Datganiad Preifatrwydd ar gyfer gwerthusiad o Cymru Fyd-eang, Darganfod Cwmpas y Datganiad Preifatrwydd:

 

Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn ymdrin â thair agwedd o’r gwerthusiad am y rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod, yn benodol:

• Arolwg cyn gadael ar gyfer cyfranogwyr;

• Arolwg ar ôl cwblhau ar gyfer cyfranogwyr;

• Arolwg rheolydd ar gyfer unigolion oedd ddim wedi cymryd rhan

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

 

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad o'r rhaglen Cymru Fyd-eang  Darganfod ar ran Cyngor Prydain Cymru. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i helpu Cyngor Prydain Cymru, yn ogystal â chyllidwyr y rhaglen hon - Llywodraeth Cymru a Chymru Fyd-eang - i ddeall y gwahaniaeth y mae'n ei wneud, ac i ddysgu o'r profiad o gyflwyno'r rhaglen.

Mae Cymru Fyd-eang  Darganfod yn rhaglen a ariennir gan Gyngor Prydain Cymru sydd â'r nod o gynyddu nifer yr israddedigion sy'n hanu o Gymru sy'n astudio ym mhrifysgolion Cymru i ymweld â gwledydd tramor ar gyfer astudio, gweithio neu wirfoddoli yn ystod eu hastudiaethau.

Mae'r prifysgolion wedi cysylltu ag unigolion i gymryd rhan yn yr arolwg oherwydd byddant yn cymryd rhan / eisoes wedi cymryd rhan mewn ymweliad a gefnogir gan y rhaglen, neu gofynnwyd iddynt gymryd rhan yn y grŵp rheolydd. Fodd bynnag, mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio ag ymgysylltu â'r ymchwil cyn neu yn ystod yr arolwg a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r arolwg yn cael ei dileu cyn ei dadansoddi. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn unrhyw ffyrdd a allai arwain at Gyngor Prydain Cymru, Llywodraeth Cymru neu unrhyw un arall adnabod chi. Bydd y data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel tan chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad (tua mis Rhagfyr 2021) a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y bydd y data yn cael ei ddefnyddio, yn benodol gwerthusiad o Gymru Fyd-eang, Darganfod.

 

Os mae gennych unrhyw gwestiynau am y gwerthusiad gallwch gysylltu â Tom Marshall efo Wavehill ar (tom.marshall@wavehill.com) neu Maija Evans efo Cyngor Prydain Cymru (globalwalesdiscover@britishcouncil.org).

O dan ddeddfwriaeth diogelu data'r DU (GDPR), mae gennych yr hawl:

 • Cyrchu'ch data personol a gedwir gan Sefydliadau Addysg Uwch sy'n cymryd rhan.

 • Ei gwneud yn ofynnol i Sefydliadau Addysg Uwch sy'n cymryd rhan gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

 • (Mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data.

 • (Mewn rhai amgylchiadau) gael y data eu ‘ddileu’.

 • Cysylltwch efo'r brifysgol a gysylltodd â chi am yr arolwg os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sydd y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu efo Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch i: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth Bellach

 

1. Beth yw’r gwerthusiad o’r rhaglen Cymru Fyd-eang, Darganfod?

Mae Cyngor Prydain Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'i raglen Cymru Fyd-eang Darganfod. Fel rhaglen beilot, a ddyluniwyd i brofi a yw cefnogi ymweliadau tymor byr i wledydd tramor yn annog mwy o gyfranogiad mewn symudedd rhyngwladol. Mae gwerthuso'n ganolog i nodau Cymru Fyd-eang Darganfod.

 

Bydd gwerthuso yn helpu Llywodraeth Cymru i ddeall y gwahaniaeth mae’r buddsoddiad hwn wedi'i wneud, yn ogystal â rhoi adborth gwerthfawr i Gyngor Prydain Cymru a’r prifysgolion am ddarparu’r rhaglenni yn y dyfodol.

 

Mae'r gwerthusiad yma yn canolbwyntio'n benodol ar effaith y rhaglen ar gyfranogwyr, ac a yw’r cyfranogiad yn arwain at:

 • Ymdeimlad cynyddol o ddinasyddiaeth fyd-eang;

 • Gwell sgiliau meddal (neu gyflogadwyedd) fel hyder a gwytnwch;

 • Gwell canlyniadau tymor hir (gan gynnwys canlyniadau cyflogaeth).

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r holiaduron?

Bwriad yr arolwg yw helpu Wavehill i ddeall profiad cyfranogwyr wrth gymryd rhan mewn Cymru Fyd-eang Darganfod. Y bwriad yw darganfod:

 • Cymhelliant cyfranogwyr i gymryd rhan yn Gymru Fyd-eang Darganfod;

 • Profiadau cyfranogwyr o wneud cais am gefnogaeth Cymru Fyd-eang Darganfod;

 • Profiadau cyfranogwyr yn ystod y profiadau o ymweld gwledydd tramor.

 • Canfyddiadau cyfranogwyr o'r gefnogaeth a ddarperir cyn, yn ystod ac ar ôl y profiad o ymweld gwledydd tramor.

Yn ogystal â hyn, mae'r arolwg yn gofyn cwestiynau i gyfranogwyr a phobl oedd ddim wedi cymryd rhan er mwyn deall effeithiau'r rhaglen ar:

 • Canfyddiadau o ryngwladoliaeth

 • Sgiliau meddal (cyflogadwyedd);

 • Tebygolrwydd o fyw, gweithio neu astudio dramor yn y dyfodol.

