Cyfweliadau efo Rhanddeiliaid Strategol i werthuso fersiwn diweddaraf o’r Rhaglen Twf Swyddi Cymru

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i ymgymryd gwerthusiad o’r fersiwn diweddaraf (2015-18) o’r Rhaglen Twf Swyddi Cymru (JGW). Fel y gwyddoch, mae Twf Swyddi Cymru wedi'i anelu at bobl ifanc di-waith rhwng 16-24 oed ac yn rhoi profiad gwaith gwerthfawr iddynt am gyfnod o 6 mis, a delir ar yr isafswm cyflog gwladol statudol neu'n uwch am 25 a 40 awr yr wythnos.   

Nod y gwerthusiad yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd ac effaith y fersiwn diweddaraf o'r rhaglen Twf Swyddi Cymru. Bydd ffocws y gwerthusiad ar berfformiad ac effaith y rhaglen, gyda rhywfaint o adolygiad o'r broses dylunio a darparu'r rhaglen.

 

Bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig.

 

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn yr arolwg yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn unrhyw ffyrdd bydd yn galluogi rhywun i adnabod chi. Bydd Wavehill yn llunio adroddiad sy’n seiliedig ar y data ond ni fydd modd adnabod unrhyw unigolion.

 

Bydd Wavehill yn dileu’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu, a’r holl ddata personol sy’n ymwneud a’r ymchwil hon, o fewn 3 mis i derfyn y gwerthusiad.

 

Os hoffech wybodaeth bellach am yr astudiaeth, cysylltwch ag Oliver Allies ar  oliver.allies@wavehill.com neu ar 01545 571711. Y person cyswllt am Lywodraeth Cymru ar gyfer yr ymchwil hon yw Tom Higgins ar thomas.higgins@gov.wales neu ar 03000257811.

 

Gallwch hefyd gysylltu â'r swyddog diogelu data ar gyfer Llywodraeth Cymru trwy DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl: ​

 

​I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Lywodraeth Cymru.

 • I’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru i gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

 • I wrthwynebu (mewn rhai amgylchiadau) neu gyfyngu ar brosesu

 • I’ch data gael ei ‘dileu’ (mewn rhai amgylchiadau)

 

Cysylltwch ag Tom Higgins os ydych yn dymuno gwneud unrhyw un o’r pethau hyn mewn perthynas â’r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae eich data wedi cael ei drin, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennwch at Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth Bellach

 

1. Pam mae’r Gwaith ymchwil hwn yn digwydd?

Nod y gwerthusiad yw deall a yw Twf Swyddi Cymru yn gweithio'n effeithiol wrth helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith.

 

2. Pa fath o wybodaeth a gesglir drwy gyfrwng yr arolwg?

Mae'r cyfweliadau'n canolbwyntio ar berfformiad ac effaith y rhaglen, gyda rhywfaint o adolygiad o'r broses dylunio a darpariaeth y rhaglen.

3. Beth yw data personnol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, nail ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw.

 

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y cytundeb, ond bydd yn ei ddileu 3mis ar ôl i’r cytundeb ddod i ben.

 

5. Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu data a gasglwyd yn yr arolwg?

Mae'r gwerthusiad yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddeall a yw Twf Swyddi Cymru yn gweithio'n effeithiol. Fe'i defnyddir felly i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus Llywodraeth Cymru. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir i: 

 • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r rhaglen Twf Swyddi Cymru

 • I benderfynu a ddylai cynlluniau fel Twf Swyddi Cymru barhau yn y dyfodol

 • Deall y ffyrdd gorau o gefnogi pobl ifanc darganfod Gwaith

 

Mae'r gwerthusiad yn cael ei ymgymryd gan Wavehill ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol.

 

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i’r arolwg?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data yn cael ei ddadansoddi i alluogi Llywodraeth Cymru i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y gefnogaeth a ddarparwyd. Bydd hyn yn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r gefnogaeth sydd ar gael a sut y dylai cefnogaeth i helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith cael ei ddarparu yn y dyfodol. Ni chaiff y data ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

 

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol drwy’r arolwg?

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Efallai y bydd cyfweliadau hefyd yn cael eu recordio'n ddigidol i gynorthwyo gyda'r broses cymryd nodiadau (gofynnir am eich caniatâd os yw hyn yn wir). Bydd y nodiadau / recordiadau hyn yn cael eu dadansoddi gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni chaiff y nodiadau / recordiadau eu rhannu â Llywodraeth Cymru nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd pob data personol yn cael ei ddileu o fewn tri mis i ddiwedd y prosiect.

Strategic Stakeholder interviews to evaluate the current iteration of the Jobs Growth Wales Programme

How we hold and process your information

Wavehill, has been commissioned by the Welsh Government to undertake an evaluation of the latest iteration of their Jobs Growth Wales (JGW) programme (2015-2018). As you will be aware, JGW is aimed at unemployed young people aged 16-24 giving them valuable work experience for a 6-month period, paid at or above National Minimum Wage for between 25 and 40 hours per week. 

The aim of the evaluation is to assess the effectiveness, efficiency and impact of the current iteration of the JGW programme. The focus of the evaluation will be on the performance and impact of the programme, with some review of the programme design and delivery processes.

The data you provide will only be used for research and evaluation purposes.

 Any personal information collected as part of the evaluation is kept confidential. Your answers to the interview will not be made public in any way that could lead to you being identified. Wavehill will produce a report based on the data but this will not identify any individuals.

Wavehill will delete the information you provide and all personal data relating to this research within three months of the end of the evaluation.

If you would like further information on the study, please contact Oliver Allies at oliver.allies@wavehill.com or on 01545 571 711. The Welsh Government contact for this research is Tom Higgins at thomas.higgins@gov.wales or on 03000257811.

You can also contact the data protection officer for the Welsh Government at DataProtectionOfficer@gov.wales

Under the new data protection legislation, you have the right:

To access your personal data held by the Welsh Government

 • To require Welsh Government to correct any mistakes in that data

 • To (in certain circumstances) object to or restrict processing

 • For (in certain circumstances) your data to be ‘erased’

 

Please contact Tom Higgins if you wish to do any of these things in relation to this project. If you have any concerns about how your data has been handled, you can lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office who is Welsh Government’s independent regulator for data protection.  You can contact the Information Commissioner’s Office on 01625 545 745 or 0303 123 1113, via the website www.ico.gov.uk  or write to: Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Further information

1. Why is this research happening?

The aim of the evaluation is to understand whether JGW is working effectively in helping young people find employment.

​2. What type of information is collected through the survey?

The interviews focus on the on the performance and impact of the programme, with some review of the programme design and delivery processes.

3. What is personal data?

Personal data means any information that could lead to a person being identified either alone or in combination with other widely-available information, e.g. their name, their address, or details specific to that person.

 

4. How long will personal data be kept for?

Wavehill will hold personal data during the contract period but will delete it three months after the end of the contract.

 

5. What is the legal basis for processing the data from the interviews?

The Jobs Growth Wales evaluation enables the Welsh Government to understand whether Jobs Growth Wales is working effectively. It is therefore used to support activities within the Welsh Government’s public task. That is, the core role and functions of the Welsh Government. For example, the information collected might be used:

 • To decide whether changes need to be made to Jobs Growth Wales

 • To decide whether schemes like Jobs Growth Wales should continue in the future

 • To understand the best ways to support young people who are looking for work

 

The evaluation is being carried out by Wavehill on behalf of the Welsh Government. Your individual participation in the research is voluntary.

​6. What is the purpose of processing your answers to the interview?

The data is used for research and evaluation purposes only. The data will be analysed to enable the Welsh Government to understand the impact and effectiveness of the support that has been provided. This will help the Welsh Government decide whether any changes need to be made to the support available and how support for young people looking to find employment should be provided in the future. The data will not be used for commercial or marketing purposes and it will not be used to take make decisions about you as an individual.

7. Who has access to the personal data collected through the interview?​

Wavehill will make a written record of the discussion during the interview. Interviews may also be digitally recorded to aid with the note taking process (your permission will be sought if this is the case). These notes/recordings will be analysed by researchers at Wavehill to produce a report for the Welsh Government. This report will not identify any individuals participating in the research and the notes/recordings will not be shared with the Welsh Government or anyone else outside of Wavehill. All personal data will be deleted within three months of the end of the project.

MRS Company Partner

© Wavehill Ltd.

Registered Office: 21 Alban Square, Aberaeron, Ceredigion. SA46 0DB