Datganiad Preifatrwydd ar gyfer gwerthusiad o Cymru Fyd-eang, Darganfod 

Cwmpas y Datganiad Preifatrwydd: 

 

Cyflwyniad: 

 

Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn ymdrin â pedwar agwedd o’r gwerthusiad am y rhaglen Cymru Fyd-eang Darganfod, yn benodol: 

 • Arolwg cyn gadael ar gyfer cyfranogwyr; 

 • Arolwg ar ôl cwblhau ar gyfer cyfranogwyr; 

 • Arolwg rheolydd ar gyfer unigolion oedd ddim wedi cymryd rhan 

 • Cyfweliadau manwl gyda chyfranogwyr Cymru Fyd-eang, Darganfod 

 

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch: 

 

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad o'r rhaglen Cymru Fyd-eang  Darganfod ar ran British Council Cymru. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i helpu British Council Cymru, yn ogystal â chyllidwyr y rhaglen hon - Llywodraeth Cymru a Chymru Fyd-eang - i ddeall y gwahaniaeth y mae'n ei wneud, ac i ddysgu o'r profiad o gyflwyno'r rhaglen. 

Mae Cymru Fyd-eang, Darganfod yn rhaglen a ariennir gan British Council Cymru sydd â'r nod o gynyddu nifer yr israddedigion sy'n hanu o Gymru sy'n astudio ym mhrifysgolion Cymru i ymweld â gwledydd tramor ar gyfer astudio, gweithio neu wirfoddoli yn ystod eu hastudiaethau. 

Mae'r prifysgolion wedi cysylltu ag unigolion i gymryd rhan yn yr ymchwil oherwydd byddant yn cymryd rhan / eisoes wedi cymryd rhan mewn ymweliad a gefnogir gan y rhaglen, neu gofynnwyd iddynt gymryd rhan yn y grŵp rheolydd. Fodd bynnag, mae cymryd rhan yn yr ymchwil yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio ag ymgysylltu â'r ymchwil cyn neu yn gallwch dewis tynnu'n ôl o'r ymchwil ar unrhyw adeg  a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych. 

 

Bydd eich atebion i'r holiadur yn cael eu trosglwyddo i British Council Cymru, ond ni fyddant yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd y gellir arwain i unrhyw un eich adnabod. Bydd y data yn cael ei gadw'n ddiogel gan Wavehill am tua chwe mis ar ôl diwedd y gwerthusiad (tua mis Rhagfyr 2021). Ar ddiwedd y gwerthusiad, bydd y data'n cael ei storio'n ddiogel gan British Council Cymru am 10 mlynedd. Bydd y data dim ond cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil anfasnachol, yn benodol dim ond fel gwerthusiad o Gymru Fyd-eang, Darganfod. 

 

Os mae gennych unrhyw gwestiynau am y gwerthusiad gallwch gysylltu â Tom Marshall efo Wavehill ar (tom.marshall@wavehill.com) neu Maija Evans efo Cyngor Prydain Cymru (globalwalesdiscover@britishcouncil.org). 

Mae Wavehill yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data'r DU a byddwn yn prosesu'ch data gyda'ch caniatâd, y gofynnir ichi ei ddarparu yng Nghwestiwn 2. Heb eich caniatâd ni allwch gymryd rhan yn yr arolwg.

 

Mae gennym rwymedigaeth gontractiol i'ch hysbysu bod gennych yr hawl o dan ein contract gyda British Council Cymru: 

 • I gael mynediad at eich data personol sydd gennym ni. 

 • Ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data. 

 • Gwrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu o'ch data 

 • (O dan rai amgylchiadau) i'ch data gael ei ‘ddileu’. 

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sydd y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu efo Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch i: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

 

1. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r holiaduron a’r cyfweliadau? 

Bwriad yr holiaduron yw i yw helpu British Council Cymru a chyllidwyr y rhaglen i ddeall profiad cyfranogwyr wrth gymryd rhan mewn Cymru Fyd-eang Darganfod. Y bwriad yw darganfod: 

 • Cymhelliant cyfranogwyr i gymryd rhan yn Gymru Fyd-eang Darganfod; 

 • Profiadau cyfranogwyr o wneud cais am gefnogaeth Cymru Fyd-eang Darganfod; 

 • Profiadau cyfranogwyr yn ystod y profiadau o ymweld gwledydd tramor. 

 • Canfyddiadau cyfranogwyr o'r gefnogaeth a ddarperir cyn, yn ystod ac ar ôl y profiad o ymweld gwledydd tramor. 

 

Yn ogystal â hyn, mae'r arolwg yn gofyn cwestiynau i gyfranogwyr a phobl oedd ddim wedi cymryd rhan er mwyn deall effeithiau'r rhaglen ar: 

 • Canfyddiadau o ryngwladoliaeth 

 • Sgiliau meddal (cyflogadwyedd); 

 • Tebygolrwydd o fyw, gweithio neu astudio dramor yn y dyfodol. 

 • Yn olaf, byddwn yn casglu data demograffig am gyfranogwyr i ddeall a yw Cymru Fyd-eang, Darganfod yn cael effeithiau gwahanol ar wahanol grwpiau. 

 

2. Beth yw data personnol? 

 

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn byw a nodwyd neu y gellir ei defnyddio i adnabod nhw. Gall gwahanol ddarnau o wybodaeth, a gesglir gyda'i gilydd sydd yn arwain at adnabod unigolyn penodol, hefyd gallu cael ei diffinio fel data personol. 

 

Cesglir manylion cyswllt er mwyn dosbarthu holiadur dilynol i gyfranogwyr ac i weinyddu raffl. 

 

3. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir? 

Y sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data yw cydsyniad, a ddarperir gan gyfranogwyr yr holiaduron.  

 

4. Pwy sydd â mynediad at y data a gasglwyd trwy'r arolwg? 

 

Bydd data dienw yn cael ei ddefnyddio gan y tîm gwerthuso yn Wavehill. Ni fydd e'n bosib i adnabod unigolion o'r data yma yn ystod y dadansoddiad. Bydd y ddata yn cael ei ddileu gan Wavehill chwe mis ar ôl cwblhau'r gwerthusiad, ac rydyn yn credu bydd hyn yn digwydd tua mis Rhagfyr 2021. Fodd bynnag, bydd yr holl ddata gan gynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt yn cael eu trosglwyddo i British Council Cymru a'u storio am 10 mlynedd. 

Global Wales Discover Evaluation Privacy Notice 

Scope of this Privacy Notice: 

​  

Introduction: 

 

This privacy notice covers four aspects of the Global Wales Discover evaluation, specifically: 

 • A pre-departure survey for participants; 

 • A post-completion survey for participants; 

 • A control survey for non-participants; 

 • In depth interviews with Global Wales Discover participants. 

  

How we hold and process your information:

  

Wavehill is undertaking an evaluation of the Global Wales Discover programme on behalf of British Council Wales. The information gathered will be used to help British Council Wales, as well as the funders of this programme- Welsh Government and Global Wales- understand the difference that it makes, and to learn from the experience of delivering the programme. 

​ 

Global Wales Discover is a British Council Wales-funded programme aimed at increasing the number of Welsh domiciled undergraduates studying at Welsh universities undertaking international mobilities for study, work or volunteering during their studies. 

​ 

Individuals have been contacted to participate in this research by their university because they will be taking part/have already taken part in a mobility supported by the programme, or they have been asked to participate in the control group. Participation is, however, voluntary. You can decide to not engage with the research beforehand, can choose to withdraw from the research at any time and can choose to not answer certain questions if you prefer. 

  

Your answers to the survey will be passed on to British Council Wales, but they will not be made public in a way that you are identifiable. The data will be held securely by Wavehill until six months after the completion of the evaluation (currently due December 2021). At the end of the evaluation, the data will be stored securely by British Council Wales for 10 years. It will only ever be used for non-commercial research purposes, specifically the evaluation of Global Wales Discover. 

  

If you have any questions about the evaluation, please contact Tom Marshall at Wavehill (tom.marshall@wavehill.com)  or Maija Evans at British Council Wales (globalwalesdiscover@britishcouncil.org). 

​ 

Wavehill complies with the UK Data Protection Law and we will process your data with your consent, which you are requested to provide in Question 2. Without your consent you cannot participate in the survey. 

 

We have a contractual obligation to inform you that under our contract with the British Council Wales, you have the right: 

 • To access your personal data held by us. 

 • To require that we correct any mistakes in that data. 

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.   

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.   

     

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

​ 

​ 

1. What type of information is collected through the surveys and interviews? 

The surveys are intended to help British Council Wales and programme funders understand the experience of participants in taking part in a Global Wales Discover. It is intended to discover: 

 • Participants’ motivation for taking part in Global Wales Discover; 

 • Participants’ experiences of applying for Global Wales Discover support; 

 • Participants’ experiences during the mobility; 

 • Participants’ perceptions of the support provided before, during and after the mobility. 

  

In addition to this, the survey asks questions of both participants and non-participants in order to understand the programme’s impacts on: 

 • Perceptions of internationalism; 

 • Soft (employability) skills; 

 • Likelihood of living, working or studying abroad in the future. 

 

Finally, we will collect demographic data about participants to understand whether Global Wales Discover is having different impacts for different groups.  

  

2. What is personal data? 

Personal data is any information that relates to an identified or identifiable living individual. Different pieces of information, which collected together can lead to the identification of a particular person, also constitute personal data. 

​ 

Contact details data is collected in order to distribute a follow-up survey to participants and to administer a prize draw. 

  

3. What is the legal basis for collecting and processing the data collected?   

The legal basis for collecting and processing data is consent, provided by survey participants. 

​ 

4. Who has access to the data collected through the survey? 

Anonymised data will be used by the evaluation team at Wavehill. You will not be identifiable from this data during analysis and this data. This data will be deleted by Wavehill at the end of the evaluation, which is currently due to be completed in December 2021. However, all data including your name and contact details will be passed on to British Council Wales and stored for 10 years. 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB