Gwerthusiad LEADER - Arolwg ar-lein a chyfweliadau dilynol

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, cwmni ymgynghori ymchwil, i gynnal gwerthusiad o LEADER yng Nghymru. Nod y gwerthusiad hwn yw asesu’r cynllun yn erbyn ei amcanion o gefnogi datblygiad lleol. Fel rhan o’r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy arolwg ar-lein ac yn cynnal cyfweliadau dilynol.

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data ar gyfer yr ymchwil hwn. Bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn copi o’r data a gesglir gan Wavehill, ond bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy’r arolwg a’r cyfweliadau, a bydd yn gwneud y data amrwd yn ddienw, cyn ei rannu gyda Llywodraeth Cymru.

Bydd dadansoddiad o’r wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei gynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru, ac o bosib hefyd mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn hollol wirfoddol. Fodd bynnag mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu llywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y person cyswllt yn Wavehill ar gyfer yr ymchwil hwn yw Endaf Griffiths.

Cyfeiriad e-bost: endaf.griffiths@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

Gwybodaeth bellach

Pa ddata personol ydyn ni’n eu cadw ac o le ydym yn cael gafael ar y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data’r DU (GDPR y DU) fel unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr.

Arolwg Ar-lein

 

Nid yw Wavehill yn storio eich manylion cyswllt ond mae’r cwmni eisiau dod i ddeall barn pobl sydd yn cymryd rhan yn y rhaglen LEADER ar hyn o bryd neu sydd wedi cymryd rhan yn LEADER yn y gorffennol. Rydych chi wedi derbyn y ddolen hon drwy un o’r dulliau canlynol:

 • Rydych chi’n tanysgrifio i newyddlen sydd wedi cynnwys y ddolen hon

 • Rydych chi ar restr bostio lle mae dolen i’r arolwg hwn wedi bod yn cylchredeg

 • Mae rhywun sydd wedi derbyn y ddolen hon drwy un o’r sianeli uchod wedi ei hanfon ymlaen i chi

 

Caiff canlyniadau’r arolwg eu dychwelyd i Wavehill. Nid oes angen casglu data personol ychwanegol oddi wrthych chi fel rhan o’r arolwg hwn ac ni chesglir eich cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cwblhau’r arolwg heblaw eich bod chi’n cytuno i gymryd rhan mewn cyfweliadau dilynol ac yn darparu eich manylion cyswllt yn ystod yr arolwg (e-bost a rhif ffôn). Mae’r arolwg yn ffocysu ar eich profiad a’ch ymgysylltiad â LEADER. Os byddwch yn cytuno i gymryd rhan mewn ymchwil pellach, bydd gofyn i chi ddarparu manylion cyswllt fel rhan o’r arolwg fel y gall Wavehill gysylltu â chi i drefnu cyfweliad.

Cyfweliadau

Os ydych yn optio mewn i gyfweliad dilynol drwy’r arolwg ar-lein, bydd Wavehill yn cysylltu â chi’n uniongyrchol. Bydd y cyfweliad yn ffocysu mewn mwy o ddyfnder ar eich profiadau a’ch ymgysylltiad â LEADER.

Fel rhan o’r cyfweliad hwn, nid oes angen casglu data personol ychwanegol oddi wrthych chi, heblaw am eich delwedd os yw’r cyfweliad ar fideo a’ch bod chi’n hapus i’r cyfweliad gael ei recordio. Rydym yn dymuno recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i’r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych chi’n hapus i’r cyfweliad gael ei recordio. Os caiff y cyfweliadau eu recordio, caiff data personol ei ddileu yn y broses drawsgrifio cyfweliadau. Caiff y recordiadau eu dileu cyn gynted â bod y broses hon wedi’i chwblhau. Os na chaiff cyfweliadau eu recordio, ni chaiff data personol ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratoir yn dilyn y cyfweliadau.

 

Bydd Wavehill yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost a’r rhif ffôn at ddibenion y gwerthusiad hwn yn unig. Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os nad ydych yn dymuno cymryd rhan na derbyn negeseuon atgoffa, atebwch yr e-bost gwahoddiad a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

Os ydych yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o’r ymchwil, byddwn yn ceisio peidio â’ch adnabod chi o’r, na’ch cysylltu chi â’r, atebion yr ydych chi’n eu darparu. Os ydych chi’n gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen i’r swyddog perthnasol yn unig, ac yna ei ddileu o’r data ymchwil.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

 

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, ymarfer ein hawdurdod swyddogol i gynnal cyfrifoldeb a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.  

Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hon yn bwysig i Lywodraeth Cymru er mwyn casglu gwybodaeth a thystiolaeth fel sail gweithredu am ei allu i ddarparu blaenoriaethau’r llywodraeth. Er enghraifft, efallai y defnyddir y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hwn:

 • mewn adroddiad gwerthusiad sy’n edrych ar weithrediad a chyflawniad LEADER a’i gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru

 • i lywio cyflawniad gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Cedwir yr wybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill ar weinydd diogel ar bob adeg. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy’n gweithio ar y prosiect sy’n medru cael mynediad at y data. Bydd Wavehill yn defnyddio’r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae Wavehill wedi ei ardystio gan Cyber Essentials.

Mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd cynnal arolygon o’r enw Qualtrics fel rhan o’r arolwg a’r cyfweliadau. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cwrdd â gofynion GDPR a’n disgwyliadau ni o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir drwy’r feddalwedd. Prosesir yr holl ddata o fewn yr AEE.

 

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio gydag unrhyw sefyllfa lle amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio. Os amheuir bod diogelwch data wedi ei danseilio, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru, a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy’r ymchwil hwn yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir i gynhyrchu adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod cyfranogwyr unigol.

Am ba hyd fyddwn ni’n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol dros gyfnod y cytundeb, a bydd unrhyw ddata personol nad sydd wedi ei ddileu yn ystod y broses o gasglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis wedi diwedd y cytundeb. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt os yw’r rhain wedi cael eu darparu i Wavehill. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn dienw o’r data i Lywodraeth Cymru - ni fydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i’ch adnabod chi.

Hawliau unigolion

 

O dan GDPR y DU, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r ymchwil. Mae gennych yr hawl:

 • i gael mynediad at gopi o’ch data chi;

 • i fynnu ein bod ni’n cywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;

 • i (o dan rhai amgylchiadau) wrthwynebu i neu gyfyngu ar y prosesu;

 • i fynnu (o dan rhai amgylchiadau) bod eich data yn cael ei ‘ddileu’; ac

 • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am sut caiff y data a ddarperir fel rhan o’r astudiaeth hon ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech chi arfer eich hawliau gan ddefnyddio’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data’r DU, cysylltwch â:

Enw: Emma Sullivan

Cyfeiriad e-bost: Emma.Sullivan@gov.wales

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn: Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ
E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales.

 

LEADER evaluation - Online Survey

and follow on Interviews

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill, a research consultancy, to undertake an evaluation of LEADER within Wales. The aim of this evaluation is to assess the scheme against its aims of supporting local development. As part of this evaluation Wavehill will be gathering information through an online survey and conducting follow on interviews.

The Welsh Government is the data controller for the research. The Welsh Government will receive a copy of the data collected by Wavehill, however, Wavehill will delete any personal data provided through the survey and interviews and anonymise the raw data, before it is shared with the Welsh Government.

An analysis of the information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government.

Your participation in this research is completely voluntary. However, your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Endaf Griffiths.

E-mail address: endaf.griffiths@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

Further information

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Online Survey

 

Wavehill do not hold your contact details but wish to understand the views of those currently involved in the LEADER programme or have been involved with LEADER in the past. You have received this link through one of the following means:

 • You are signed up to a newsletter to which this link has been added

 • You are part of a mailing list where a link to this survey has been circulated

 • Someone who has received this link through the above channels has sent it on to you

 

The survey results will be returned to Wavehill. The survey does not require the collection of additional personal data from you and completing the survey does not capture your email address unless you agree to take part in follow on interviews and provide your contact details during the survey (email and telephone number). The survey focuses on your experiences and engagement with LEADER. If you do agree to take part in further research you will be asked to provide contact details as part of the survey so that Wavehill can contact you to arrange an interview.

Interviews

If you opt-in to a follow on interview via the online survey, you will be contacted directly by Wavehill. The interview will focus in more depth on your experiences and engagement with LEADER.

The interview does not require the collection of additional personal data from you except for your image if the interview is by video and you agree to the interview being recorded. We wish to record interviews for operational reasons. We will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the interview to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing interviews. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If interviews are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following interviews.

Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this evaluation. Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed.

 

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

 

What is the lawful basis for using your data?

 

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

 

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used:

 • in an evaluation report looking at the implementation and delivery of LEADER and published on the Welsh government website

 • to inform future delivery of services or programmes

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill has cyber essentials certification.

 

Wavehill use a survey software programme called Qualtrics as part of the survey and interviews. We have ensured that Qualtrics is GDPR compliant and meets our expectations in terms of the security of any data collected via the software. All data is processed within the EEA.

 

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

 

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during data collection will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details if they have been provided to Wavehill. Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

 

Under UK GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this research, you have the right:

 • To access a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.gov.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the UK General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Emma Sullivan

Email address: Emma.Sullivan@gov.wales

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at: Welsh Government, Cathays Park, Cardiff. CF10 3NQ
Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.