3. Beth yw data personnol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, nail ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

 

Cesglir data personol er mwyn dosbarthu holiadur dilynol i gyfranogwyr ac i weinyddu raffl.

 

4. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir?

Y sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data yw cydsyniad, a ddarperir gan gyfranogwyr yr holiaduron.

 

5. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion?

Defnyddir y data er mwyn cyfrannu at werthusiad o'r rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod. Trwy gymryd rhan, byddwch yn helpu Cyngor Prydain Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Sefydliadau Addysg Uwch i ddysgu am y canlyniadau sy'n deillio o'r rhaglen, pa agweddau'r rhaglen a weithiodd yn dda a pha rai na wnaeth, yn ogystal â meysydd y gall y rhaglen wella.

6. Pwy sydd â mynediad at y data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd data dienw yn cael ei ddefnyddio gan y tîm gwerthuso yn Wavehill. Ni fydd e'n bosib i adnabod unigolion o'r data yma yn ystod y dadansoddiad ac ni fydd y data hwn yn cael ei drosglwyddo i unrhyw un yn ei ffurf amrwd. Bydd yr holl ddata crai yn cael ei ddileu chwe mis ar ôl cwblhau'r gwerthusiad, ac rydyn yn credu bydd hyn yn digwydd tua mis Rhagfyr 2021.

Global Wales Discover Evaluation Privacy Notice

Scope of this Privacy Notice:

This privacy notice covers three aspects of the Global Wales Discover evaluation, specifically:

 • A pre-departure survey for participants;

 • A post-completion survey for participants;

 • A control survey for non-participants

 

How we hold and process your information

 

Wavehill is undertaking an evaluation of the Global Wales Discover programme on behalf of British Council Wales. The information gathered will be used to help British Council Wales, as well as the funders of this programme- Welsh Government and Global Wales- understand the difference that it makes, and to learn from the experience of delivering the programme.

Global Wales Discover is a British Council Wales-funded programme aimed at increasing the number of Welsh-domiciled undergraduates studying at Welsh universities undertaking international mobilities for study, work or volunteering during their studies.

Individuals have been contacted to participate in the survey by their university because they will be taking part/have already taken part in a mobility supported by the programme, or they have been asked to participate in the control group. Participation in the survey is, however, voluntary. You can decide to not engage with the research before or during survey and can choose to not answer certain questions if you prefer.

 

Any personal information collected as part of the survey will be removed prior to analysis. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you being identified by British Council Wales, Welsh Government or anyone else. The anonymised data will be held securely until six months after the completion of the evaluation (currently due December 2021) and will only ever be used for non-commercial research purposes, specifically the evaluation of Global Wales Discover.

 

If you have any questions about the evaluation, please contact Tom Marshall at Wavehill (tom.marshall@wavehill.com)  or Maija Evans at British Council Wales (globalwalesdiscover@britishcouncil.org).

Under the UK data protection legislation (GDPR), you have the right:

 • To access your personal data held by participating HEIs.

 • To require participating HEIs to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the university that contacted you about the survey if you wish to do any of these things.

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

1. What is the Global Wales Discover evaluation?

British Council Wales has commissioned Wavehill to carry out an evaluation of its Global Wales Discover programme. As a pilot programme, designed to test whether supporting short-term mobilities encourage greater participation in international mobility, evaluation is central to the aims of Global Wales Discover.

Evaluation will help Welsh Government to understand the difference that making this investment has made, as well as feeding back lessons about programme delivery to British Council Wales and the universities involved in delivering the programme.

This evaluation is focusing particularly on the programme’s impact on participants, and whether participation leads to:

 • An increased sense of global citizenship;

 • Improved soft (or employability) skills such as confidence and resilience;

 • Improved long-term outcomes (including employment outcomes and earnings).

 

2. What type of information is collected through the surveys?

The surveys is intended to help Wavehill understand the experience of participants in taking part in a Global Wales Discover. It is intended to discover:

 • Participants’ motivation for taking part in Global Wales Discover;

 • Participants’ experiences of applying for Global Wales Discover support;

 • Participants’ experiences during the mobility;

 • Participants’ perceptions of the support provided before, during and after the mobility.

 

In addition to this, the survey asks questions of both participants and non-participants in order to understand the programme’s impacts on:

 • Perceptions of internationalism;

 • Soft (employability) skills;

 • Likelihood of living, working or studying abroad in the future.

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

Personal data is collected in order to distribute a follow-up survey to participants and to administer a prize draw.

 

4. What is the legal basis for collecting and processing the data collected?  

The legal basis for collecting and processing data is consent, provided by survey participants.

 

5. What is the purpose of processing your answers?

The data is used in order to contribute to the evaluation of Global Wales Discover. By taking part, you will be helping British Council Wales, the Welsh Government and participating HEIs to learn about the outcomes resulting from the programme, which aspects of delivery worked well and which did not, as well as about areas in which the offer can be improved.

6. Who has access to the data collected through the survey?

Anonymised data will be used by the evaluation team at Wavehill. You will not be identifiable from this data during analysis and this data will not be passed on to anyone in its raw form. All raw data will be deleted six months after the completion of the evaluation, which is currently due to end in December 2021.

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB