Gwerthusiad o Wasanaethau Cymorth Busnes yng Nghymru a ariennir gan ERDF – Cyfweliadau â Rhanddeiliaid a Buddiolwyr 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Wasanaethau Cymorth Busnes yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF). Nod y gwerthusiad hwn yw deall rheolaeth a chyflwyniad Gwasanaethau Cymorth Busnes a ariennir gan ERDF yng Nghymru, asesu ei berfformiad yn erbyn ei allbynnau ac amcanion datganedig ac archwilio canlyniadau ac effaith ehangach. Fel rhan o'r gwerthusiad yma rydym am siarad â sefydliadau rhanddeiliaid a buddiolwyr. 

 

Nod y cyfweliad yw casglu tystiolaeth a safbwyntiau gan sefydliadau rhanddeiliaid a buddiolwyr ar ba mor dda y cafodd y rhaglen ei rhedeg, i ba raddau y mae’r rhaglen wedi cyflawni ei nodau, a sut y gallai’r rhaglen esblygu. 

 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarparwyd drwy’r cyfweliadau, ac yn gwneud y data crai yn ddienw, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru. 

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru. 

 

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

 

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil yma efo Wavehill yw Oliver Allies 

E-bost: oliver.allies@wavehill.com  

Rhif Ffôn: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD 

 

Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth yma? 

 

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) fel “unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i'w adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr”. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi eich manylion cyswllt i Wavehill. Nodwyd eich sefydliad a’ch manylion cyswllt o ddata a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru fel rhan o’r broses ymgeisio ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Busnes, neu drwy adroddiadau cynnydd prosiect a gyflwynwyd gan sefydliadau buddiolwyr. Yn ystod y prosesau hyn, gwnaethoch gytuno y gallai sefydliadau ymchwil cymdeithasol cymeradwy gael mynediad at eich manylion, er mwyn cynnal gwaith ymchwil, dadansoddi neu fonitro cyfle cyfartal ar gyfer gwasanaeth Busnes Cymru. 

 

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os ydych dim eisiau cymryd rhan neu dderbyn mwy o e-byst atgoffa yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad yma y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn. 

 

Nid yw'r ymchwil yma yn gofyn am unrhyw ddata personol ychwanegol. Os byddwch yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o’r ymchwil ni fyddwn yn ei ddefnyddio i’ch adnabod o’r ymatebion a roddwch, nac i gysylltu eich hunaniaeth â nhw. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy yn cael ei dileu a bydd canlyniadau'n cael eu gwneud yn ddienw. 

 

Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o ddata'r ymchwil. 

 

Beth yw'r sail gyfreithlon dros ddefnyddio'ch data? 

 

Y Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. 

 

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y bydd y wybodaeth a gasglwyd yn cael ei defnyddio: 

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r Gwasanaethau Cefnogi Busnes. 

 • Penderfynu pa Wasanaethau Cefnogi Busnes ddylai barhau yn y dyfodol. 

 • Deall y ffyrdd gorau i Lywodraeth Cymru gynorthwyo Busnesau a chefnogi strategaethau economaidd rhanbarthol neu drefol yng Nghymru. 

 

Pa mor ddiogel yw unrhyw ddata personol a gyflwynir? 

 

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill gan Lywodraeth Cymru bob amser yn cael ei storio mewn ffolder ‘storfa ddata diogel’ ar weinydd Wavehill. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Bydd gwaith papur y prosiect yn cael ei gadw dan glo yn swyddfeydd Wavehill. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'. 

 

Mae Wavehill wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad rheolau, bydd Wavehill yn adrodd am hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny. 

 

Bydd Wavehill yn defnyddio'r data i gynhyrchu adroddiad i Lywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol. 

 

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol? 

 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw wedi’i ddileu eisoes yn ystod dadansoddi data yn cael ei ddileu tri mis ar ôl diwedd y contract. 

 

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych chi. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o'r set ddata hon. 

Hawliau Unigol 

 

O dan GDPR y DU, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r prosiect hwn. Mae gennych yr hawl:

 

 • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;  

 • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw; 

 • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu; 

 • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac 

 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. 

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk 

 

Gwybodaeth Bellach 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data y DU, cysylltwch â: 

Andrew Booth (Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru) 

E-bost: andrew.booth@gov.wales 

Rhif Ffôn 03000 250282  

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:  

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,  

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

Evaluation of ERDF funded Business Support Services in Wales – Stakeholder and Beneficiary Interviews 

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of European Regional Development Fund (ERDF) funded Business Support Services in Wales. This aim of this evaluation is to understand the management and delivery of ERDF funded Business Support Services in Wales, assess its performance against its stated outputs and objectives and explore wider outcomes and impact. As part of this evaluation we wish to speak to stakeholder and beneficiary organisations. 

 

The interview aims to gather evidence and views from stakeholder and beneficiary organisations on how well the programme has been run, the degree to which the programme’s has delivered its goals, and how the programme could evolve.  

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government. 

 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government. 

 

Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies. 

 

The contact for this research at Wavehill is Oliver Allies 

E-mail address: oliver.allies@wavehill.com  

Telephone number: 01545 571711 

PRIVACY NOTICE 

 

What personal data do we hold and where do we get this information? 

 

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier”. 

 

Welsh Government have provided your contact details to Wavehill. Your organisation and contact details were identified from data submitted to Welsh Government as part of the application process for Business Support Services, or via project progress reports submitted by beneficiary organisations. During these processes you agreed that your details may be accessed by approved social research organisations, to carry out research, analysis or equal opportunities monitoring of the Business Wales service. 

 

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use your email address and telephone number for the purposes of this evaluation. 

 

This research does not require the collection of additional personal data from you. If you choose to provide additional personal data as part of the research we will not use it to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. Any personally identifiable information will be deleted and results will be made anonymous.  

 

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.  

 

What is the lawful basis for using your data? 

 

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government. 

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. For example, the information collected might be used:  

 • To decide whether changes need to be made to the Business Support Services. 

 • To decide which Business Support Services should continue in the future. 

 • To understand the best ways for Welsh Government to assist in Businesses and support regional or urban economic strategies in Wales. 

 

How secure is any personal data submitted? 

 

Personal information provided to Wavehill by the Welsh Government is always stored in a ‘secure data store’ folder on Wavehill’s server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project.  The project’s paper work will be kept under lock in Wavehill’s offices. Wavehill has Cyber Essentials certification. 

 

Wavehill have put in place procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  

 

Wavehill will use the data to produce a report for Welsh Government. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.  

 

How long do we keep your personal data?  

 

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data analysis will be deleted three months after the end of the contract. 

 

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details will be deleted from this dataset. 

 

Individual Rights 

 

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation, you have the right to: 

 • Access  a copy of your own data;  

 • Require us to rectify inaccuracies in that data; 

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances); 

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and 

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection. 

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk 

 

Further Information 

 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact: 

Andrew Booth (Knowledge and Analytical Services, Welsh Government)  

Email: andrew.booth@gov.wales 

Telephone 03000 250282  

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:  

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ 

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.