Gwerthusiad o Dwf Swyddi Cymru- Arolwg Gwaelodlin o Gyflogwyr

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i werthuso’r rhaglen Twf Swyddi Cymru. Nod y gwerthusiad yw deall a yw TSC (JGW) yn gweithio'n effeithiol wrth helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, rydym yn dymuno siarad â sefydliadau a recriwtiodd gweithwyr trwy Dwf Swyddi Cymru.

 

Nod yr arolwg yw deall profiadau cyflogwyr sydd wedi cyflogi rhywun trwy Dwf Swyddi Cymru. Fel rhan o'r arolwg hwn, byddwn hefyd yn gofyn a ydych chi'n fodlon cymryd rhan mewn arolwg dilynol mewn tua chwe mis. Bydd yr arolwg pellach hwn yn archwilio'r effaith y mae'r lleoliad wedi'i gael ar eich busnes.

 

Bydd yr wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yma yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru, ac o bosib cyhoeddiadau eraill, gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

 

Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy gyfweliadau ac arolygon, ac yn ddienw'r data, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

 

Mae eich cyfranogiad yn y prosiect yma yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Participation is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies

 

DATGANIAD PREIFATRWYDD- Arolwg Gwaelodlin o Gyflogwyr

 

Pa fanylion personol sydd gennym a lle cawsom eich manylion?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) fel’ unrhyw wybodaeth a gellir ei defnyddio i adnabod unigolyn yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

 

Rhoddwyd eich manylion cyswllt i Wavehill gan Lywodraeth Cymru. Roeddech wedi Darparu'r manylion hyn yn wreiddiol pan wnaethoch chi gofrestru ar gyfer cynllun Twf Swyddi Cymru.

 

Os ydych chi'n cytuno i gymryd rhan yn yr arolwg dilynol, bydd y data a ddarparwch yn parhau i gael ei chadw hyd nes y bydd yr arolwg dilynol wedi'i gwblhau. Dim ond Wavehill fydd â mynediad i'r data personol hwn. Ni fydd Wavehill yn pasio ymatebion sy'n galluogi rhywun i'ch adnabod i Lywodraeth Cymru

 

Unwaith y bydd yr arolwg dilynol wedi'i chwblhau, bydd unrhyw wybodaeth a adnabyddir yn ddata personol yn cael ei dileu a bydd y canlyniadau'n cael eu cyflwyno'n ddienw.

 

Os na fyddwch chi'n cytuno i gymryd rhan mewn arolwg dilynol, bydd unrhyw wybodaeth ddata personol yn cael ei ddileu pan dderbynnir data'r arolwg hwn.

 

Os byddwch yn wneud ymholiad neu godi cwyn ac yn darparu data personol sy'n gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais yn unig at y swyddog perthnasol ac yn ei ddileu wedyn o'r data ymchwil.

 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu’r  data?

Y sail gyfreithlon am brosesu gwybodaeth ac yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, gan arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

 

Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth ymarferol am ei allu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Er enghraifft, gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir i:

 

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen Twf Swyddi Cymru

 • I benderfynu a ddylai cynlluniau fel Twf Swyddi Cymru barhau yn y dyfodol

 • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi pobl ifanc darganfod Gwaith

Pa mor ddiogel yw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill gan Lywodraeth Cymru bob amser yn cael ei storio mewn ffolder 'storio data diogel' ar weinydd Wavehill. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y gwerthusiad yma sy'n gallu defnyddio'r data. Bydd ymchwilwyr cymdeithasol Wavehill ond yn defnyddio manylion cyswllt cyfranogwyr i gysylltu â hwy at ddibenion ymchwil.

 

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd o'r enw Qualtrics. Mae Qualtrics yn cydymffurfio â'r Reoliad Diogelu Data Cyffredinol  (GDPR), ac mae'n bodloni disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r meddalwedd (e.e. yr holl ddata yn cael ei brosesu o fewn Ardal Economaidd Ewrop EEA).

Mae Wavehill wedi rhoi gweithdrefnau yn lle i ddelio ag unrhyw doriadau diogelwch data. Os bydd achos o dorri diogelwch data yn digwydd, bydd Wavehill yn cysylltu hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol i ni wneud hyn trwy'r gyfraith. Mae gan Wavehill ardystiad ‘Cyber ​​Essentials’.

 

Os ydych chi'n cytuno i gymryd rhan yn yr arolwg dilynol, bydd y data a ddarparwch yn parhau i gael ei chadw hyd nes y bydd yr arolwg dilynol wedi'i gwblhau. Dim ond Wavehill fydd â mynediad i'r data personol hwn. Ni fydd Wavehill yn pasio ymatebion sy'n galluogi rhywun i'ch adnabod i Lywodraeth Cymru. Unwaith y bydd yr arolwg dilynol wedi'i chwblhau, bydd unrhyw wybodaeth a adnabyddir yn ddata personol yn cael ei dileu a bydd y canlyniadau'n cael eu cyflwyno'n ddienw. Os na fyddwch chi'n cytuno i gymryd rhan mewn arolwg dilynol, bydd unrhyw wybodaeth ddata personol yn cael ei ddileu pan dderbynnir data'r arolwg hwn.

