Gwerthusiad o Twf Swyddi Cymru 

Arolwg Grŵp Cymharu

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o raglen Twf Swyddi Cymru (TSC). Nod y gwerthusiad yw dod i ddeall a yw TSC yn gweithio’n effeithiol i helpu pobl ifanc gael hyd i waith. Fel rhan o’r gwerthusiad hoffem siarad gydag unigolion a wnaeth gais am gyfleon drwy TSC ond na lwyddodd i sicrhau lleoliad gwaith. Fe wnaethon ni siarad gyda chi yn gynharach yn y gwerthusiad, tua 12 mis yn ôl, ychydig fisoedd ar ôl i chi wneud cais am swyddi a hysbysebwyd drwy Twf Swyddi Cymru, ac fe wnaethoch chi gytuno i gymryd rhan mewn arolwg dilynol

 

Nod yr arolwg dilynol hwn yw dod i ddeall sut mae eich sefyllfa wedi newid dros y 12 mis diwethaf a sut mae hynny’n cymharu gydag unigolion a gymerodd ran mewn cyfle drwy TSC.

 

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, ac o bosib hefyd mewn cyhoeddiadau eraill, gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

 

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy’r cyfweliadau ac arolygon, a bydd yn gwneud y data amrwd yn ddienw, cyn ei rannu gyda Llywodraeth Cymru.  

 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru.

 

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr arolwg hwn yw Louise Petrie

Ffôn: 01545 571711

E-bost: louise.petrie@wavehill.com

 

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD – AROLWG GRŴP CYMHARU

 

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel “unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr”.

 

Rhoddwyd eich manylion cyswllt i Wavehill gan Lywodraeth Cymru. Darparwyd y manylion hyn yn wreiddiol pan wnaethoch chi gofrestru ar gyfer y cynllun Twf Swyddi Cymru. Fe wnaethon ni siarad gyda chi yn gynharach yn y gwerthusiad, tua 12 mis yn ôl, ychydig fisoedd ar ôl i chi wneud cais am swyddi a hysbysebwyd drwy Twf Swyddi Cymru, ac fe wnaethoch chi gytuno i gymryd rhan mewn arolwg dilynol.

 

Nid oes angen casglu unrhyw ddata personol ychwanegol fel rhan o’r arolwg hwn. Fodd bynnag, os darperir data personol mewn atebion i gwestiynau penagored, nid ydym yn ceisio eich adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu. Ond mi fydd Wavehill yn cysylltu eich atebion yn yr arolwg hwn gyda’ch atebion o’r arolwg cynharach.

 

Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog perthnasol yn unig, ac yna ei ddileu o’r data ymchwil.

 

Pan fyddwn yn derbyn data amrwd yr arolwg, caiff unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy ei dileu unwaith i’r atebion fod wedi cael eu cysylltu â’r rhai o’r arolwg cynharach, a chedwir y canlyniadau’n ddienw.

 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

 

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a gesglir i:

 • Benderfynu a oes angen gwneud newidiadau i Twf Swyddi Cymru

 • Benderfynu a ddylai cynlluniau fel Twf Swyddi Cymru barhau yn y dyfodol

 • Ddeall beth yw’r ffyrdd gorau i gefnogi pobl ifanc sy’n chwilio am waith

 

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill gan Lywodraeth Cymru mewn ffolder ‘storfa ddata diogel’ ar weinydd Wavehill. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y gwerthusiad sy’n medru defnyddio’r data. Bydd ymchwilwyr cymdeithasol Wavehill yn defnyddio manylion cyswllt cyfranogwyr i gysylltu â nhw at ddibenion ymchwil yn unig.

 

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd cynnal arolygon o’r enw Qualtrics. Mae Qualtrics yn cwrdd â gofynion GDPR a disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd (prosesir yr holl ddata o fewn yr AEE).

Mae gan Wavehill weithdrefnau mewn lle i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.

 

Caiff yr holl ddata a gesglir drwy’r arolwg hwn ei gysylltu â’ch atebion i’r arolwg gwreiddiol. Unwaith y bydd hyn wedi ei wneud, cedwir eich data mewn fformat dienw. Ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

 

Am ba hyd ydych chi’n cadw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol nad sydd wedi ei ddileu o atebion i’r arolwg yn cael ei ddileu dri mis wedi diwedd y cytundeb. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt.

 

Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain at eich adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o’r set ddata hon.

 

Eich hawliau

O dan GDPR, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r gwerthusiad: mae gennych yr hawl:

 

 • I gael mynediad at gopi o’ch data chi;

 • I fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

 • I (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

 • I fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

 • I gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

 

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

 

Joanne Corke (Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, Llywodraeth Cymru) 

Ffôn: 03000 251138

E-bost: joanne.corke@gov.wales

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

Evaluation of Jobs Growth Wales  Comparison Group Survey Privacy Notice

The Welsh Government have commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Jobs Growth Wales programme (JGW). The aim of the evaluation is to understand whether JGW is working effectively in helping young people find employment. As part of this we wish to speak to individuals who applied for opportunities via JGW but who did not secure a placement. We spoke to you earlier in the evaluation around 12 months ago a few months after you had applied for positions advertised through Jobs Growth Wales and you agreed to participate in a follow-up survey

 

This follow-up survey aims to understand how your situation has changed over the last 12 months and how that compares to individuals who participated in an opportunity through JGW.

 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website, and possibly other publications, by Wavehill and Welsh Government.

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will delete any personal data provided through the interviews and surveys, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.  

 

Participation is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies

 

The contact for this survey at Wavehill is Louise Petrie

Telephone: 01545 571711

Email: louise.petrie@wavehill.com

 

PRIVACY NOTICE – COMPARISON GROUP SURVEY

 

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier”.

 

Your contact details were provided to Wavehill by the Welsh Government. These details were originally provided when you signed up for the Jobs Growth Wales scheme. We spoke to you earlier in the evaluation around 12 months ago a few months after you had applied for positions advertised through Jobs Growth Wales and you agreed to participate in a follow-up survey.

 

The survey does not require the collection of any additional personal data. However, if personal data is provided in open ended question responses, we do not try and identify you from, or link your identity to, the responses you provide. Wavehill will, however, link your responses to this survey to your answers from the previous survey.

 

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

 

On receipt of the raw survey data, any personally identifiable information will be deleted once the responses have been linked to those from the previous survey and results will be made anonymous.

 

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to Jobs Growth Wales

 • To decide whether schemes like Jobs Growth Wales should continue in the future

 • To understand the best ways to support young people who are looking for work

 

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill by the Welsh Government is always stored in a ‘secure data store’ folder on Wavehill’s server. The data can only be used by a limited number of researchers who are working on the evaluation.  Wavehill social researchers will only use participant contact details to contact them for research purposes.

 

When conducting surveys, Wavehill use a survey software programme called Qualtrics. Qualtrics is GDPR compliant and meets Welsh Government expectations in terms of the security of any data collected via the software (all data is processed within the EEA).

Wavehill have put in place procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so. Wavehill has Cyber Essentials certification.

 

All data gathered through this survey will be linked to your responses to the original survey. Once this has been done, your data will be held in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the data to produce a report for Welsh Government. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

 

How long do you keep any personal data submitted?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed from survey responses will be deleted three months after the end of the contract. This includes your contact details.

 

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details will be deleted from this dataset.

 

Your rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation, you have the right to:

 

 • Access  a copy of your own data;

 • Require us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

 

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

 

Joanne Corke (Knowledge and Analytical Services, Welsh Government) 

Telephone: 03000 251138

Email: joanne.corke@gov.wales

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

 

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB