Gwerthusiad o Fusnesau a Gefnogir gan ERDF – Cyfweliadau Astudiaethau Achos

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o gymorth ERDF ar gyfer Busnes yng Nghymru yn ystod cyfnod rhaglen 2014-2020. Nod y gwerthusiad hwn yw ymchwilio'r canlyniadau a gyflawnwyd gan y busnesau sydd wedi cael cymorth gan y Rhaglenni. At hynny, bydd y gwerthusiad yn galluogi asesiad a yw'r ymyriadau a ariennir gan y Rhaglenni yn cael effaith ac i ba raddau. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau a gynhelir dros y ffôn neu alwad fideo Microsoft Teams. Pwrpas y cyfweliadau hyn yw cynhyrchu astudiaethau achos prosiect.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarparwyd drwy’r cyfweliadau ac yn gwneud y data crai yn ddienw, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Lywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw Oliver Allies.

Cyfeiriad e-bost:oliver.allies@wavehill.com

Rhif Ffôn: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth yma?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i'w adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr’.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi manylion cyswllt i Wavehill. Bydd y data hwn ond yn cynnwys eich enw, y sefydliad rydych yn gweithio iddo, eich rôl yn y sefydliad hwnnw a'ch cyfeiriad e-bost a/neu rif ffôn.

Mae Llywodraeth Cymru yn cadw’r manylion hyn oherwydd:

 • Rydych wedi chware rôl mewn cyflawni/rheoli neu fonitro prosiect a gymeradwywyd o dan Raglenni ERDF 2014-2020.

 • Mae eich busnes wedi cael cymorth drwy brosiect a ariennir gan ERDF. Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i Fuddiolwyr sy’n cyflawni prosiectau a gymeradwywyd o dan Raglenni ERDF 2014-2020 gasglu data manwl am bob menter (h.y. pob busnes sy’n elwa’n uniongyrchol o gymorth ERDF).

 

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am gasglu unrhyw ddata personol ychwanegol. Ni fydd y cyfweliadau ffôn a galwadau fideo Teams Microsoft yn cael eu recordio'n electronig. Ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a gymerir yn ystod y cyfweliadau.

 

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu gael nodyn atgoffa yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn.

 

Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o ddata'r ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithlon dros ddefnyddio'ch data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth. Gallai’r wybodaeth a gasglwyd yn yr ymchwil hwn, er enghraifft, gael ei defnyddio i:

 • Deall ehangder y prosiectau sydd wedi'u hariannu.

 • Ymchwilio sut mae'r cymorth a ddarperir gan brosiectau a ariennir gan ERDF wedi helpu busnesau.

 • Datblygu argymhellion ar gyfer rhaglenni ariannu yn y dyfodol.

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn adrodd am hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol dan y gyfraith i ni wneud hynny.

Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwyd i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych.

Eich Hawliau fel unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o’r [prosiect] hwn, mae gennych yr hawl:

 • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

 • I ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw;

 • (Mewn rai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data ;

 • (Mewn rai amgylchiadau) Cael eich data ei 'ddileu' ; a

 • Cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan:www.ico.org.uk

 

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Laura Bloomfield

Cyfeiriad e-bost: Laura.Bloomfield@gov.wales

Rhif Ffôn: 03000625642

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Evaluation of ERDF Supported Businesses – Case Study Interviews

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of ERDF support for Business in Wales during the 2014-2020 programme period. The aim of this evaluation is to investigate the outcomes achieved by the businesses which have been assisted by the Programmes. Furthermore, it will allow for the exploration of whether the interventions funded by the Programmes are having an impact and to what extent. As part of this evaluation, Wavehill will be gathering information through interviews conducted via telephone or Microsoft Teams video call. The purpose of these interviews is to produce project case studies.

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by the Welsh Government.

Your Participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Oliver Allies.

E-mail address: oliver.allies@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

 

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

Welsh Government have provided Wavehill with contact details. This data will only include your name, the organisation you work for, your role in that organisation and your email address and/or telephone number.

 

Welsh Government hold these details because:

 • You are involved in delivering/managing or monitoring a project approved under the 2014-2020 ERDF Programmes.

 • Your business has received support via an ERDF funded project. Welsh Government requires Beneficiaries delivering projects approved under the 2014-2020 ERDF Programmes to collect detailed data about each enterprise (i.e. each business that benefits directly from ERDF support).

 

This research does not require the collection of additional personal data from you. Both the telephone and Microsoft Teams video call interviews will not be electronically recorded. Personal data will not be included in written notes taken during the interviews.

 

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed. Wavehill will only use email addresses and telephone numbers for the purposes of this evaluation. 

 

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used to:

 • Understand the breadth of projects that have been funded.

 • Investigate how the support provided by ERDF funded projects has helped businesses.

 • Develop recommendations for future funding programmes.

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

 

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right:

 • To access a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Laura Bloomfield

E-mail address: Laura.Bloomfield@gov.wales

Telephone number: 03000625642

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.