Gwerthusiad Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) Cymru –

Cyfweliadau â staff y Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth a Broceriaid Arloesi

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil gymdeithasol ac economaidd i gynnal gwerthusiad o'r gynllun Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) Cymru. Nod y gwerthusiad hwn yw cwblhau asesiad annibynnol o weithrediad ac effaith y cynllun EIP, ar gyfer gwella'r cynllun a darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.

 

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau. Pwrpas y cyfweliadau yma fydd archwilio sut mae eich rôl o fewn y cynllun EIP yn cefnogi dylunio, datblygu a gweithredu trwy gydol oes y prosiectau.

 

Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data am yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Ioan Teifi:

Cyfeiriad e-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 02921 202 826

 

DATGANIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i'w adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu eich manylion cyswllt (enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, teitl swydd pan fo hynny'n berthnasol) i Wavehill ar gyfer cynnal cyfweliadau fel rhan o werthusiad o'r cynllun EIP.

 

 • Staff y Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth

 • Brocer Arloesi Cynllun EIP

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cadw'ch manylion cyswllt oherwydd eich rol â Farming Connect neu gyflawni'r cynllun EIP.

 

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am gasglu data personol ychwanegol heblaw am eich delwedd os ydych chi'n cytuno i recordiad fideo o unrhyw gyfweliad. Rydyn ni'n dymuno recordio cyfweliadau a gweithdai am resymau gweithredol. Os rydym un recordio, byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch efo cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio.Byddwn yn dileu unrhyw data personol os cofnodir yn ystod y cyfweliad. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn ystod neu yn dilyn y gweithdy neu'r cyfweliad.

 

Gan fod y gwerthusiad yn rhedeg am gyfnod o ddwy flynedd, gellir cysylltu â chi am wahanol ddibenion yn ystod y camau cwmpasu, interim a / neu werthusiad terfynol. Pan gysylltir â chi, bydd y rheswm am yr cyflweliad yn cael ei egluro i chi. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan ar unrhyw adeg neu ddim eisiau derbyn mwy o e-byst yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiadol a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio eich  cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

 

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol sydd angen ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

 

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Y sylfaen gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i:

 • Mewn adroddiad gwerthuso yn asesu gweithrediad ac effeithiau'r cynllun EIP yng Nghymru a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru

 • Llywio darpariaeth gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad Cyber Essentials.

 

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol trwy'r gyfraith i ni wneud hyn.

 

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd y data yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei  defnyddio i adnabod chi mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?  

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu wrth drawsgrifio tri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod chi.

 

Eich hawliau fel unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n

ei darparu fel rhan o'r Gwerthusiad EIP. Mae gennych chi'r hawl:

 • i gyrchu copi o'ch data;

 • Gofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn y data;

 • (mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'r data;

 • (mewn rhai amgylchiadau) ‘Dileu’ eich data; a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch efo:

Enw: Ben Walkling

Cyfeiriad e-bost: Ben.walkling@gov.wales

Rhif ffôn: 03000256755

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

European Innovation Partnership (EIP) Wales Evaluation –

Interviews with Knowledge and Exchange Hub staff and Innovation Brokers

The Welsh Government has commissioned Wavehill, a social and economic research consultancy to undertake an evaluation of the European Innovation Partnership (EIP) Wales scheme. The aim of this evaluation is to complete an independent assessment of the EIP scheme’s implementation and impact, for improving the scheme and providing an evidence base for future similar schemes.

As part of this evaluation, Wavehill will be gathering information through interviews. The purpose of these interviews will be to explore how your role within the EIP scheme supports the design, development and implementation throughout the lifetime of the projects.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government.

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Ioan Teifi:

E-mail address: ioan.teifi@wavehill.com

Telephone number: 02921 202 826

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

Welsh Government has provided your contact details (name, email address, telephone number, job title when relevant) to Wavehill for the purpose of completing interviews as part of an evaluation of the EIP scheme.

 • · Knowledge and Exchange Hub staff

 • · Innovation Broker of EIP Scheme

 

Welsh Government holds your contact details due to your involvement with Farming Connect or delivery of the EIP scheme.

This research does not require the collection of additional personal data from you except for your image if you agree to an interview being recorded. We wish to record interviews for operational reasons. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared during or following an interview.

 

As the evaluation is running for a two year period, you may be contacted for different purposes at the interim and / or final evaluation stages. You may also be invited to take part in follow-up or supplementary interviews. When you are contacted, the reason for this will be made clear to you. Your participation is voluntary and if you do not wish to take part at any stage or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this evaluation.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is ourpublic task; that is, exercising

our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to:

 • In an evaluation report assessing the implementation and impacts of the EIP scheme in Wales and published on the Welsh Government website

 • To inform future delivery of services or programmes

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

 

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during transcription will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this EIP Evaluation, you have the right:

 • To access a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Ben Walkling

E-mail address: Ben.walkling@gov.wales

Telephone number: 03000256755

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ,

 

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.