Gwerthusiad Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP) - Cyfweliadau â Rhanddeiliaid Allanol

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil gymdeithasol ac economaidd i gynnal gwerthusiad o Gynllun Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP). Nod y gwerthusiad hwn yw cwblhau asesiad annibynnol o weithrediad ac effaith y cynllun EIP, ar gyfer gwella'r cynllun a darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth am Gynllun EIP Cymru trwy gyfweliadau â rhanddeiliaid amaethyddol a Chynrychiolwyr Undebau Ffermio.

Pwrpas y cyfweliadau hyn yw sicrhau canfyddiadau rhanddeiliaid amaethyddol a chynrychiolwyr undeb ffermio o'r Cynllun EIP yng Nghymru, ac agweddau ehangach sy'n gysylltiedig â'r ymchwil hon.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Ioan Teifi

E-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 02921 202 826

 

Hybyseb Preifatrwydd

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i adnabod nhw yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

Mae Wavehill wedi nodi sefydliadau addas sy'n debygol o fod â ffynonellau mewnwelediad defnyddiol am y sector amaethyddol yng Nghymru a Chynllun Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP). Mae cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn a defnyddiwyd ar gael i'r cyhoedd trwy wefannau ac yn cynnwys:

 • Rhanddeiliaid Amaethyddol

 • Cynrychiolwyr Undebau Ffermio

 

Mae Wavehill yn defnyddio'r cyfeiriadau e-bost

cyhoeddus a'r rhifau ffôn hyn i gysylltu â'r unigolion sy'n ymwybodol o'r cynllun EIP a'i le yn Gyswllt Ffermio (Farming Connect). Os yw'n bosibl siarad â'r unigolyn perthnasol pan wneir yr alwad gychwynnol, dim ond gwybodaeth sefydliadol a'ch enw a gofnodir gan Wavehill heblaw os rydych yn cytuno i gyfweliad dilynol pryd y bydd eich gwybodaeth gyswllt hefyd yn cael ei chadw yn ystod y prosiect. Os nad yw'n bosibl siarad â'r unigolyn perthnasol ar unwaith, cofnodir manylion cyswllt i sicrhau y cysylltir â'r person cywir pan fydd Wavehill yn galw yn ôl yn hwyrach yn ogystal ar gyfer cyfweliadau yng nghamau diweddarach y prosiect lle rydych wedi cytuno i wneud hyn.

Pan fydd Wavehill yn cysylltu â chi, dywedir wrthych sut y cafwyd eich manylion cyswllt.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol a gallwch stopio ar unrhyw adeg wrth roi gwybod i ni a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Gan fod y gwerthusiad yn rhedeg am gyfnod o ddwy flynedd, gellir cysylltu â chi ar gyfer wahanol ddibenion yn y camau gwerthuso dros dro a / neu derfynol. Pan gysylltir â chi, bydd y rheswm am hyn yn cael ei egluro i chi.

Nid yw'n ofynnol i chi ddarparu unrhyw wybodaeth bersonol bellach fel rhan o'r cyfweliadau heblaw eich delwedd os ydych chi'n cytuno i'r cyfweliad gael ei recordio ar fideo. Efallai y bydd angen i ni recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Os yw hyn yn wir, byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn y cyfweliad, a bydd cyfle i chi ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os recordwyd cyfweliad, tynnir data personol yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn ystod neu yn dilyn y cyfweliadau.

Os byddwch chi'n codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Y sylfaen cyfreithiol  ar gyfer casglu'r data yma yw ein tasg gyhoeddus hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth weithredadwy am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon i:

 • Mewn adroddiad gwerthuso yn asesu gweithrediad ac effeithiau'r Cynllun EIP yng Nghymru ac a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru

 • Llywio darpariaeth gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol

 

Pa mor ddiogel yw'ch data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol o dan y gyfraith i ni wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt nac unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod chi. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod chi.

 

Eich Hawlian fel Unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r gwerthusiad hwn mae gennych chi'r hawl:

 • Cyrchu copi o'ch data eich hun;

 • Cael ni i gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data;

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu ;

 • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data ei ‘ddileu’ ; a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Enw: Emma Sullivan - Swyddog Ymchwil

Cyfeiriad e-bost: Emma.Sullivan@gov.wales

Rhif ffôn: 0300 0251492

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

European Innovation Partnership (EIP) Wales Evaluation - External Stakeholders Interviews

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill, a social and economic research consultancy to undertake an evaluation of the European Innovation Partnership (EIP) Wales Scheme. The aim of this evaluation is to complete an independent assessment of the EIP scheme’s implementation and impact, for improving the scheme and providing an evidence base for future similar schemes.

As part of this evaluation Wavehill will be gathering information on the EIP Wales Scheme through interviews with agricultural stakeholders and Farming Union Representatives.

The purpose of these interviews are to gain key agricultural stakeholder and farming union representative perceptions of the EIP Scheme in Wales, and wider aspects related to this research.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government.

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Ioan Teifi

E-mail address: ioan.teifi@wavehill.com

Telephone number: 02921 202 826

 

PRIVACY NOTICE

 

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

Wavehill have identified suitable organisations that are likely to have useful sources of insights about the agricultural sector in Wales and the European Innovation Partnership (EIP) Scheme. Publicly available mailbox email addresses and phone numbers have been identified linked to these organisations from their websites which include:

 • Agricultural Stakeholders

 • Farming Union Representatives

 

Wavehill are using these mailbox email addresses and phone numbers to make contact with the individuals who are aware of the EIP scheme and its place within Farming Connect. If it is possible to speak to the relevant individual when the initial call is made then only organisational information and your name will be recorded by Wavehill unless a follow up interview is agreed to when your contact information will also be retained during the project. If it is not possible to speak to the relevant individual immediately, contact details will be recorded to ensure that the correct person is contacted when Wavehill call back later as well as for interviews in the later stages of the project where you have agreed to this.

When you are contacted by Wavehill you will be told how your contact details were obtained.

Your participation is voluntary and at any time if you do not wish to take part please let us know and your details will be removed. As the evaluation is running for a two year period, you may be contacted for different purposes at the interim, and/or final evaluation stages. When you are contacted, the reason for this will be made clear to you.

You are not required to provide any further personal information as part of the interviews other than your image if you agree to the interview being video recorded. We may need to record interviews for operational reasons. If this is the case, we will make this clear to you before the interview, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the discussion to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If discussions are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared during or following the interviews.

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

 

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to:

 • In an evaluation report assessing the implementation and impacts of the EIP Scheme in Wales and published on the Welsh Government website

 • To inform future delivery of services or programmes

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

 

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details or any identifiable information. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

 

How long do we keep your personal data?

 

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation you have the right:

 • To accessa copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

 

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Emma Sullivan - Research Officer

E-mail address: Emma.Sullivan@gov.wales

Telephone number: 0300 0251492

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.