Datganiad Preifatrwydd ar gyfer Gwerthusiad Adferiad Gwyrdd Cymru

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth?

 

Penodwyd Wavehill gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru i gynnal gwerthusiad o'r gweithdai datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yn Ystâd Southwood. Tasg allweddol y gwerthusiad yma yw mesur gwerth, effaith ac effeithiolrwydd y dull datblygu cymunedol sy'n seiliedig ar asedau.

 

Hoffem wnued holiaur efo unigolion ac staff Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru sydd wedi mynychu'r gweithdai i gasglu eu barn ar sut mae darpariaeth y prosiect wedi'i reoli a'i chyflwyno. Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wedi rhoi eich enw a'ch manylion cyswllt i ni.

 

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y defnyddir y data yma. Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain i rhywun i adnabod chi. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth ond ni fydd yr adroddiad yn enwi unrhyw unigolion.

 

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â darparu neu ariannu'r rhaglen hon. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

 

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon o fewn chwe mis i diweddglo y gwerthusiad.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Sam Grunhut, sy'n arwain y gwerthusiad (sam.grunhut@wavehill.com) neu Mark Underhill, o Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru (mark.underhill@nationaltrust.org.uk )

 

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

• I cyrchu eich data personol a gedwir gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.

• Ei gwneud yn ofynnol i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a phartneriaid gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

• (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data

• (mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data ei 'dileu'

 

Cysylltwch â Mark Underhill os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth Bellach

1. Pam mae'r ymchwil yma yn digwydd?

 

Comisiynwyd Wavehill gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru i gynnal astudiaeth ymchwil a gwerthusiad o'r gweithdai datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yn Ystâd Southwood.

Mae gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru ddiddordeb yn effeithiolrwydd y gweithdai, a sut gallai'r dull a chynnig yma cael ei defnyddio  yn y dyfodol. Trwy gasglu adborth o fynychwyr y gweithdai ac aelodau o staff Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, bydd yr adborth a gipiwyd yn helpu i fireinio cyflwyniad gweithdai tebyg yn y dyfodol ac yn helpu i ddeall i ba raddau y mae'r dull wedi cwrdd â disgwyliadau Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru ac i ba raddau gall yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru defnyddio'r gweithrediad yma fel model ar gyfer gweithdai yn y dyfodol.

 

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg?

Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar farn ac adborth ynghylch sut y cyflwynwyd y gweithdai ac unrhyw ganlyniadau o'r gweithdai, a'u potensial i'w defnyddio yn y dyfodol.

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn dileu'r data tua chwe mis ar ôl diweddglo'r contract.

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Mae'r gwerthusiad o'r gweithdai datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yn Ystâd Southwood yn galluogi Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru i ddeall a yw'r dull yn gweithio'n effeithiol. Fe’i defnyddir felly i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus ‘Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru’. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd:

 

• Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i weithgareddau datblygu cymunedol yn y dyfodol

• Penderfynu a ddylai dulliau fel yr un a gyflogir yn Ystâd Southwood barhau yn y dyfodol

• Deall y dulliau gorau ar gyfer cynhyrchu newid ac effaith i gymunedau, staff Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, a dulliau newydd o gefnogi busnes.

 

Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a phartneriaid i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y gweithdai datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau yn Ystâd Southwood. Bydd hyn yn helpu Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a phartneriaid i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r dull gweithredu a sefydlu a yw'r dull hwn yn gallu rhoi mewnwelediadau newydd i ddatblygiad cymunedol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn..

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data manylion cyswllt a rennir efo ni er mwyn caniatáu i ni gynnal yr arolwg a bydd yn dal rhai manylion unigol yn ystod yr arolwg hwn.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r adborth a ddarparwyd yn ystod yr arolwg. Dadansoddir y nodiadau hyn gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a phartneriaid. Ni fydd yr adroddiad hwn yn enwi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y data personol neu adnabyddadwy yn cael ei rannu gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect.

Green Recovery Evaluation Privacy Notice

 

How we hold and process your information?

Wavehill have been appointed by National Trust Wales to undertake an evaluation of the asset-based community development workshops at Southwood Estate. The key task of the evaluation is to measure the value, impact and effectiveness of the asset-based community development approach.

 

We would like to survey to individual and National Trust Wales staff members who have attended the workshops to capture views on how the delivery has been managed and provided. National Trust Wales have provided us with your name and contact details.

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the survey will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for the National Trust Wales or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this programme. This is an independent evaluation.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Sam Grunhut, who is leading the evaluation (sam.grunhut@wavehill.com) or Mark Underhill,  from the National Trust Wales (mark.underhill@nationaltrust.org.uk)

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

  • To access your personal data held by National Trust Wales.

  • To require National Trust Wales and partners to correct any mistakes in that data.

  • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

  • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact Mark Underhill if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk, or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

1. Why is this research happening?

Wavehill has been commissioned by National Trust Wales to undertake a research and evaluation study of the asset-based community development workshops at Southwood Estate.

National Trust Wales are interested in the effectiveness of the workshops, what this approach could potentially offer in the future. By surveying both workshop attendees and National Trust Wales staff member, the feedback captured will help refine the delivery of similar workshops in the future and help understand the extent to which the approach has met the National Trust Wales’ expectations and could act as a model for workshops to be delivered in the future.

 

2. What type of information is collected through the survey?

The surveys focus on views and feedback about how the workshops had been delivered and any perceived outcomes of the workshops, and their potential for future use.

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The evaluation of the asset-based community development workshops at Southwood Estate enables the National Trust Wales to understand whether the approach is working effectively. It is therefore used to support activities within the National Trust Wales’ public task. For example, the information collected might be used:

  • To decide whether changes need to be made to future community development activities

  • To decide whether approaches like the one employed at Southwood Estate should continue in the future

  • To understand the best methods for generating change and impact for communities, National Trust Wales staff, and new approaches to business support.

 

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of National Trust Wales. Your individual participation in the research is voluntary.

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable the National Trust Wales and partners to understand the impact and effectiveness of the asset-based community development workshops at Southwood Estate. This will help the National Trust Wales and partners decide whether any changes need to be made to the approach and to establish if this approach is able to deliver new insights into community development. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the contact details data shared by you to allow it to carry out the survey and will capture some individual details during this survey.

Wavehill will make a written record of the feedback provided during the survey. These notes will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the National Trust Wales and partners. This report will not identify any individuals participating in the research and the personal or identifiable data will not be shared with the National Trust Wales or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project.