Gwerthusiad Clwstwr Uwchraddion Cynaliadwy Bwyd a Diod Cymru 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil gymdeithasol ac economaidd i gynnal gwerthusiad o Clwstwr Uwchraddion Cynaliadwy Bwyd a Diod Cymru. Nod y gwerthusiad hwn yw cwblhau asesiad annibynnol o weithrediad ac effaith y cynllun. 

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy arolwg i ddod i ddeall eich barn a'ch profiad o'r cynllun, a'i ganlyniadau a'i effeithiau. 

BIC Innovation yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy arolwg ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â BIC Innovation. 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect o bosib yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir mewn cyhoeddiadau Wavehill a BIC Innovation. 

  

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru. 

  

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw: Ioan Teifi 

Cyfeiriad e-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 02921 202 826 

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon? 

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’. 

Lle rydych wedi'ch adnabod fel person a oedd wedi cofrestru gyda’r Clwstwr Uwchraddion Cynaliadwy, yna cedwir eich gwybodaeth gyswllt gan BIC Innovation ac mae hwn wedi'i basio i Wavehill i gynnal arolwg ar ran BIC Innovation. Dim ond at ddibenion cysylltu â chi i gymryd rhan yn yr arolwg y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn.

Byddwch hefyd o bosib yn cael ei gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg dilynol yng nghamau olaf y gwerthusiad gan ein bod am gasglu gwybodaeth bellach yn ymwneud â chanlyniadauy prosiect. 

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan ar unrhyw adeg neu ddim eisiau derbyn nodiadau atgoffa yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddol , neu nodwch fel rhan o gwblhau'r arolwg cyntaf, a bydd eich manylion yn cael eu dileu. 

Ni chasglir unrhyw ddata personol pellach yn ystod yr arolwg cychwynnol na'r arolwg terfynol. 

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil. 

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data? 

Y sylfaen gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw eich cydsyniad (consent). 

 

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon mewn adroddiad gwerthuso yn asesu gweithrediad ac effeithiau'r cynllun ac i lywio darpariaeth gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol 

Pa mor ddiogel yw eich data personol? 

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'. 

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR y DU ac yn cwrdd â'n disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r meddalwedd (e.e. mae'r holl ddata'n cael ei brosesu o fewn yr AEE). 

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn adroddi hyn i BIC Innovation a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol trwy'r gyfraith i ni wneud hyn. 

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd y data yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth a gellir ei defnyddio i adnabod chi mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol. 

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol? 

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i BIC Innovation, ond ni fydd hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod chi. 

Eich Hawliau fel Unigolyn 

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r [prosiect] hwn, mae gennych chi'r hawl:   

  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun; 

  • I gael ni i  gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data; 

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data ; 

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data ei ‘ddileu’; a 

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. 

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk

 

Gwybodaeth Bellach 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â: 

Enw: Linda Grant 

Ebost: linda.grant@bic-innovation.com 

Rhif Ffôn: 01656 475005 

Food and Drink Wales Sustainable Scale-up Cluster Evaluation  

 

BIC Innovation have commissioned Wavehill, a social and economic research consultancy to undertake an evaluation of the Food and Drink Wales Sustainable Scale-up Cluster. The aim of this evaluation is to complete an independent assessment of scheme implementation and impact within Wales.  

As part of this evaluation, Wavehill will be gathering information through a survey to gain an understanding of your opinions and experience of the scheme, and its outcomes and impacts.

  

BIC Innovation is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through survey and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government. 

 

The information collected during the project may be included in publications by Wavehill and BIC Innovation.

 

Your participation in this research is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies. 

The contact for this research at Wavehill is: Ioan Teifi  

E-mail address: ioan.teifi@wavehill.com 

Telephone number: 02921 202 826 

What personal data do we hold and where do we get this information? 

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

 

Where you have been identified as a person who had registered with the Sustainable Scale-up Cluster, then your contact information is held by BIC Innovation and this has been passed to Wavehill to conduct a survey on their behalf. Wavehill will only use your email address and telephone number for the purposes of contacting you to take part in the survey. 

You will also be invited to take part in a follow-up survey in the final stages of the evaluation as we wish to gather further information relating to project outcomes. 

 

Your participation is voluntary and if you do not wish to take part at any stage or be sent reminders then please reply to the invitation email, or indicate as part of completing the first survey, and your details will be removed.  

No further personal data will be collected during either the initial or final survey.  

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data. 

What is the lawful basis for using your data? 

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is through your consent.  

Participation is completely voluntary. The information collected in this research might be used to inform an evaluation report assessing the implementation and impacts of the Sustainable Scale-up Cluster and inform future delivery of services or programmes. 

How secure is your personal data? 

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.  

When conducting surveys, Wavehill use a survey software programme called Qualtrics. We have ensured that Qualtrics is UK GDPR compliant and meets our expectations in terms of the security of any data collected via the software (e.g. all data is processed within the EEA). 

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to BIC Innovation who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.  

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report. This report will not include any information that could be used to identify individual participants. 

 

How long do we keep your personal data?  

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

 

Individual rights 

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this [project], you have the right: 

  • To access a copy of your own data;  

  • For us to rectify inaccuracies in that data; 

  • To object to or restrict processing (in certain circumstances); 

  • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and 

  • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection. 

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk 

 

Further Information 

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by BIC Innovation or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact: 

Name: Linda Grant 

E-mail address: linda.grant@bic-innovation.com 

Telephone number: 01656 475005