 

Bydd Wavehill yn defnyddio'r data i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei ddefnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol. Yn ogystal, bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i unrhyw un adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, eich cyfeiriad a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o'r set ddata hon.

 

Pa mor hir ydych chi'n cadw unrhyw ddata personol a gyflwynir?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu o ymatebion yr arolwg yn cael ei ddileu tri mis ar ôl diwedd y contract.

 

Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r set ddata i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu na fydd y set ddata yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i unrhyw un adnabod chi. Yn benodol, bydd eich enw, eich cyfeiriad a manylion cyswllt eraill yn cael eu dileu o'r set ddata hon.

Eich hawliau

O dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol  (GDPR), mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a rowch gennych fel rhan o'r gwerthusiad hwn, mae gennych yr hawl i:

• Cael copi o'ch data eich hun;

• Gofyn i ni gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw;

• Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

• i’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau).

• Cyflwyno cwyn â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) pwy yw ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Y manylion cyswllt am Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Tudalen We: www.ico.gov.uk

 

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data rydych yn darparu fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu os ydych am ddefnyddio eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol  (GDPR), cysylltwch efo:

 

Tom Higgins Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi,  Llywodraeth Cymru

Rhif ffôn: 0300 257811

E-bost: thomas.higgins@gov.wales

 

Y cyswllt ar gyfer yr arolwg hwn efo Wavehill yw

Rhif ffôn: 01545 571711

E-bost: louise.petrie@wavehill.com

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ

E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

Evaluation of Jobs Growth Wales – Baseline survey of Employers

 

The Welsh Government have commissioned Wavehill to undertake an evaluation of the Jobs Growth Wales program (JGW). The aim of the evaluation is to understand whether JGW is working effectively in helping young people find employment. As part of this evaluation we wish to speak to organisations that recruited employees through Jobs Growth Wales

 

The survey aims to understand the experiences of employers who have employed someone through Jobs Growth Wales. As part of this survey we will also ask if you are willing  to participate in a follow-up survey in around six months time. This further survey will explore the impact the placement has had on your business.

 

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website, and possibly other publications, by Wavehill and Welsh Government.

 

The Welsh Government is the data controller for the research. However, Wavehill will redact any personal data provided through the interviews and surveys, and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.  

 

Participation is completely voluntary. However your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies

PRIVACY NOTICE – BASELINE SURVEY  OF EMPLOYERS 

 

What personal detail do we hold and where did we get your details?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as “any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier”.

 

Your contact details were provided to Wavehill by the Welsh Government. These details were originally provided when you signed up for the Jobs Growth Wales scheme.

If you agree to take part in a follow up survey, the data you provide will remain identifiable until the follow-up survey has been completed. Only Wavehill will have access to this personal data. Wavehill will not pass identifiable survey responses to the Welsh Government.

 

Once the second wave of the survey has been completed, any personally identifiable information will be redacted and results will be made anonymous.

 

If you do not agree to participate in a follow-up survey, any personally identifiable information will be removed when this survey data is received.

 

If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

 

What is the lawful basis for collecting the data?

The lawful basis of processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

 

Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to Jobs Growth Wales

 • To decide whether schemes like Jobs Growth Wales should continue in the future

 • To understand the best ways to support young people who are looking for work

How secure is any personal data submitted?

Personal information provided to Wavehill by the Welsh Government is always stored in a ‘secure data store’ folder on Wavehill’s server. The data can only be used by a limited number of researchers who are working on the evaluation.  Wavehill social researchers will only use participant contact details to contact them for research purposes.

 

When conducting surveys, Wavehill use a survey software programme called Qualtrics. Qualtrics is GDPR compliant and meets Welsh Government expectations in terms of the security of any data collected via the software (e.g. all data is processed within the EEA).

Wavehill have put in place procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so. Wavehill has Cyber Essentials certification.

 

If you agree to a follow-up survey, your data will be held in an identifiable format until the completion of the second wave of the survey. Once the second wave of the survey is complete, the data will be anonymised. If you do not agree to participate in a follow-up survey, your data for this survey will be held in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed.

 

Wavehill will use the data to produce a report for Welsh Government. This report will not include any information that could be used to identify individual participants. In addition, Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details will be deleted from this dataset.

How long do you keep any personal data submitted?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed from survey responses will be deleted three months after the end of the contract.

 

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the dataset. This means the dataset will not include information that could identify you. In particular, your name, address and other contact details will be deleted from this dataset.

 

Your rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this evaluation, you have the right to:

 

 • Access  a copy of your own data;

 • Require us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

 

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

 

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

 

Tom Higgins (Knowledge and Analytical Services, Welsh Government) 

Telephone: 0300 257811

Email: thomas.higgins@gov.wales

 

The contact for this survey at Wavehill is Louise Petrie

Telephone: 01545 571711

Email: louise.petrie@wavehill.com

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

 

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB