Hysbysiad Preifatrwydd: Arolwg i Werthuso Cynllun Blychau Bwyd Llywodraeth Cymru

Mae’r hysbysiad hwn yn esbonio sut y byddwn yn defnyddio’ch data, a’ch hawliau.  Gwneir yr hysbysiad o dan Erthyglau 13 a/neu 14 o’r Rheoliad Cyffredinol ar gyfer Diogelu Data (GDPR).

Er mwyn helpu pobl fregus y gofynnwyd iddynt hunanynysu yn ystod pandemig Covid-19 (coronafeirws) (gan gynnwys y rheini y gofynnwyd iddynt mewn llythyr oddi wrth y Prif Swyddog Meddygol i warchod eu hunain), cynhaliodd Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid yn y sector cyhoeddus gynllun i gyflenwi parseli bwyd hanfodol.  Mae’r cynllun hwnnw bellach wedi dod i ben, felly mae Llywodraeth Cymru’n ei werthuso i ddysgu oddi wrtho rhag ofn y bydd angen cynnal cynllun tebyg yn y dyfodol.  Fel rhan o’r gwerthusiad, bydd rhaid prosesu data personol am y rheini gafodd parseli bwyd.  Caiff y data eu casglu trwy arolwg ar-lein.  

Llywodraeth Cymru fydd rheolydd y data personol y bydd yn eu casglu.  Byddwn yn prosesu’r data i gyflawni’n dyletswydd swyddogol gan ddefnyddio’r awdurdod sydd wedi’i roi i ni.  Os bydd y data yn perthyn i gategori arbennig (yn enwedig data sensitif e.e. data iechyd), byddwn yn eu prosesu er y budd cyhoeddus a ddaw o ddiogelu pobl fregus.

Bydd Llywodraeth Cymru’n prosesu’ch data at ddiben eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg ac wedi ichi gwblhau’r arolwg, byddwn yn dileu unrhyw wybodaeth bersonol all datgelu pwy ydych ac yn rhoi’r data di-enw i gontractwr 3ydd parti. Mae’r contractwr hwnnw wedi cael y gwaith o werthuso’r cynllun cyflenwi blychau bwyd hanfodol er mwyn helpu Llywodraeth Cymru rhag ofn y bydd gofyn iddi gynnal cynllun tebyg eto yn y dyfodol.

Bydd yr wybodaeth bersonol a ddefnyddir i gysylltu â chi am yr arolwg yn cael ei chadw am 1 mis.  Ar ôl hynny, caiff yr wybodaeth bersonol ei difetha’n ddiogel. Ni wnaiff Llywodraeth Cymru rannu gwybodaeth bersonol all datgelu pwy ydych â 3ydd parti.  Dim ond data di-enw a rennir, er mwyn cynhyrchu adroddiad gwerthuso.  Caiff yr adroddiad ei ddefnyddio’n fewnol gan Lywodraeth Cymru’n unig.  Bydd Llywodraeth Cymru’n cadw’r adroddiad di-enw hwn am 3 blynedd yn unol â pholisi cadw gwybodaeth Llywodraeth Cymru.

O dan y GDPR, mae gennych yr hawliau isod o ran yr wybodaeth bersonol y byddwch wedi’i rhoi i ni.  Mae gennych yr hawl yn benodol:

•         I weld copi o’ch data;

•         I’n cael i gywiro data anghywir;

•         I wrthwynebu prosesu’r data neu gyfyngu ar y prosesu hwnnw (o dan rai amgylchiadau);

•         I gael y data wedi’u ‘dileu’ (o dan rai amgylchiadau); ac i

•         Cwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), eich rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma’r manylion i gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

 

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych gwestiynau ynghylch sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r data y byddwch wedi’u darparu neu sut yr ydych am arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol ar gyfer Diogelu Data, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

Privacy Notice: Survey to Evaluate the Welsh Government Food Box Scheme

This notice sets out how we will use your data, and your rights. It is made under Articles 13 and/or 14 of the General Data Protection Regulation (GDPR).

In order to provide support to vulnerable people (including those asked to shield themselves in a letter from the Chief Medical Officer) who were asked to self-isolate during the Covid 19 (coronavirus) pandemic, the Welsh Government and public sector partners officiated and managed an essential food parcel supplies scheme. This scheme has now ended and so the Welsh Government is undertaking an evaluation to learn from it in case a future scheme is ever needed. This evaluation will require personal identifiable data of recipients of the food parcels to be processed. The data will be collected from an online survey.  

The Welsh Government will continue to be the data controller for the personal data it collects.  We will process this data to fulfil our official duty using the authority vested in us. Where the information amounts to special category data (particularly sensitive data e.g. health data) we will process it in the substantial public interest of protecting vulnerable people.

The Welsh Government will process your data in order to invite you to take part in the survey and once you have completed the survey we will remove personal information that would identify you and then pass the anonymised data onto a 3rd party contractor. This contractor has been tasked to evaluate the essential food box supplies scheme to help inform Welsh Government should similar interventions be required again in the future.

The personal information used to contact you about this survey will be retained for a period of 1 month. After this time personal data will be securely destroyed.

Welsh Government will not be sharing your personal identifiable information with 3rd parties. We will only share anonymised data which will be used to produce an evaluation report. This report will be for internal Welsh Government use only. This anonymised report will be held by Welsh Government and retained for 3 years in line with the Welsh Governments information retention policy. 

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide us to enable to support you, specifically you have the right:

•         To access a copy of your own data;

•         For us to rectify inaccuracies in that data;

•         To object to or restrict processing (in certain circumstances);

•         For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

•         To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further information

If you have any further questions about how the data provided will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact the Welsh Government’s Data Protection Officer at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ,

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.