Datganiad Preifatrwydd ar gyfer gwerthusiad y Prosiect Ysbrydoli i Weithio

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth 

 

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad ar ran Cyngor Dinas Casnewydd, y Prif Fuddiolwr a weithredwyr ar gyfer Ysbrydoli i Weithio, a phedwar fuddiolwyr ar y cyd (Cyngor Dinas Caerdydd, Llamau, Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Sir Bro Morgannwg).

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i asesu dulliau'r rhaglen, a ddyluniwyd i ategu ac ychwanegu gwerth ychwanegol at wasanaethau presennol, a ddefnyddir gan Ysbrydoli i Weithio i leihau'r nifer o bobl ifanc 16-24 oed sy'n NEET. 
 

Mae cymryd rhan yn y gwerthusiad yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych. 
 
Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at adnabod chi neu (os yw'n berthnasol) eich sefydliad. Dim ond at ddibenion ymchwil y defnyddir y wybodaeth. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn nodi unrhyw unigolion. 
 
Mae eich data personol yn cael ei ddileu mewn 6 mis ar ôl cwblhau'r gwaith ymchwil. Efallai y bydd eich atebion i unrhyw gyfweliadau yn gysylltiedig yn ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Ian Johnson, 01545 571 711, ian.johnson@wavehill.com
 

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl: 

  • I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Gyngor Dinas Casnewydd, unrhyw gyd-fuddiolwyr eraill, WEFO neu Wavehill.  

  • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Dinas Casnewydd, neu unrhyw gyd-fuddiolwyr eraill, WEFO neu Wavehill i gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw. 

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau). 

  • I gael eich data ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau) 

 

Cysylltwch â Andrew Smailes, Andrew.Smailes@newport.gov.uk os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn. 
 
Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. 
 
Gwybodaeth bellach 

 
1. Beth yw'r Gwerthusiad o Brosiect Ysbrydoli i Weithio? 
 
Nod eithaf y gwerthusiad hwn yw asesu'n feirniadol a yw adnoddau'n cael eu defnyddio mor effeithiol ac effeithlon â phosibl wrth gyflawni amcanion Ysbrydoli i Weithio, i ddal dysgu o'r llawdriniaeth y gellir ei chymhwyso i ymyriadau yn y dyfodol ar gyfer y grŵp targed hwn ac asesu'r effaith y llawdriniaeth, sef i ba raddau y mae'n lleihau nifer y bobl ifanc 16-24 oed sy'n NEET. 
 
2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r ymchwil? 

 

Mae'r cyfweliadau'n canolbwyntio ar brofiad y cyfranogwyr, y staff sy'n  rheoli a darparu’r rhaglen a pha effaith y mae'r gefnogaeth a gafwyd wedi'i chael ar yr unigolyn. Bydd cyfweliadau'n cael eu dogfennu trwy nodiadau ysgrifenedig. 
 
3. Beth yw data personol? 
 
Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw. 
 
Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarperir i hwyluso'r cyfweliad hwn, er enghraifft, eich enw a'ch manylion cyswllt. 
 
4. Am ba hyd y cedwir data personol?
 
 
Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu 6-mis ar ôl diwedd y contract. 

Dim ond Wavehill fydd yn defnyddio recordiadau a nodiadau ysgrifenedig o unrhyw gyfweliadau manwl ac ni fyddant yn cael eu rhannu â Chyngor Dinas Casnewydd na unrhyw fuddiolwyr eraill. 
 
5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir? 
 
Mae'r gwerthusiad yn galluogi Cyngor Dinas Casnewydd i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus y cyngor. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd y cyngor. 
 
6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion? 

 
Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi'r cyngor i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y gefnogaeth a ddarparwyd. Bydd hyn yn helpu i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r gefnogaeth sydd ar gael a sut y dylai cefnogaeth i bobl ddatblygu yn y dyfodol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn. 

 
7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r cyfweliadau manwl? 

 

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal y cyfweliadau. Byddant yn dileu data personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect. 

 
Ni fydd gan Gyngor Dinas Casnewydd fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r arolwg nac unrhyw recordiadau o alwadau neu nodiadau ysgrifenedig o gyfweliadau manwl. Bydd recordiadau'n cael eu dileu ar ôl 12 mis a bydd nodiadau'n cael eu dileu cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y contract. 

Privacy Notice for the Inspire to Work Project evaluation

 

How we hold and process your information 

 

Wavehill are undertaking an evaluation on behalf of Newport City Council, the Lead Beneficiary for the Inspire to Work Project (East Wales) operation, and the four other joint beneficiaries (Cardiff Council, Llamau, Monmouthshire Council and the Vale of Glamorgan Council).   

 

The information gathered will be used to help critically assess the approaches, designed to complement and add value to mainstream services, used by Inspire to Work to reduce the number of 16-24 year olds who are NEET. 

 

Participation in the evaluation is voluntary. You can decide to not take part before or during the interview and can choose to not answer certain questions if you prefer.  

 

Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers will not be made public in a way that could lead to you or (if relevant) your organisation being identified. The information is only used for research purposes. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals.  

 

Your personal data is deleted within 6-months of completion of the work.  Your answers to any interviews may be linked anonymously to other data sources for non-commercial research purposes only, unless you ask for this linkage to not take place. The anonymised data is held securely and is only ever used for non-commercial research purposes. We do not share or use your information for commercial or marketing purposes  

 

If you have any questions, please contact Ian Johnson, 01545 571 711, ian.johnson@wavehill.com.  

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 

  • To access your personal data held by Newport City Council, other joint beneficiaries, WEFO (Welsh European Funding Office) or Wavehill.  

  • To require Newport City Council, other joint beneficiaries, WEFO or Wavehill to correct any mistakes in that data. 

  • To (in certain circumstances) object to or restrict processing. 

  • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’. 

 

Please contact Andrew Smailes Andrew.Smailes@newport.gov.uk if you wish to do any of these things.  

 

If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is the independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. 

 

Further information 

 

1. What is the Evaluation of the Inspire to Work Project? 

 

The ultimate aim of this evaluation is to critically assess whether resources are used as effectively and efficiently as possible in delivering the objectives of Inspire to Work, to capture learning from the operation that may be applied to future interventions for this target group and to assess the impact of the operation, namely the extent to which it reduces the number of 16-24 year olds who are NEET.  

 

2. What type of information is collected through the research? 

 

The interviews focus on the participants, management and delivery staff experience of the programme and what effect the support received has had on the individual. Interviews will be documented with written notes.  

 

3. What is personal data? 

 

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.  

 

Wavehill use personal data provided to facilitate this interview, for example, your name and contact details.  

 

4. How long is personal data kept for? 

 

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it 6-months after the end of the contract.  

 

Recordings and written notes from any in-depth interviews will only be used by Wavehill and will not be shared with Newport City Council or other joint beneficiaries.   

 

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected?   

 

The evaluation enables Newport City Council to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within the council’s public task. That is, the core role and functions of the council. 

 

6. What is the purpose of processing your answers?  

 

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable the council to understand the impact and effectiveness of the support that has been provided. This will help decide whether any changes need to be made to the support available and how support for people should develop in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual. 

 

7. Who has access to the personal data collected through the in-depth interviews? 

 

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the interviews. They will delete personal data within six months of the end of the project.

  

Newport City Council will not have access to personal data collected through the survey or any recordings of calls or written notes from in-depth interviews. Recordings will be deleted after 12 months and notes will be deleted within six months of the end of the contract.