Creu Cymunedau Cyfoes: Hysbysiad Preifatrwydd – Staff Prosiect ac Aelodau Consortiwm

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu Wavehill i ymgymryd â gwerthusiad o’r Rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes. Prif dasg y gwerthusiad yw mesur gwerth, effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen.

 

Rydym yn dymuno siarad â staff prosiect ac aelodau consortiwm Creu Cymunedau Cyfoes i ofyn eu barn ynghylch sut mae’r prosiectau wedi cael eu rheoli a’u darparu. Rhoddwyd eich enw a’ch manylion cyswllt i ni gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn ffordd a allai arwain at eich nabod chi. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion ar sail yr adroddiad.

 

Mae hefyd yn bwysig i nodi nad yw’r tîm sy’n ymgymryd â’r gwerthusiad yn gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru nac i unrhyw un o’r sefydliadau sy’n ymwneud â darparu nac ariannu’r prosiect hwn. Mae hwn yn werthusiad annibynnol.

 

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud â’r ymchwil hon, o fewn chwe mis i derfyn y gwerthusiad.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r gwerthusiad, teimlwch yn rhydd i gysylltu â naill ai Endaf Griffiths, sy’n arwain y gwerthusiad (endaf.griffiths@wavehill.com), neu â Sian Tomos, Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio (sian.tomos@celf.cymru | 01492 539755).

 

Gallwch hefyd gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

 • i gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 • i’w gwneud yn ofynnol i Gyngor Celfyddydau Cymru gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data hwnnw

 • i wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu

 • i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

 

Cysylltwch â Sian Tomos os gwelwch yn dda os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddiwr annibynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennwch at: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Gwybodaeth bellach

1. Pam mae’r gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) wedi comisiynu Wavehill i gynnal astudiaeth ymchwil a gwerthuso ar eu prosiect Creu Cymunedau Cyfoes. Drwy’r rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes mae Cyngor y Celfyddydau yn buddsoddi £3m mewn saith prosiect ledled Cymru sy’n profi dulliau newydd CCC o weithio, creu partneriaethau newydd, a chreu modelau newydd o adfywio.

Mae gan CCC ddiddordeb yn y ffordd mae cymunedau’n ymwneud â’r saith prosiect hyn, yn ogystal ag yn y ffordd maen nhw’n cael eu rheoli a’u darparu. Mae’r Cyngor am wybod a all y rhaglen hon ddarparu golwg newydd ar sut y gellir gwella mentrau adfywio. Yn benodol, mae am weld a yw ffyrdd gwahanol o weithio yn gwneud gwahaniaeth i’r ffordd mae cymunedau’n cael eu grymuso i ail-ddychmygu ac ailgysylltu â’u hardaloedd ac â’u lleoedd.

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?​

Mae’r cyfweliad yn canolbwyntio ar farnau ynghylch sut mae prosiectau CCC wedi cael eu rheoli a’u darparu, ac unrhyw ddeilliannau tybiedig a ddaeth o ganlyniad i’r prosiectau hyn.

 

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, naill ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae gwerthuso’r rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes yn galluogi CCC i ddeall a yw’r rhaglen yn gweithio’n effeithiol. Felly, mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi gweithgareddau sydd o fewn Gorchwyl Cyhoeddus CCC, hynny yw, rôl graidd a swyddogaethau CCC. Er enghraifft, gallai’r wybodaeth a gesglir gael ei defnyddio:

 • i benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i’r Rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes

 • i benderfynu a ddylai rhaglenni fel Creu Cymunedau Cyfoes barhau yn y dyfodol

 • i ddeall beth yw’r ffyrdd gorau o greu ffyrdd newydd o weithio, o greu partneriaethau newydd, a chreu roliau model newydd o adfywio.

 

Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran CCC. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi er mwyn galluogi CCC i ddod i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y Rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes. Bydd hyn yn helpu CCC i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r Rhaglen Creu Cymunedau Cyfoes, ac i sefydlu a yw’r rhaglen hon yn gallu darparu golwg newydd ar sut y gellid gwella mentrau adfywio. Ni fydd y data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu ddibenion marchnata, ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio i gymryd penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy’r arolwg?

Bydd gan Wavehill gopi o’r data personol i’w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn nodi enw, rôl swydd ac enw sefydliad yn ystod y cyfweliad.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o’r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Bydd y nodiadau hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr Wavehill i greu adroddiad ar gyfer CCC. Ni fydd yr adroddiad hwn yn galluogi neb i adnabod unrhyw unigolion sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y nodiadau yn cael eu rhannu â CCC nac unrhyw un arall tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu’r holl ddata personol o fewn chwe mis i’r prosiect ddod i ben. Ni fydd CCC yn cael mynediad i ddata personol a gasglwyd yn ystod y cyfweliadau.

 

IPP Privacy Notice – Project Staff and Consortium Members

How we hold and process your information

Wavehill have been appointed by Arts Council of Wales to undertake an evaluation of the Ideas: People: Places Programme (IPP). The key task of the evaluation is to measure the value, impact and effectiveness of the programme.

 

We would like to speak to IPP project staff and consortium members to capture views about how the projects have been managed and delivered. Arts Council of Wales have provided us with your name and contact details.

 

The data you provide will only be used for the purposes of this evaluation. Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in a way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the information but this will not identify any individuals.

 

It is also important to note that the team undertaking the evaluation do not work for Arts Council of Wales or any of the organisations that are involved in the delivery or funding of this project. This is an independent evaluation.

 

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within six months of the end of the evaluation.

 

If you have any queries regarding the evaluation, please feel free to contact either Endaf Griffiths, who is leading the evaluation (endaf.griffiths@wavehill.com) or Sian Tomos, Director of Enterprise and Regeneration (sian.tomos@celf.cymru | 01492 539755).

 

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Under the new data protection legislation, you have the right:

 • To access your personal data held by Arts Council of Wales.

 • To require Arts Council of Wales to correct any mistakes in that data.

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing.

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’.

 

Please contact the Sian Tomos if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk , or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

 

Further information

1. Why is this research happening?​

Wavehill has been commissioned by the Arts Council of Wales (ACW) to undertake a research and evaluation study of their Ideas: People: Places project. Through Ideas: People: Places, the Arts Council are investing £3m in seven projects across Wales that tests the ACW’s new ways of working, new partnerships, and new models of regeneration.

ACW are interested in the way that communities engage with these seven projects as well as with the way they are being managed and delivered. They want to see if this programme can deliver new insights into how regeneration initiatives might be improved. Particularly to see if different ways of working make a difference to the way that communities are empowered to re-imagine and reconnect with their localities and places.

2. What type of information is collected through the survey?

The interview focuses on views about how the IPP projects have been managed, delivered and any perceived outcomes as a result of these projects.

 

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it six months after the end of the contract.

5. What is the legal basis for collecting and processing the data collected through the survey?

The evaluation of the Ideas: People: Places Programme (IPP) enables the ACW to understand whether the programme is working effectively. It is therefore used to support activities within the ACW’s public task. That is, the core role and functions of the ACW. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to IPP Programme

 • To decide whether programmes like IPP should continue in the future

 • To understand the best methods for creating new ways of working, new partnerships, and new models of regeneration.

 

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of the ACW. Your individual participation in the research is voluntary.

6. What is the purpose of processing your answers to the survey?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable ACW to understand the impact and effectiveness of the IPP Programme. This will help the ACW decide whether any changes need to be made to the IPP Programme and to establish if this programme is able to deliver new insights into how regeneration initiatives might be improved. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

7. Who has access to the personal data collected through the survey?

Wavehill will have a copy of the personal data to allow it to carry out the survey and will capture name, job role and organisation name during this interview.

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. These notes will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the ACW. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes will not be shared with the ACW or anyone else outside of Wavehill. Wavehill will delete all personal data within six months of the end of the project. ACW will not have access to personal data collected through the interviews.

 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB