn y dyfodol. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu ddibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg. Bydd yn dileu data personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben.

Bydd Wavehill yn paratoi cofnod ysgrifenedig o’r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Mae’n bosib y bydd cyfweliadau hefyd yn cael eu recordio’n ddigidol i hwyluso’r broses o gymryd nodiadau (gofynnir eich caniatâd os digwydd hynny). Bydd y nodiadau/recordiadau hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr Wavehill i lunio adroddiad i Lywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn enwi unrhyw unigolion sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau/recordiadau yn cael eu rhannu â Llywodraeth Cymru na neb arall tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu’r holl ddata personol o fewn tri mis i’r prosiect ddod i ben. Ni fydd Llywodraeth Cymru yn cael mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r cyfweliadau.

 

Jobs Growth Wales – Early Leavers Interview

How we hold and process your information

The Welsh Government have commissioned Wavehill to evaluate the Jobs Growth Wales programme. As part of the evaluation we wish to speak to you, as someone who secured a position through the programme but didn’t complete the 6 month period of work offered to you. Your contact details were provided to us by the Welsh Government, you do not have to take part in the survey.

 

The evaluation is being undertaken to help the Welsh Government understand whether Jobs Growth Wales is working effectively and to inform decisions about the best way to support young people seeking employment.

The data you provide will only be used for research and evaluation purposes.

Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within three months of the end of the evaluation.

 

If you would like further information on the study, please contact Louise Petrie at louise.petrie@wavehill.com or on 01545 571711. The Welsh Government contact for this research is Tom Higgins at thomas.higgins@gov.wales or on 03000257811

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by the Welsh Government.

 • To require Welsh Government to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the Tom Higgins if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

 

1. Why is this research happening?

The Welsh Government have commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Jobs Growth Wales program. The aim of the evaluation is to understand whether JGW is working effectively in helping young people find employment. As part of this evaluation we want to talk to individuals who secured a position through the programme. In particular, we want to know about your experiences of applying for, and undertaking a JGW placement and the reasons as to why you left the placement early.

2. What type of information is collected through the survey?

The interview focuses on what it was like to apply for a Jobs Growth Wales placement and your experiences of that placement.

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

We do not collect personal data as part of this survey. However Wavehill does use personal data provided by the Welsh Government to facilitate this survey, for example, your name and contact details.

 

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it three months after the end of the contract.

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The Jobs Growth Wales evaluation enables the Welsh Government to understand whether Jobs Growth Wales is working effectively. It is therefore used to support activities within the Welsh Government’s public task. That is, the core role and functions of the Welsh Government. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to Jobs Growth Wales

 • To decide whether schemes like Jobs Growth Wales should continue in the future

 • To understand the best ways to support young people who are looking for work

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of the Welsh Government. Your individual participation in the research is voluntary.

 

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable Welsh Government to understand the impact and effectiveness of the JGW program. This will help the Welsh Government decide whether any changes need to be made to JGW and how support for young people looking for employment should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

 

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey. They will delete personal data within three months of the end of the project.

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. Interviews may also be digitally recorded to aid with the note taking process (your permission will be sought if this is the case). These notes/recordings will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the Welsh Government. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes/recordings will not be shared with the Welsh Government or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within three months of the end of the project. Welsh Government will not have access to personal data collected through the interviews.

 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB