Gwerthuso’r rhaglen LEADER: Cyfweliadau â rhanddeiliaid

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r ymgynghoriaeth ymchwil Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen LEADER yng Nghymru. Nod y gwerthusiad hwn yw asesu'r cynllun yn erbyn ei nodau o gefnogi gwaith datblygu lleol. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth drwy gyfweliadau ffôn lled-strwythuredig gyda rhanddeiliaid allweddol sy'n ymwneud â'r gwaith o gyflwyno’r rhaglen LEADER yng Nghymru.

Llywodraeth Cymru yw rheolydd y data ar gyfer yr ymchwil. Bydd Llywodraeth Cymru yn cael copi o'r data a gasglwyd gan Wavehill. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir drwy'r cyfweliadau ac yn sicrhau bod y data crai yn ddienw, cyn iddynt gael eu rhannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd yr wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau'n bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Yr unigolyn cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Endaf Griffiths.

Cyfeiriad e-bost: endaf.griffiths@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol a ddelir gennym, ac o ble yr ydym yn cael yr wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol yn benodol drwy gyfeirio at ddyfais adnabod'.

Mae Wavehill wedi cael eich manylion cyswllt o un o'r llwybrau canlynol:

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi manylion cyswllt cysylltiadau’r prosiect i Wavehill ar ffurf cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn a gofnodwyd ar y ffurflen gais ar gyfer y cynllun.

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi manylion cyswllt unigolion neu sefydliadau sy’n ymwneud â goruchwylio’r rhaglen LEADER neu’r Cynllun Datblygu Gwledig i Wavehill.

 • Mae unigolion y cysylltwyd â hwy drwy'r llwybrau uchod wedi rhoi manylion i chi fel y gallwch gysylltu â Wavehill os ydych yn dymuno cymryd rhan yn yr ymchwil.

Pan fydd Wavehill yn cysylltu â chi, cewch wybod sut y cafwyd eich manylion cyswllt. Nid oes gofyn casglu data personol ychwanegol gennych ar gyfer yr ymchwil hon ac eithrio delweddau ohonoch os byddwch yn fodlon inni recordio’r cyfweliad.

Mae'n bosibl y bydd angen inni recordio rhai cyfweliadau at ddibenion gweithredol. Byddwn yn egluro hyn wrthych cyn i'r cyfweliad ddechrau, a bydd gennych chi'r cyfle i ddweud wrthym os nad ydych chi'n fodlon i'r cyfweliad gael ei recordio. Os bydd cyfweliadau'n cael eu recordio, caiff data personol eu dileu yn ystod y broses o drawsgrifio cyfweliadau. Bydd y deunydd sydd wedi ei recordio yn cael ei ddileu cyn gynted â bod y broses wedi ei chwblhau. Os na fydd y cyfweliadau’n cael eu recordio, ni fydd data personol yn cael eu cynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratoir yn dilyn y cyfweliadau.

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd Wavehill yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn. Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol, ac os nad ydych am gymryd rhan na chael negeseuon i’ch atgoffa, atebwch yr e-bost sy'n eich gwahodd a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

Os byddwch yn dewis darparu data personol ychwanegol fel rhan o'r ymchwil byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion hynny. Os byddwch yn gwneud ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna’n dileu’r data personol o’r data ymchwil.

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw er mwyn cyflawni ein tasg gyhoeddus, hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir gweithredu arni ynglŷn â’i gallu i gyflawni blaenoriaethau’r Llywodraeth. Er enghraifft, efallai y bydd yr wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon yn cael ei defnyddio:

 • mewn adroddiad gwerthuso sy’n edrych ar y modd y caiff y rhaglen LEADER ei gweithredu a’i chyflwyno. Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru

 • i lywio'r gwaith o ddarparu gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill yn cael ei storio ar weinydd diogel bob amser. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cael mynediad at y data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hyn. Mae gan Wavehill nod ardystio Cyber Essentials.

Mae gan Wavehill weithdrefnau ar waith i ymdrin ag unrhyw achosion o dorri rheolau diogelwch data. Os amheuir bod rheolau diogelwch data wedi cael eu torri, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru wedyn yn rhoi gwybod i chi ac i unrhyw reoleiddiwr perthnasol pan fo gofyniad cyfreithiol arnom i wneud hynny.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt, a bydd unrhyw wybodaeth mewn atebion penagored a allai arwain at adnabod person yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwnnw’n cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw unigolyn sydd wedi cymryd rhan.

Am ba mor hir rydym yn cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad ydynt eisoes wedi cael eu tynnu yn ystod y broses drawsysgrifio yn cael eu dileu gan Wavehill dri mis wedi i'r contract ddod i ben. Mae hynny'n cynnwys eich manylion cyswllt.

Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru. Ni fydd y data hynny yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i’ch adnabod.

Hawliau unigol

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu fel rhan o’r ymchwil hwn. Mae gennych hawl i:

 • Gael gweld copi o’ch data eich hun

 • Gofyn i ni gywiro gwallau yn y data hynny

 • Gwrthwynebu prosesu neu gyfyngu ar brosesu (o dan amgylchiadau penodol)

 • Mynnu bod eich data’n cael eu ‘dileu’ (o dan amgylchiadau penodol)

 • Gwneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ragor o gwestiynau am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), cysylltwch â:

Enw: Tom Cartwright

Cyfeiriad e-bost: Tom.Cartwright@llyw.cymru

Rhif ffôn: 03000256024

 

Dyma'r manylion ar gyfer cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru.

 

LEADER Evaluation: Stakeholder interviews

 

The Welsh Government has commissioned Wavehill to undertake an evaluation of LEADER within Wales.  This aim of this evaluation is to assess the scheme against its aims of supporting local development. As part of this evaluation Wavehill will be gathering information through semi-structured telephone interviews with key stakeholders concerned with the delivery of LEADER in Wales.

The Welsh Government is the data controller for the research. The Welsh Government will receive a copy of the data collected by Wavehill. However, Wavehill will delete any personal data provided through interviews and anonymise the raw data before it is shared with the Welsh Government.

The information collected during the project will be included in a report published on the Welsh Government website and possibly in other publications by Wavehill and Welsh Government.

Your Participation in this research is completely voluntary. However, your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Wavehill is Endaf Griffiths.

E-mail address: endaf.griffiths@wavehill.com

Telephone number: 01545 571711

PRIVACY NOTICE

What personal data do we hold and where do we get this information?

Personal data is defined under the General Data Protection Regulation (GDPR) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified by reference to an identifier’.

Wavehill will have received your contact details from one of the following routes:

 • Welsh Government has provided Wavehill with contact details in the form of email addresses and telephone numbers for the project contacts which were given on the application form for the scheme.

 • Welsh Government has provided Wavehill with contact details of individuals or organisations involved in the oversight of LEADER and the RDP.

 • Individuals contacted via the above routes have provided you with contact details for Wavehill and you have arranged with Wavehill to take part in the research.

When you are contacted by Wavehill you will be told how your contact details were obtained.This research does not require the collection of additional personal data from you. Wavehill will only use email address and telephone number for the purposes of this evaluation. Your participation is voluntary and if you do not wish to take part or be sent reminders then please reply to the invitation email and your details will be removed.

If you choose to provide additional personal data as part of the research we will try not to identify you from, or link your identity to, the responses you provide. If you raise a query or complaint and provide personal data requesting a response, the researcher will forward the request only to the relevant official and subsequently delete it from the research data.

We may need to record some interviews for operational reasons. If this is the case, we will make this clear to you before the interview begins, and you will have the opportunity to tell us if you are not happy for the interview to be recorded. If interviews are recorded, personal data will be removed during the process of transcribing interviews. Recordings will be deleted as soon as this process is completed. If interviews are not recorded, personal data will not be included in written notes prepared following interviews.

What is the lawful basis for using your data?

The lawful basis for processing information in this data collection exercise is our public task; that is, exercising our official authority to undertake the core role and functions of the Welsh Government.

Participation is completely voluntary. Research studies such as this are important for the Welsh Government to collect information and actionable evidence about its ability to deliver government priorities. The information collected in this research, for example, might be used:

 • in an evaluation report looking at the implementation and delivery of LEADER and published on the Welsh government website

 • to inform future delivery of services or programmes

How secure is your personal data?

Personal information provided to Wavehill is always stored on a secure server. The data can only be accessed by a limited number of researchers working on this project. Wavehill will only use this data for research purposes. Wavehill have Cyber Essentials certification.  

Wavehill has procedures to deal with any suspected data security breaches. If a suspected breach occurs, Wavehill will report this to the Welsh Government who will notify you and any applicable regulator where we are legally required to do so.

All data gathered through this research will be reported in an anonymised format. It will not contain your contact details and any identifiable information in open-ended answers will be removed. Wavehill will use the information gathered to produce a report that will be published on the Welsh Government website. This report will not include any information that could be used to identify individual participants.

Where the Welsh Government undertakes further analysis or follow up research in support of the purposes outlined above, this work may be carried out by an accredited third party (e.g. a research organisation or a consultancy company). Any such work will only be undertaken under contract. Welsh Government’s standard terms and conditions for such contracts set out strict requirements for the processing and safekeeping of personal data.

How long do we keep your personal data?

Wavehill will hold personal data during the contract period, and any personal data not already removed during transcription will be deleted by Wavehill three months after the end of the contract. This includes your contact details.

Wavehill will provide Welsh Government with an anonymised version of the data which will not include information that could identify you.

Individual rights

Under GDPR, you have the following rights in relation to the personal information you provide as part of this project, you have the right:

 • To access a copy of your own data;

 • For us to rectify inaccuracies in that data;

 • To object to or restrict processing (in certain circumstances);

 • For your data to be ‘erased’ (in certain circumstances); and

 • To lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

The contact details for the Information Commissioner’s Office are: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Phone: 01625 545 745 or 0303 123 1113. Website: www.ico.org.uk

Further Information

If you have any further questions about how the data provided as part of this study will be used by the Welsh Government or wish to exercise your rights using the General Data Protection Regulation, please contact:

Name: Tom Cartwright

E-mail address: Tom.Cartwright@gov.wales

Telephone number: 03000256024

 

The Welsh Government’s Data Protection Officer can be contacted at:

Welsh Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ

Email: DataProtectionOfficer@gov.wales.